LPN บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.lpn.co.th

นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานกรรมการ
นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหาร
นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) (LPN) ผู้พัฒนาอาคารชุดพักอาศัยที่มีประวัติยาวนานเกือบ 2 ทศวรรษ ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2532 โดยเริ่มจากการรวมกลุ่มของผู้ก่อตั้ง 3 กลุ่ม? ได้แก่ ?(1)กลุ่มนายธีรชัย ปัญจทรัพย์? (2)กลุ่มนายสุเมธ เตชะไกรศรี? และ (3)กลุ่มนายศิริชัย เจริญศักดิ์วัฒนา ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมานั้น บริษัทมีพัฒนาการที่สำคัญอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งวิธีคิดและกระบวนการบริหารจัดการภายในที่นำมาซึ่งวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา วันเวลาที่ผ่านไป แนวความคิดในการพัฒนาโครงการยิ่งลึกซึ้งตามประสบการณ์และเจตนารมณ์ในการพัฒนาที่พักอาศัยที่มีคุณภาพให้กับผู้อยู่อาศัย

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทจวบจนปัจจุบันซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 บริษัทคำนึงถึงเรื่องความสมดุลของการดำเนินการในทุกมิติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาล ซึ่งส่งผลให้บริษัทเติบโตมาได้อย่างต่อเนื่อง มีความแข็งแกร่งทางด้านการเงินจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เห็นได้จากในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับการคัดเลือกจากนิตยสาร Forbes Asia ให้เป็นบริษัทที่มีผลประกอบการที่โดดเด่นสำหรับบริษัทที่มีรายได้ต่ำกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น 1 ใน 7 บริษัทไทยที่ได้รับเลือกในครั้งนี้ ในอีกมิติหนึ่งบริษัทได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี (สคบ.) ในฐานะ ?ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดีประจำปี 2550-2551?? ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อลูกค้า ทั้งก่อนและหลังการขาย โดยเฉพาะการบริหารชุมชนซึ่งเป็นการบริการหลังการขายที่บริษัทให้ความสำคัญและถือเป็นจุดแข็งและความแตกต่างจากคู่แข่ง อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และในปี 2551 เป็นอีกครั้งหนึ่งที่บริษัทได้รับการจัดอันดับจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยให้เป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการในระดับดีมาก (4 ตราสัญลักษณ์) เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ด้านการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และบุคคลทั่วไปอย่างโปร่งใสมาโดยตลอด

สำหรับปี 2551 ซึ่งเป็นปีแรกของวิสัยทัศน์ระยะที่ 3 โดยระยะแรกปี 2545-2547 มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพเพื่อก้าวขึ้นสู่ผู้นำตลาดในการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัย ระยะที่ 2 ปี 2548-2550? เน้นการรักษาประสิทธิภาพในการดำเนินการในฐานะผู้นำในการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัย ซึ่งบริษัทได้รับการยอมรับจากสาธารณชนอย่างกว้างขวางในการเป็นผู้นำตลาดอาคารชุดพักอาศัย ระยะที่ 3 ปี 2551-2553 คณะกรรมการกำหนดวิสัยทัศน์ให้บริษัทมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพในการดำเนินงานในทุกมิติ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ในทุกกระบวนการในการดำเนินงานของบริษัท โดยใช้กลยุทธ์ ?น่านน้ำสีคราม? (Blue Ocean Strategy) ในการพัฒนาและขยายโครงการอันทำให้บริษัทอยู่เหนือจากการแข่งขันและเป็นผู้นำตลาดโดยแท้จริง ด้วยประสบการณ์ 20 ปีที่อยู่ในภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตปี 2540 ได้หล่อหลอมให้บุคลากรในองค์กรมีค่านิยมร่วมกันและเป็นแรงผลักดันให้องค์กรก้าวพ้นวิกฤตครั้งที่ผ่านมาและเติบโตแบบก้าวกระโดด ปัจจุบันค่านิยมดังกล่าวได้ถูกพัฒนาจนเป็น ?ค่านิยมองค์กร? (Core Value)หรือ ?C-L-A-S-S-I-C? ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและหล่อหลอมบุคลากรในทุกระดับทั้งเก่าและใหม่ เพื่อให้เกิดสมรรถนะหลักอันจะนำพาให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้สภาวะการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงและความผันผวนตลอดเวลา

รายได้ของบริษัทจำแนกตามลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 3 ปีย้อนหลัง

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขาย และการบริการจำแนกตามลักษณะโครงการ ดังต่อไปนี้

ตารางแสดงรายได้แยกตามประเภทธุรกิจหลักของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) และ

บริษัทย่อย

รายได้จำแนกตามประเภทธุรกิจหลัก ปี 2551 ปี 2550 ปี 2549
ล้านบาท (%) ล้านบาท (%) ล้านบาท (%)
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
โครงการอาคารชุดพักอาศัย 7,018.71 96.10 6,574.22 96.34 4,747.84 94.57
รวมรายได้จากการขาย 7,018.71 96.10 6,574.2 96.34 4,747.84 94.57
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า
โครงการอาคารสำนักงาน 3.86 0.05 3.77 0.06 3.44 0.07
โครงการอาคารชุดพักอาศัย 54.13 0.74 39.09 0.57 19.93 0.40
รวมรายได้จากการเช่า 57.99 0.79 42.86 0.63 23.37 0.47
รายได้จากการบริหาร 143.46 1.96 124.45 1.82 137.75 2.74
กำไรจากส่วนได้เสียเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม * 30.65 0.61
รายได้อื่นๆ? ** 83.53 1.14 82.24 1.21 80.88 1.61
ยอดรวมรายได้ทั้งหมด 7,303.69 100.00 6,823.77 100.00 5,020.49 100.00
อัตราการเติบโต ปี 2551 (%) ปี 2550 (%) ปี 2549 (%)
รายได้จากการขาย 6.76 38.47 41.88
รายได้จากการเช่า 35.30 83.40 65.04
รายได้จากการบริหาร 15.28 (9.66) 4.70
รายได้รวม 7.03 35.92 40.13
* ??เริ่มทำงบการเงินรวมในปี 2536
** ?รายได้อื่นๆประกอบด้วย ค่าโอนสิทธิเปลี่ยนมือ ?รายได้ยึดจองยึดสัญญา ?ค่าเปลี่ยนแปลงสัญญา ?ดอกเบี้ยรับ
ค่านายหน้า ค่าที่จอดรถ และ อื่น ๆ

ข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน

ข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน กราฟหุ้นย้อนหลัง 5 ปี

อัตราส่วนทางการเงิน กราฟหุ้นย้อนหลัง 5 ปี

บทวิเคราะห์หุ้น

บทวิเคราะห์หุ้น

ข่าวคราวเกี่ยวกับ LPN ทั้งหมด

2 thoughts on “LPN บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)”

  1. admin says:

    LPN เมื่อวานให้สะสม SPALI ไปหนึ่งตัว และวันนี้มาเพิ่มหุ้นดีในกลุ่มอสังหาฯ อีกหนึ่งตัว นั่นก็คือ LPN หุ้นดีที่ราคาลงอย่างรวดเร็ว จนไม่น่าเชื่อว่าเข้าสู่ระดับ Oversold ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งไม่แพ้ใคร ถึงแม้ว่าผลประกอบการไตรมาสแรกจะไม่โตกระฉูดแซงหน้าไตรมาสก่อนๆ แต่ถือว่าบริษัทมีอัตราการทำกำไรโดดเด่น มียอดขายติดอันดับร่วมสองหมื่นล้านบาท ที่น่าสนใจก็คือการไหลลงของราคาแบบนี้ ทำให้ PE ลงมาเหลือ 7 เท่า และให้อัตราเงินปันผลสูงระดับ 7% มี up sideจากราคาหุ้นถึงราคาพื้นฐาน 10.80 บาทถึง 86% เด็กแนวว่าจังหวะนี่แหละที่หุ้นตกแรง เลือดสาด เป็นจุดสะสมของดีราคาถูกอย่างใจเย็น

  2. admin says:

    หุ้นแอบชอบ LPN สองวันก่อนแนะนำให้นักลงทุนเข้าเก็บตามปัจจัยพื้นฐาน วันนี้สลับมาแอบชอบ เพราะเห็นว่าราคาหุ้นที่เคยอยู่สูงระดับ 8 บาทปรับตัวลง เพราะจิตวิทยาการลงทุนที่มองว่าอสังหาจบรอบหลังสิ้นสุดมาตรการภาษี และผลประกอบการไตรมาสแรกโตไม่เด่น เด็กแนวมองว่าการลงมามากๆ อย่างนี้แหละคือการสะท้อนภาพลบออกไปแล้ว ในไตรมาส 2 จะมีกำไรพุ่งขึ้นมา 2-3 เท่าตัว ดังนั้นตรงนี้คือ bottom ในการแอบเก็บไว้ลูกเดียว ถูกเหลือเกินหุ้นไรเนียะ ราคาพื้นฐาน 9.60 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *