LST บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ http://www.lamsoon.co.th

บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด ในเดือนกันยายน 2517 และต่อมาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2539 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม, ไขมันพืชผสม และเนยเทียม? ซึ่งจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้าหลายเครื่องหมาย อาทิ น้ำมันพืชภายใต้เครื่องหมายการค้า ?หยก?, เนยเทียมและไขมันพืชผสม ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?เซสท์?, ?หยก?, ?แสงจันทร์?, ?ใบไม้ทอง?? และ ??เอชฟู้ด? ฯลฯ? เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานกลั่นน้ำมัน ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู มีกำลังการผลิต 255,500 ตันต่อปี ซึ่งถือเป็นโรงกลั่นน้ำมันปาล์มขนาดใหญ่ และมีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ตั้งอยู่ที่จังหวัดตรัง มีกำลังการผลิต 336,960 ตันต่อปี

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในธุรกิจจากความผันผวนของราคาน้ำมันปาล์ม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มกลุ่มของผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย บริษัทฯ ได้มีการขยายตัวไปยังธุรกิจประเภทอื่นๆ ทั้งในแนวดิ่ง และ แนวราบ เพื่อใช้ทรัพยากรด้านระบบ และบุคลากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีสวนปาล์มขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นร้อยละ 69.96 ในปี 2549 ?นอกจากนั้น ในปี 2547 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 96.79 ซึ่งทำธุรกิจ ผัก ผลไม้ น้ำผลไม้ และกาแฟ บรรจุกระป๋อง รวมถึงเครื่องปรุงรสต่างๆ? ส่วนบริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) ก็มีการลงทุนร้อยละ 58 ในบริษัท ยูเนี่ยน ฟรอสท์ จำกัด ซึ่งทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายผัก และผลไม้แช่แข็ง

ในปัจจุบันบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์หลักดังต่อไปนี้

1.? น้ำมันปาล์ม

1.1? น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์

1.2? น้ำมันปาล์มโอเลอีน

1.3? น้ำมันปาล์มสเตียรีน

1.4? ไขมันผ่านกรรมวิธีไฮโดรจิเนต

1.5? กรดไขมันอิสระ

1.6 ?น้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์

2.? น้ำมันพืชชนิดอื่น (น้ำมันมะพร้าว, น้ำมันถั่วเหลือง, น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน,น้ำมันข้าวโพด, น้ำมันเมล็ดชา, น้ำมันมะกอก, น้ำมันคาโนลาผสมน้ำมันทานทะวัน)
3. ไขมันพืชผสมและเนยเทียม
4. ผักผลไม้แช่แข็ง
5. น้ำผลไม้, กาแฟ, เครื่องดื่มต่างๆ
6. ซอสปรุงรส

ลำดับที่ 4, 5 และ 6 ผลิตโดยบริษัทย่อย คือ บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) (UFC) และบริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ UFC

บริษัทฯ มี บริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่

1.? บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) หรือ UPOIC มีสัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 69.96 UPOIC มีบริษัทย่อย คือ บริษัท พันธ์ศรีวิวัฒน์ จำกัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 99.98 ทั้งนี้บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการปลูกปาล์มน้ำมัน โดยมีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบและโรงงานสกัดน้ำมันเมล็ดในปาล์มเป็นของตนเอง มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน 44,355.87 ไร่ หรือ 7,096.89 เฮคเตอร์ มีผลิตภัณฑ์หลัก คือ น้ำมันปาล์มดิบ, น้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ และผลิตภัณฑ์อื่น ซึ่งได้แก่ เมล็ดในปาล์ม และ กากเมล็ดในปาล์ม

2.? บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) หรือ UFC มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 96.79 บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผักและผลไม้กระป๋อง เครื่องดื่มน้ำผลไม้ กาแฟบรรจุกระป๋อง ซอสและเครื่องปรุงรส จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ?ปัจจุบัน UFC มีโรงงานผลิต 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดลำปาง และจังหวัดนครปฐม

UFC มีบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 2 บริษัท ดังนี้

2.1? บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท์ จำกัด มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 58 ประกอบธุรกิจผลิต และจัดจำหน่ายผักและผลไม้แช่แข็ง

2.2? บริษัท ยูเนี่ยนเฟรช จำกัด มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 40 ประกอบธุรกิจผลิต และ??? จัดจำหน่ายผักและผลไม้สด แต่ในปัจจุบันไม่ได้ดำเนินธุรกิจดังกล่าวแล้ว

One thought on “LST บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)”

  1. Laila siripate says:

    หนูเป็นนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ปี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    กำลังทำงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอาหารกุ้งทดแทนปลาป่น
    โดยใช้โปรตีนจากพืชมาเป็นวัตถุดิบ และสนใจกากเมล็ดทานตะวันหีบน้ำมันมาเป็นวัตถุดิบค่ะ จึงติดต่อมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลว่าจะจัดหากากาเมล็ดทานตะวันหีบน้ำมันได้จากที่ไหนบ้างค่ะ หรือสามารถขอหรือซื้อจากทางบริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) ได้หรือไม่ เนื่องจากต้องการใช้ไม่มาก ประมาณ 15-20 kg แต่จากการสืบค้นข้อมูลการซื้อขายส่วนใหญ่มีขายระดับตัน ซึ่งเกินความจำเป็นไปมาก จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวด้วยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *