วิเคราะห์หุ้น LOXLEY บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์บริษัท www.loxley.co.th

ลักษณะการประกอบธุรกิจ? : นำเข้าสินค้าและออกแบบติดตั้งระบบสารสนเทศ อุปกรณ์โทรคมนาคม รวมถึงงานประมูลภาครัฐที่เกี่ยวกับการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีชั้นสูง ?และจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และเคมีอุตสาหกรรม

ความเสี่ยง
1. ภาวะความผันผวนของราคาต้นทุนวัสดุ อุปกรณ์ และการถดถอยของเศรษฐกิจโลก
2. ความเสี่ยงจากการร่วมลงทุน
3. ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
5. ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ความเป็นมา
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการมานานกว่าครึ่งศตวรรษ? โดยเดิมชื่อบริษัท ล็อกซเล่ย์ ไรซ์ กัมปะนี (กรุงเทพฯ) จำกัด ในการจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2482? ด้วยการร่วมทุนระหว่างนายอึ้งยกหลง ล่ำซำ กับ นายแอนดรูว์ บิตตี้ (จากบริษัท ดับบลิว อาร์??????? ล็อกซเล่ย์ในฮ่องกง) มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว และไม้ เป็นต้น
บริษัทฯ มีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2500 บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไรซ์ กัมปะนี (กรุงเทพฯ) จำกัด? ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ล็อกซเล่ย์ (กรุงเทพฯ) จำกัด? และขยายธุรกิจการส่งออกสินค้าเพิ่มเติม อีกทั้งเพิ่มธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าจากต่างประเทศ ตลอดจนการให้บริการสินค้าทางด้านอุตสาหกรรม และสินค้าเทคโนโลยีชั้นสูง?? ??? ?ผลจากชื่อเสียงที่ดีในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้ผู้ประกอบการชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมธุรกิจต่างๆ กับบริษัทฯ เสมอมา?? ?ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพในการขยายสาขาธุรกิจตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย

บริษัทฯ ได้แปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2536 เป็นต้นมา และได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มพาณิชย์ โดยใช้ชื่อ ?LOXLEY? ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ? ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2537

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ

จากการที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลากหลายสาขา เป็นทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และให้บริการงานโครงการด้านต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร บริษัทฯ จึงมีการปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพตลาดและเศรษฐกิจอยู่เสมอ ???ดังเช่นในปี พ.ศ. 2551 ??บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่? โดย? จัดประเภทธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัว และเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ? สามารถรุกตลาดได้อย่างมีศักยภาพมากขึ้น

กลุ่มธุรกิจทั้ง 8 กลุ่มประกอบด้วย

 1. กลุ่มสารสนเทศและโทรคมนาคม
 2. กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี
 3. กลุ่มธุรกิจงานโครงการ
 4. กลุ่มธุรกิจการค้า
 5. กลุ่มธุรกิจบริการ
 6. กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ
 7. กลุ่มธุรกิจโครงการพิเศษ
 8. กลุ่มธุรกิจร่วมทุน

โครงสร้างรายได้

2551??????????????????????????????????? 2550????????????????????????????????? 2549

