KOOL บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

บทความเขียนและเรียบเรียงโดย

toro-author

 

หุ้นตัวนี้ถูกคัดสรรขึ้นมาในช่วงนี้จาก ระบบ กอริลล่า ที่ทางสถาบันคิดค้นขึ้นเพื่อเลือกหุ้นเด่นในแต่ละช่วงเวลา (โปรดตรวจสอบกับทางสถาบันก่อนใช้ข้อมูล) เราไปดูพื้นฐานกันว่าเป็นอย่างไรบ้าง

 

มาสเตอร์คูลอินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)  Masterkool
International Public Company Limited ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2545 โดยนายนพชัย วีระมาน และกลุ่มเพื่อน
ปัจจุ บันดําเนิ นธุ รกิจหลักโดยการจัดหาและจัดจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ ทํ าความเย็ น ได้แก่ พัดลมไอเย็ น พัดลมไอนํ า และพัด
ลมอุ ตสาหกรรม ภายใต้ ตราสินค้า “MASTERKOOL” และ “Cooltop” และให้ บริการเช่ าใช้ผลิ ตภัณฑ์ ดังกล่ าวสํ าหร ับการ
จัดกิจกรรมกลางแจ้ง รวมถึงให้บริการออกแบบติดตั งระบบระบายความร้อนภายในอาคารโรงงานหรือคลังสินค้า รวมถึ ง
ให้บริการร ับประกัน บํารุงร ักษาภายหลังการขายหรือติดตั ง โดยปัจจุ บันบริษัทฯ จัดจํ าหน่ายสินค้าผ่านตัวแทนจําหน่ ายใน
ประเทศมากกว่า 200 ราย ครอบคลุ มทุ กภูมิภาคทั วประเทศ และจํ าหน่ ายตามห้างค้าปลีกสมัยใหม่ เช่ น แม็คโคร โฮมโปร์
เมกาโฮม และไทว ัสดุ เป็ นต้ น ซึ งมีจํ านวนสาขา ณ ว ันที 31 ธันวาคม 2558 จํ านวน 204 สาขา รวมทั งจํ าหน่ ายผ่ าน
ช่ องทางออนไลน์ ตามเว็บไซต์ ชั นนํ า เช่ น Lazada 24shopping และ Tarad.com เป็ นต้ น นอกจากนี บริษั ทฯ ยังส่ ง
สินค้าออกไปจํ าหน่ ายในต่ างประเทศมากกว่ า 30 ประเทศทั วโลก ภายใต้ ตราสินค้า “MASTERKOOL” โดยในปี 2558

บริษัทมีสัดส่วนการจําหน่ายสินค้าในต่างประเทศประมาณร้อยละ 18.5 ของยอดรายได้ขายและบริการ

บริษัทมีบริษัทย่ อย 1 แห่ ง คือ บริษัท อิ นโนว์ กรีน โซลู ชั น จํ ากัด (“บริษัทย่อย” หรือ “ingreen”)
ซึ งบริษั ทฯ มี ส ัดส่ วนการถื อหุ ้ นใน ingreen ร้ อยละ 99.98 ดําเนินธุรกิจเป็นผู้จําหน่ายและให้บริการระบบโอโซน ซึ ง
สามารถประยุ กต์ ใช้ งานได้ หลากหลาย เช่ น ใช้ กับระบบทํ าความเ ย็ นภายในอาคาร ใช้ กับระบบซักผ้ า เ พื อช่ วยเ พิ ม
ประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และลดการใช้สารเคมี และใช้กับระบบนํ าประปาเพื อช่ วยลดสารประกอบอิ นทรีย์ ในนํ าที
เป็ นสาเหตุ หนึ งของการเกิดสารก่ อมะเร็ง เป็ นต้ น นอกจากนี บริษัทย่ อยยังได้คิดค้นและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ เครื องล้ างผ ัก
โอโซน และนํ าเข้าผลิตภัณฑ์เครืองดับกลิ นรองเท้ าด้วยโอโซน ซึ งสินค้าทั งสองชนิดจําหน่ายภายใต้ ตราสินค้า “ingreen”
และเริ่มวางจําหน่ายตามห้างค้าปลีกสมัยใหม่ผ่านช่องทางของบริษัทฯ ในไตรมาสที 3 ปี 2557

 

โครงสร้างรายได้

kool-revenue

 

การขายสินค้าของบริษัททำผ่านหลายช่องทางดังนี้

kool-distribution

 

ท่านอาจจะเคยเห็นแบรนด์สินค้าของ KOOL ตามท้องตลาดแล้วก็เป็นได้

master-cool

 

งบการเงินอย่างย่อ

kool-profit

บริษัท KOOL จัดเป็นหุ้นเติบโตที่อยู่ใน MAI ที่มีผลประกอบการณ์เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดจากปีที่แล้ว 8 ล้าน ไตรมาสแรกทำไปได้ 16 ล้านแล้ว ท้ายปีที่เหลือผู้บริหารคงสบายใจเพราะสามารถทำได้ทะลุเป้า แน่นอนราคาหุ้นคงไม่อยู่เฉยๆ ราคาพุ่งแรงตามระเบียบ

 

หากมอง Valuation ตอนนี้คงต้องบอกว่าน่าสนใจเพราะ P/E อยู่ในระดับที่ไม่สูงมากหากเทียบกับผลประกอบการณ์ที่น่าสนใจ ซื้อลงทุนตอนนี้หากรับความเสี่ยงได้ เพื่อลุ้น Return ที่สูงขึ้น

 

หากสนใจคอร์สอบรมของทางสถาบันคลิ๊กที่นี่ หรือ โทร 082-492-7166