LPH : บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)

เขียนและเรียบเรียงโดย

toro-author

 

ชื่อบริษัทบริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อหุ้น LPH

Ladprao General Hospital Public Company Limited (LPH)

ประเภทธุรกิจ ดําเนินธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน โดยใช้ชื่อว่า “โรงพยาบาลลาดพร้าว”

ที่ตั้งสํานักงานใหญ่ 2699 ถนนลาดพร้าว95-97 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0-2530-2244, 0-2530-2388, 0-2530-2556-69

โทรสาร 0-2539-8490

ทุนจดทะเบียน 375,000,000 บาท ประกอบไปด้วย จำนวนหุ้นสามัญ 750,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50

 

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หรือ ราคาพาร์ คือ ราคาหุ้นเริ่มแรกตอนจดจัดตั้งบริษัทได้ตั้งราคาหุ้นเอาไว้ คือ 0.50 บาท ต่อหุ้น เมื่อนำไปคูณด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดจะเท่ากับทุนจดทะเบียนพอดีนะครับ

 

โรงพยาบาลลาดพร้าว เป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 2699 ถนนลาดพร้าว ระหว่างซอย 95 – 97 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 1.5 ไร่ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2533 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกหนึ่งล้านบาท ในนามของ บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด โดยกลุ่มแพทย์และนักธุรกิจชั้นนำ ซึ่งมีนายอังกูร ฉันทวานิช กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เริ่มกิจการ และเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2536 ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2536 บริษัทฯ ได้จดทะเบียน เป็นบริษัทมหาชน ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนห้าร้อยล้านบาท และมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้นประมาณ 500 คน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

กลุ่มบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีลักษณะการประกอบธุรกิจ แบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย (1) ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ (2) ธุรกิจให้บริการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบและวิจัย ด้านอาหาร ผลิตผลการเกษตรและยา และ (3) ธุรกิจสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์และการพัฒนาธุรกิจ โดยมีลักษณะการให้บริการได้ดังนี้

 

กลุ่มที่ 1

กลุ่มธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ ปัจจุบันดำเนินการโดยบริษัทฯ โดยดำเนินการสถานพยาบาลเอกชนประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาลเอกชน) และใช้ชื่อว่า โรงพยาบาลลาดพร้าว (“โรงพยาบาลฯ”) ขนาด 180 เตียง ซึ่งเปิดให้บริการด้านสาธารณสุขและได้มีการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นคุณภาพและประสิทธิภาพด้านการรักษาพยาบาล ผสมผสานคู่ไปกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วย ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยโรงพยาบาลฯ ให้บริการด้านการรักษาที่ได้มาตรฐานพร้อมสรรพ ในทุกสาขาการแพทย์ อาทิเช่น อายุรกรรม กุมารเวช สุขภาพสตรี จักษุ โสตศอนาสิก ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกและข้อ หัวใจและประสาทวิทยา ผิวหนังและความงาม ทันตกรรม และไตเทียม เป็นต้น อีกทั้งโรงพยาบาลฯ มีเป้าหมายที่จะมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โดยพัฒนาศักยภาพในด้านการรักษาในกลุ่มโรคต่างๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในประเทศ ที่จะมีกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้บริการทุกช่วงอายุที่อาศัยอยู่ในย่านลาดพร้าวและบริเวณใกล้เคียง โดยโรงพยาบาลฯ มีการให้บริการแก่ผู้ป่วยนอก ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา และการให้บริการผู้ป่วยใน ซึ่งโรงพยาบาลฯ มีห้องพักผู้ป่วยที่หลากหลายรูปแบบ ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ด้วยทีมแพทย์และพยาบาลพร้อมดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง

 

กลุ่มที่ 2

สำหรับธุรกิจให้บริการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบและวิจัย ด้านอาหาร ผลิตผลการเกษตรและยานั้น ดำเนินการโดยบริษัทย่อย คือ AMARC โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 97.14 ของทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

AMARC ดำเนินธุรกิจการตรวจวิเคราะห์วิจัยทางห้องปฏิบัติการ โดยแบ่งลักษณะการให้บริการตามห้องปฏิบัติการได้ดังนี้ (ก) การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารสำเร็จรูป ตรวจผลิตผลด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง ซึ่งสามารถทดสอบ/วิจัยทางด้านจุลินทรีย์และเชื้อปนเปื้อน การตรวจวิเคราะห์ทางเคมี รวมทั้งการตรวจวิเคราะห์หาสิ่งปนเปื้อนทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแก่ผู้ใช้บริการเพื่อนำผลตรวจวิเคราะห์ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การขออนุญาตนำเข้าหรือส่งออกสินค้า รวมถึงการขอใบรับรองคุณภาพต่างๆ เป็นต้น (ข) การตรวจวิเคราะห์ทางเภสัชศาสตร์ เช่น การตรวจหาสารประกอบในตัวยาหรือสารปนเปื้อน (ค) การตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ เพื่อส่งผลในการวิเคราะห์อาการของผู้ป่วย ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ และ (ง) การให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดต่างๆ เพื่อรับรองผลการสอบเทียบความเที่ยงตรงของอุปกรณ์เครื่องมือ เช่น เครื่องชั่ง และเครื่องวัดอุณหภูมิ เป็นต้น

 

กลุ่มที่ 3

ธุรกิจสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์และการพัฒนาธุรกิจ ดำเนินการโดยบริษัทย่อย คือ ABMC โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ถือเป็นธุรกิจสนับสนุนงานของโรงพยาบาลฯ และการพัฒนาธุรกิจในบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินการเพื่อให้บริการการสนับสนุนงานทางด้านเวชสถิติของโรงพยาบาลฯ โดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำค่าสถิติการรักษาของผู้ป่วยประกันสังคม นอกจากนี้ ABMC ให้บริการสนับสนุนงานด้านกฎหมายของโรงพยาบาลฯ โดยให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ฟ้องร้องบังคับคดี ติดตามเร่งรัดหนี้สิน เป็นต้น รวมถึงให้การสนับสนุนงานด้านบริหารจัดการและการพัฒนาธุรกิจ โดย ABMC ว่าจ้างบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและร่วมบริหารจัดการและพัฒนาธุรกิจ วางแผนงาน กำหนดนโยบายธุรกิจ ให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ

 

โครงสร้างการถือหุ้น

lph

 

งบการเงินโดยย่อ

lph-profit

 

บริษัท LPH มีสินทรัพย์ ณ ปัจจุบัน 1,906 ล้านบาท หนี้สินค่อนข้างน้อยเพียง 300 ล้านบาท เมื่อเทียบกับส่วนของทุน รายได้ปีที่แล้วทำได้ 1,255 ล้านบาท ถือว่าดีทีเดียวเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลในขนาดใกล้เคียงกัน มีกำไรสุทธิ 100 ล้านบาท ไตรมาสแรกปี 59 ทำกำไรไปแล้วกว่า 42 ล้านบาท ผู้เขียนคาดว่ากำไรปีนี้จะสามารถทำได้มากกว่าปีที่แล้วทั้งปี อัตรากำไรสุทธิปรับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมาที่ 12% ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

 

P/E ของหุ้นในขณะที่ผู้เขียนกำลังเขียนบทความอยู่ที่ห้าสิบเท่าค่อนข้างจะสูงมากทีเดียวเมื่อเทียบกับหุ้นอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาล P/E จะสูงอยู่แล้ว ดังนั้น หากจะเข้าลงทุนและรอให้หุ้นมีราคาถูกคงต้องรอตอนวิกฤติซึ่งอาจจะต้องรอกันหลายปีเลยทีเดียว หากท่านต้องการสะสมและออมในหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลแล้วหละก็ต้องบอกว่าหุ้น LPH ก็ดูดีมากตัวหนึ่ง

 

หากมองในเชิงของกราฟเทคนิค เรียกได้ว่าทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดเวลา นั่นแสดงว่ามีนักลงทุนทยอยสะสมหุ้นต่อเนื่อง จากราคา 6 ตอนต้นปี ตอนนี้ปรับขึ้นมาถึง 9 บาท อย่างเงียบๆ ไม่มีโบรคเกอร์หรือนักวิเคราะห์รายไหนเขียนถึง หากเราเป็นนักลงทุนรายย่อยที่มีความรู้ความสามารถ ฉลาดด้านการลงทุน น่าจะเข้าสะสมรอราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นตามแนวโน้ม

lph-chart

ท่านสามารถคลิ๊กดูกราฟเต็มๆ ได้ที่นี่

 

เงินปันผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างน้อยหากเทียบกับหุ้นอื่นๆ ที่ปันผลมากกว่าเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ แต่ใครที่ชอบหุ้นโรงพยาบาลและอยากลงทุนระยะยาวแล้ว LPH เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่น่าศึกษาและลงทุนในระยะนี้ ด้วยความที่ว่าธุรกิจการแพทย์ต้องลงทุนทั้งเงิน และบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ การที่จะเกิดการแข่งขันกันรุนแรงแบบธุรกิจอื่นคงเป็นไปได้ยาก เพียงแต่หากจะเพิ่มกำไรและรายได้ ต้องขยายสาขาออกไป ด้วยกระแสการซื้อกิจการกลุ่มโรงพยาบาลจากผู้เล่นรายใหญ่ คงทำให้หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลปรับตัวขึ้นยกแผงในระยะยาว

 

ราคาหุ้นคงไม่หลุดต่ำกว่า 8 บาทในปีนี้ ดังนั้น หากท่านชอบหุ้นโรงพยาบาล อาจจะลองมองๆ และสะสมเข้าพอร์ตได้ก็น่าจะเป็นตัวที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในอนาคต

 

หลักสูตรวิเคราะห์หุ้นของทางสถาบัน

  1. หลักสูตรลงทุนหุ้นเบื้องต้น
  2. หลักสูตรสอนดูกราฟหุ้น
  3. หลักสูตรอ่านงบการเงิน
  4. ระบบกอลิลล่า ซิสเต็มส์
  5. หลักสูตรอื่นๆ

หรือติดต่อ Call Center (Hotline 24 hrs) 082-492-7166