รวมรายได้ % C.SIZE รวมรายได้ % C.SIZE รวมรายได้ % C.SIZE
1. สายธุรกิจเทคโนโลยี 5,398.00 51.17 5,901.00 52.76 6,046.00 55.60
1.1 กลุ่มสารสนเทศและโทรคมนาคม 3,960.00 37.54 4,052.00 36.23 4,175.00 38.39
1.2 กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี 614.00 5.82 870.00 7.78 828.00 7.61
1.3 กลุ่มธุรกิจงานโครงการ 609.00 5.77 785.00 7.02 677.00 6.23
1.4 กลุ่มโครงการพิเศษ 201.00 1.91 186.00 1.66 147.00 1.35
1.5 กลุ่มธุรกิจร่วมทุน 14.00 0.13 8.00 0.07 219.00 2.01
2. สายธุรกิจการค้า 4,507.00 42.72 4,359.00 38.97 3,758.00 34.56
2.1 กลุ่มธุรกิจการค้า 4,405.00 41.76 4,158.00 37.17 3,600.00 33.10
2.2 กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ 102.00 0.97 201.00 1.80 158.00 1.45
3. สายธุรกิจบริการและอื่นๆ 704.00 6.67 707.00 6.32 286.00 2.63
3.1 กลุ่มธุรกิจบริการ 639.00 6.06 636.00 5.69 226.00 2.08
3.2 กลุ่มบริหารและการเงิน และอื่นๆ 65.00 0.62 71.00 0.63 60.00 0.55
รวมรายได้ 10,609.00 100.57 10,967.00 98.05 10,090.00 92.78
หัก รายการระหว่างกัน -333.00 -3.16 -191.00 -1.71 -271.00 -2.49
บวก รายได้อื่นที่ไม่ได้ปันส่วน 65.00 0.62 141.00 1.26 708.00 6.51
บวก ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 208.00 1.97 268.00 2.40 348.00 3.20
รวมรายได้ทั้งสิ้น 10,549.00 100.00 11,185.00 100.00 10,875.00 100.00

ข้อมูลทางด้านการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน กราฟ

ความเห็นจากนักลงทุนคนอื่นๆ

ข่าวเกี่ยวกับ LOXLEY ทั้งหมด

4 thoughts on “วิเคราะห์หุ้น LOXLEY บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)”

 1. admin says:

  งบ Q3/2552 จ้า

  โดยมิได้เป็นการสรุปผลการสอบทานอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว ข้าพเจ้าขอให้สังเกตดังต่อไปนี้

  ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 8 บริษัทร่วมแห่งหนึ่งของบริษัทได้ทำสัญญารับจ้างให้บริการระบบเกมสลากแก่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลของประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2548 ตามเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว บริษัทร่วมต้องดำเนินการให้สามารถเริ่มจำหน่ายสลากด้วยเครื่องได้ภายในเจ็ดเดือนนับจาก วันลงนามในสัญญา อย่างไรก็ตาม วันที่เริ่มจำหน่ายสลากจำเป็นต้องเลื่อนออกไปอีกระยะเวลาหนึ่ง จนกระทั่งในปี 2551เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 บริษัทร่วมได้รับหนังสือจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแจ้งให้บริษัทร่วมดำเนินการ

  ตามโครงการเพื่อให้สามารถเริ่มจำหน่ายสลากได้อย่างช้าภายในวันที่ 16 กันยายน 2551 และเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2551 บริษัทร่วมได้รับหนังสือจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อรับทราบผลการตรวจการจ้างการติดตั้งระบบเกมสลากและเครื่องจำหน่ายสลาก และอนุมัติให้บริษัทร่วมติดตั้งเครื่องจำหน่ายสลากบางส่วนตามสัญญา (จำนวน 6,761 เครื่อง) อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทร่วมยังไม่สามารถให้บริการระบบเกมสลาก
  ตามสัญญาได้ เนื่องจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังไม่ได้กำหนดวันเริ่มจำหน่ายสลาก ซึ่งขณะนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการเยียวยาปัญหาทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นจากการจำหน่ายสลากด้วยเครื่อง อย่างไรก็ตาม มีความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 2. admin says:

  ราคานี้น่าสน @2.12 , จำนวนหุ้นทั้งหมด 2 พันล้านหุ้น

  ดูงบกระแสเงินสดมีทั้งหมด 731 ล้านบาท ก็จะตก 0.3655บาท ต่อ หุ้น เพราะฉะนั้นราคาบนกระดานก็จะซื้อขายที่ 2.12-0.3655 ประมาณ 1.7545 บาท ต่อหุ้น

  ไปมองที่ EPS เก้าเดือนได้ 0.14 คิดว่าทั้งปีน่าจะทำได้ 0.187บาทต่อหุ้น ลองคิดผลตอบแทนดู 0.187/1.7545 = 10.6% ดูดีทีเดียวผิดพลาดประการใดชี้แนะด้วยครับ อันนี้เป็นการคิดแบบคร่าวๆของผมเอง

 3. admin says:

  LOXLEY ถ้าดูที่กราฟอย่างเดียวต้องยกนิ้วให้ว่าราคานั้นลงมาที่แนว Oversold สำหรับนักวิเคราะห์กราฟตัวยงทั้งหลายที่เล่นหุ้นอาศัยเทคนิค และไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์ต้องสะสมหุ้นตัวนี้ หากว่ากันด้วยทฤษฏีแล้วนั้นซื้อเพื่อไปรอขายแถว 2.40 เป็นด่านแรก เพราะนอกจากจะ Oversold แล้วการเด้งตัวของเมื่อวานเกินสัญญาณซื้อใน Parabolic อีก 1 ดอก ส่วน story ก็เข้ามาเสริมอย่างเต็มที่ หลังจากรัฐการเปิดทางว่าไม่เอาแล้วหวย แต่ไปออกล็อตเตอรี่แทน จะได้จัดการกับเรื่องสลากเกินราคาให้สิ้นเรื่อง เด็กแนวว่าถ้าออกมาแบบนี้ก็เป็นทางลงที่ดีทั้งสองฝ่าย การฟ้องร้องยุติ รัฐไม่เสียค่าโง่ คนซื้อสลากก็มีทางเลือก คนขายเกินราคาจะได้ปวดหมอง แฟร์กันไป ไม่ว่า LOXLEY จะได้ขายสลากผ่านเครื่องทั้ง 46 ล้านฉบับ หรือบางส่วน แต่นี่คือจุดเปลี่ยนที่ดี เมื่อดูจังหวะบวกกับกระแสข่าวที่ออกมาเด็กแนวว่าสะสมเถอะความเสี่ยงต่ำมากแล้วอ่ะ

 4. admin says:

  LOXLEY เห็นข่าวเมื่อวานน่าสนใจตรงที่ว่า DSI ไม่มีสิทธิ์ในการสอบทุจริตเรื่องการอนุมัติขายหวยตู้ ข่าวนี้เด็กแนวว่าน่าสนใจ เพราะถ้างั้นก็ต้องส่งเรื่องกลับไปยังที่เดิมก็คือให้พี่มาร์คพิจารณาดูอีกทีว่าจะเอายังไง ตอนนี้ท่าทีรัฐบาลเน้นการประนีประนอม เรื่องหวยก็จะยื้อไปมีแต่เสียกะเสีย เพราะโดนจ่อฟ้องอยู่สองพันล้าน เด็กแนวว่าการเจรจาน่าจะออกมาในลักษณะที่เคยมีข่าวก่อนหน้านี้คือไม่ให้ขาย 2 ตัว และ 3 ตัว เนื่องจากไม่รู้จะเอากฎหมายอะไรไปรับรอง ก็อาจจะให้ขายล็อตเตอรี่ 6 ตัว หรือเอาไปออกสลากออมสินได้ ซึ่งกรณีนี้มีการพูดจากกันรอบก่อนสามารถทำได้ ถ้าจบแบบนี้ก็เจ๋ง เพราะ win win ด้วยกันทั้งหมดพี่ LOX จะได้ถอนฟ้อง ต่างคนต่างกลับไปทำมาหากินดีกว่า ราคาหุ้น LOX นั้นเด็กแนวมาประเมินจาก 3 ส่วนคือถ้ามองกราฟ มีแนวการ rebound ทางเทคนิคเห็นชัดเจนที่ 1.80 บาท และต้านหน้าที่ 2 บาทเป็นไปได้มาก ขณะที่มองด้านกำไรในปีก่อนจัดว่าดีมีกำไรต่อหุ้น 0.18 บาท ให้ PE 12 เท่าก็จะได้มูลค่า 2.14 บาท ถ้ามอง Book ก็จะอยู่ 2.30 บาท ดูไปดูมาไม่ว่ากรณีไหน ราคาหุ้นตรงนี้ 1.65 ก็ถูกเกินไปอ่ะนะ ยังไงไม่ควรต่ำขนาดนี้ มือใครยาวสาวได้สาวเอาละวันนี้ขอบอก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *