KK ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ http://www.kiatnakin.co.th

น.ส.นวพร เรืองสกุล ประธานกรรมการ
นายสุพล วัธนเวคิน ประธานกรรมการบริหาร
นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล กรรมการผู้จัดการใหญ่

เกียรตินาคิน ก่อตั้งขึ้น เป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด เมื่อปี 2514 และได้ยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบในปี 2548? ต่อมาในปี 2549? ธนาคารได้รับการอนุญาตจัดตั้งกลุ่มทางการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารเป็นบริษัทแม่และมีบริษัทในกลุ่ม 1 บริษัท ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ครบทุกประเภทและเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข 19? ปัจจุบันธนาคารมีสาขาทั้งสิ้น 37 แห่ง? กระจายอยู่ในส่วน????? ภูมิภาค กรุงเทพและ ธุรกิจหลักของธนาคารคือ บริการด้านเงินฝาก? ด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์? สินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย? สินเชื่อธุรกิจ และบริหารทรัพย์สินรอการขาย

ด้านการจัดการ ธนาคารมีคณะกรรมการจำนวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการธนาคาร? คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีคือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างของคณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการรวม 10 คน มีประธานเป็นกรรมการอิสระ? โดยกรรมการอิสระ มีทั้งหมด 5 คนเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและสูงกว่าเกณฑ์ของทางการที่กำหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระไม่ต่ำว่า 1 ใน 3? ในการดำเนินธุรกิจของธนาคารโดยปกติจะต้องความเกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมและธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ก่อให้เกิดความเสี่ยงชนิดต่าง ๆ ที่ต้องมีการติดตามและหามาตรการที่เหมาะสมมาควบคุมดูแล ธนาคารจึงให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยจัดตั้งสายบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำหนดกลยุทธ์ นโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้ในการติดตามและสร้างมาตรการควบคุมดูแลความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเหมาะสม ธนาคารใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยแบ่งแยกความเสี่ยงออกเป็น 5 ด้านคือ? ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์? ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการโดยธนาคารมีการติดตามความเสี่ยงแต่ละด้านอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพความเสี่ยงครบ 5 ด้าน และสามารถคาดคะเนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายกับธนาคารได้อย่างรวดเร็ว

ในด้านกระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น? ธนาคารได้รับคะแนนในระดับ ?ดีเยี่ยม? จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยธนาคารเป็น 1 ใน 19 บริษัท ที่ได้คะแนนเกิน 100 คะแนน? และธนาคารได้รับคะแนนอยู่ในระดับ ?ดีเลิศ? ในการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2551 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยธนาคารเป็น 1 ใน 22 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับดีเยี่ยม จากบริษัทจดทะเบียนที่รับการประเมินทั้งสิ้น 448? บริษัท? ธนาคารได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 4 ในการจัดอันดับธนาคารแห่งปีประจำปี 2551 ?Bank of the Year 2008? จัดโดยวารสารการเงินธนาคารต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ในด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้า? ธนาคารได้ว่าจ้างบริษัทวิจัยทำการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงบริการให้ดีขึ้น? โดยนโยบายที่จะสำรวจความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ธุรกิจหลักของธนาคาร และในปีนี้ ได้เริ่มสำรวจที่ธุรกิจเช่าซื้อ? เงินฝาก? และบริการของบริษัทย่อย? คือบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด

การทำธุรกิจในปี 2552 ธนาคารคงมุ่งมั่นจะขยายธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ มีการขยายช่องทางให้บริการแก่ลูกค้าและเพิ่มสาขาตามความจำเป็น เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและให้บริการต่อลูกค้าได้ดีขึ้น อีกทั้งเพิ่มความระมัดระวังคุณภาพหนี้มากขึ้นให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง??? เร่งการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ได้ประมูลมาและการขายทรัพย์สินรอขายที่ได้จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพื่อให้ธนาคารสามารถรักษาผลประกอบการที่ได้ต่อไป? อย่างไรก็ตาม ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอนสูง ธนาคารจะดำเนินการอย่างระมัดระวังยิ่งขึ้น โดยจะรักษาสภาพคล่องโดยการบริหารทรัพย์สินและหนี้สินให้มีความสมดุล รักษาระดับเงินกองทุนให้สูงเพียงพอที่จะรองรับต่อความเสี่ยงจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่อาจได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน ในด้านการบริหารจัดการ ธนาคารจะยังคงพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น มุ่งพัฒนาความเชี่ยวชาญในธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ลูกค้า และจะเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการดำเนินงานให้สูงขึ้น ให้เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะทำให้ธนาคารสามารถเติบโตมีกำไรได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

ข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน กราฟราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี

บทวิเคราะห์

ข่าวหุ้น

วิเคราะห์หุ้น โดยนักลงทุนรายย่อย

เกียรตินาคิน ก่อตั้งขึ้น เป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด เมื่อปี 2514 และได้ยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบในปี 2548 ต่อมาในปี 2549 ธนาคารได้รับการอนุญาตจัดตั้งกลุ่มทางการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารเป็นบริษัทแม่และมีบริษัทในกลุ่ม 1 บริษัท ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ครบทุกประเภทและเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข 19 ปัจจุบันธนาคารมีสาขาทั้งสิ้น 37 แห่ง กระจายอยู่ในส่วน ภูมิภาค กรุงเทพและ ธุรกิจหลักของธนาคารคือ บริการด้านเงินฝาก ด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย สินเชื่อธุรกิจ และบริการด้านสินเชื่อพาณิชย์กรรมและอุตสาหกรรมให้บริการสินเชื่อสำหรับธุรกิจด้านต่างๆ ที่มีศักยภาพ ลูกค้าของธนาคารจะได้รับการพิจารณาและให้คำตอบอย่างรวดเร็ว การสนับสนุนด้านเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินสูงสุด และการผ่อนชำระคืนที่สอดคล้องกับรายได้ เช่นธุรกิจด้านรถยนต์ ได้แก่ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ ประดับยนต์ ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง ร้านค้าวัสดุภัณฑ์ ร้านสุขภัณฑ์ ธุรกิจด้านบริการ ได้แก่ โรงแรมขนาดกลางและเล็ก นอกจากนั้นยังมุ่งเน้น ธุรกิจด้านขนส่ง และธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์

บริหารทรัพย์สินรอการขาย

ด้านการจัดการ ธนาคารมีคณะกรรมการจำนวน 5 ชุด ด้แก่ คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีคือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างของคณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการรวม 10 คน มีประธานเป็นกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระ มีทั้งหมด 5 คนเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและสูงกว่าเกณฑ์ของทางการที่กำหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระไม่ต่ำว่า 1 ใน 3

ในการดำเนินธุรกิจของธนาคารโดยปกติจะต้องความเกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมและธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ก่อให้เกิดความเสี่ยงชนิดต่าง ๆ ที่ต้องมีการติดตามและหามาตรการที่เหมาะสมมาควบคุมดูแล ธนาคารจึงให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยจัดตั้งสายบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำหนดกลยุทธ์ นโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้ในการติดตามและสร้างมาตรการควบคุมดูแลความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเหมาะสม ธนาคารใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยแบ่งแยกความเสี่ยงออกเป็น 5 ด้านคือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการโดยธนาคารมีการติดตามความเสี่ยงแต่ละด้านอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพความเสี่ยงครบ 5 ด้าน และสามารถคาดคะเนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายกับธนาคารได้อย่างรวดเร็ว

One thought on “KK ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)”

  1. admin says:

    KK-W4 จริงๆ ไม่ได้ดูตัวนี้มานานแล้ว แต่เห็นราคาวิ่งทีไรก็ได้ใจวัยรุ่นเป็นประจำ ล่าสุดเด็กแนวสังเกตกราฟทั้งแม่และลูกก็พบว่าทั้งคู่ต่างลงมาที่ฐานกำลังดี ตัวแม่ได้ปัจจัยเสริมจากผลประกอบการปี 52 ที่โตโดดเด่นจากพอร์ทเช่าซื้อและมีแววในปี 53 ก็ยังเด่นไม่แพ้กัน ที่น่าสนใจคือ Book value ตัวแม่สูงโด่งไป 34 บาท ไม่ใช่เล่นๆ มีกำไรสะสมบานตะไท 8,319 ล้านบาทเต็มๆ ไม่มีเม้ม ส่วนตัวลูกนั้นตอนนี้ราคารูดลงมานอนนิ่งแถว 5 บาทต้นๆ จาก 8 บาทก่อนหน้า แถมเห็นกราฟโค้งตั้งท้องเมื่อเทียบการแปลงสภาพก็ไม่แพงเลยแต่กำลังจ้องดูอาการส่วนต่างของราคาแม่และลูกอย่างน่าสนใจ เมื่อทำการเคลื่อนไหวของราคาเชิงเปรียบเทียบจะเห็นว่า KK และ KK-W4 วิ่งถ่างออกจากกันมากเกินไป ไม่เห็นอย่างนี้มานานแล้ว ขณะที่ตัวแม่กำลังมีสัญญาณดีดตัวขึ้น และตัวลูกก็กำลังเกิดสัญญาณโค้งตัวกระทะหงายตั้งท้องเล็กๆ แบบนี้มีโอกาสที่กราฟลูกจะวิ่งเข้าหาแม่ให้ใกล้ชิดกว่านี้ สรุปง่ายๆ ก็คือกราฟส่วนต่างแม่และลูกมันถ่างกันเกินไปและมีแนวโน้มวิ่งเข้าหากัน ตามกราฟแล้ว KK-W4 ถ้าผ่าน 5.40 ได้จะเด้งแรงยาวไป 6 บาทเลย ไม่เชื่ออย่าลบเร้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *