KGI บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด

บริษัทจดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัดในนาม ?บริษัท โกลด์ฮิลล์ ซีเคียวริตี้ส์ จำกัด? ในวันที่ 7 มีนาคม 2518 ทะเบียนเลขที่ 212/2518 โดยมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 3 ประเภท ได้แก่ กิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ กิจการค้าหลักทรัพย์ และกิจการที่ปรึกษาการลงทุน (เปลี่ยนชื่อเป็น ?บริษัทหลักทรัพย์ โกลด์ฮิลล์ จำกัด? เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2522) ต่อมา ในปี 2529 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทเงินทุนเอกธนกิจ จำกัด (มหาชน) และกล่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเงินทุนเอกธนกิจ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อกิจการ ?บริษัทหลักทรัพย์ โกลด์ฮิลล์ จำกัด? จากผู้ถือหุ้นเดิม และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น ?บริษัทหลักทรัพย์ เอกธำรง จำกัด? เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2531

บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ทะเบียนเลขที่ 0107536000293 (เดิมเลขที่ บมจ. 103) และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น ?บริษัทหลักทรัพย์ เอกธำรง จำกัด (มหาชน)? เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2536 ต่อมาในปี 2541 กลุ่มเคจีไอได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท? บริษัทจึงจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น ?บริษัทหลักทรัพย์ เอกธำรง เคจีไอ จำกัด (มหาชน)? เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2542 และล่าสุดได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น ?บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)? เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2544

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)? จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนจำกัดภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และประกอบกิจการในประเทศไทย โดยประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และมีใบอนุญาต 5 ประเภท? ได้แก่ 1) ธุรกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ?2) ธุรกรรมค้าหลักทรัพย์ ?3) ธุรกรรมที่ปรึกษาการลงทุน ?4) ธุรกรรมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ 5) ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และยังได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำธุรกรรมที่ปรึกษาทางการเงิน ทำธุรกรรมด้านอนุพันธ์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม? ตามขอบเขตที่สำนักงานก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับลูกค้า โดยมีผลงานดังนี้

? ? บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ทั้งในฐานะตัวการ (Principal) และในฐานะนายหน้าหรือตัวแทน (Agent)

? บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการธุรกรรมด้านอนุพันธ์นอกตลาด (OTC Derivatives)

? บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกและแห่งเดียวที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง และเป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนของกองทุนอิควิตี้อีทีเอฟกองแรกของประเทศไทย (ไทยเด๊กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ)

? บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์รายแรกในประเทศไทยที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants: DW)

? บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดของการซื้อขายตราสารหนี้รวมทุกประเภทอันดับหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ค้าตราสารหนี้ในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ด้วยกัน

? บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกที่เป็นผู้บุกเบิกการทำธุรกรรมซื้อคืนตราสารหนี้ภาคเอกชน (Private Repo)

 

นอกจากนี้ เพื่อรองรับวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้าที่ต้องการกระจายการลงทุนในหลากหลายรูปแบบ บริษัทยังได้เสนอการให้บริการแบบมืออาชีพผ่านบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 98 คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด (บลจ. วรรณ) ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศที่ให้บริการบริหารเงินลงทุนครบทั้ง 3 ธุรกิจ ได้แก่ กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจะช่วยทำให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการบริหารสินทรัพย์ได้อย่างเต็มที่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานรวม 644 คน และมีสำนักงานสาขาทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวม 13 สาขา? ดังนี้

กรุงเทพมหานคร

ต่างจังหวัด

1) ปิ่นเกล้า 1) เชียงราย 5) สมุทรสาคร
2) แจ้งวัฒนะ 2) นครสวรรค์ 6) สุพรรณบุรี
3) ท่าพระ 3) นครราชสีมา 7) นครปฐม
4) สีลมเซ็นเตอร์ 4) อุดรธานี 8) เพชรบุรี
9) หาดใหญ่

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด คงอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554 อยู่ที่ระดับ BBB+ ซึ่งอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึง คณะผู้บริหารที่มีความสามารถ มีผลงานที่ได้รับการยอมรับ ตลอดจนฐานะทางการตลาดในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง สภาพคล่องที่เพียงพอ และรายได้ที่สม่ำเสมอจากธุรกิจจัดการกองทุน คือ จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 98) ดูรายงานการจัดอันดับเครดิตได้ที่ www.kgieworld.co.th

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินกิจการหลักในส่วนงานเดียว คือให้บริการทางด้านธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการจัดการกองทุนรวม โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย ประเทศฮ่องกงและ? บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์ ดังนั้น รายได้ กำไร และสินทรัพย์ โดยส่วนใหญ่ตามที่แสดงไว้ในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้ (ดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบข้อ 38 เรื่องการเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน)

ในปี 2554 บริษัทมีรายได้จากงบการเงินรวม 2,333 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากค่านายหน้า ร้อยละ 41 รายได้จากกำไรจากเงินลงทุนและจากตราสารอนุพันธ์ ร้อยละ 34 ดอกเบี้ยและเงินปันผล ร้อยละ 11 ค่าธรรมเนียมและบริการ ร้อยละ 10 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ร้อยละ 3 และรายได้อื่น ร้อยละ 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *