LTX บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)? ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2503 โดยได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2532 บริษัทประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยมีสินค้าหลัก คือ ผ้าสปัน ผ้าแท็ฟฟิต้า ผ้ายีนส์ และผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อ อุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งได้แก่ เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ถัก และผ้าสำหรับทำถุงลมนิรภัย

ปัจจุบันบริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งหมด 2,402 คน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552) มีโรงงาน 3 โรงงานที่มีการผลิตที่ต่อเนื่องกันโดยเฉพาะในการผลิตผ้าสปันและผ้าแท็ฟฟิต้า โดยโรงงานที่ 1 ดำเนินการปั่นด้ายและทอผ้า โดยผลิตผ้าสปัน ? ผ้าโพลีเอสเตอร์ ผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมฝ้าย และผ้าฝ้ายล้วน? ผ้าผืนที่ได้จะส่งต่อไปยังโรงงานที่ 2 ?เพื่อทำการปรับปรุงและตกแต่งผลิตภัณฑ์ เช่น ฟอกย้อมสี และตกแต่งขั้นสุดท้าย เช่นเดียวกัน โรงงานที่ 3 ผลิตผ้าแท็ฟฟิต้า และส่งต่อไปยังโรงงานที่ 2 เพื่อทำการย้อมสีและตกแต่งสำเร็จต่อไป นอกจากผ้าแท็ฟฟิต้าแล้ว โรงงานที่ 3 ยังผลิตผ้ายีนส์ และผลิตภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม โดยกระบวนการผลิตทั้งหมดทำในโรงงานที่ 3

ด้วยการสนับสนุนด้านการผลิตจากบริษัทแม่ คือ บริษัท โทเร อินดัสตรีส์ อิงค์ ประเทศญี่ปุ่น ทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิต และการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่พนักงานของบริษัท บริษัทสามารถผลิตสินค้าคุณภาพออกสู่ตลาดและสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีศักยภาพได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสินค้าของบริษัทเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยยอดขายประมาณร้อยละ 60 จำหน่ายไปยังต่างประเทศ เช่น ยุโรป เอเชีย ตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบการเงิน 2551

ในระหว่างปีงบประมาณ 2551 โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี ภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลกส่งผลให้สภาวะการณ์ตลาดเลวร้ายกว่าที่เคยเป็นมา อีกทั้งยังมีความไม่มั่นคงทางการเมืองในประเทศ การแข่งขันกับผู้ผลิตจีนที่รุนแรงขึ้น และการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันและวัตถุดิบอย่างไม่เคยมีมาก่อน โดยราคาปรับเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงครึ่งปีแรกแต่กลับตกลงอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งปีหลัง ในขณะที่ถึงแม้ค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐจะลดค่าลงตลอดทั้งปีก็ตาม ภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำบากและไม่แน่นอน บริษัทได้พยายามเพิ่มราคาขายในช่วงครึ่งปีแรกเพื่อชดเชยต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นและพยายามยืนราคาไว้เพื่อรักษาระดับกำไร นอกจากนี้ บริษัทพยายามผลิตสินค้าใหม่ๆ และสินค้ารายการพิเศษ รวมทั้งลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มการผลิตผ้าสำหรับทำถุงลมนิรภัย แต่ถึงแม้จะได้พยายามอย่างเต็มที่ รายได้จากการขายและกำไรของบริษัทยังคงลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ยอดขายในปีงบประมาณ 2551 เท่ากับ 5,669 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับ 6,016 ล้านบาทของปีก่อน กำไรสุทธิหลังหักภาษีลดลงร้อยละ 36 เป็น 90 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ 141 ล้านบาทของปีก่อน

หากพิจารณาธุรกิจแต่ละประเภท ธุรกิจผ้าสปันมีสถานการณ์การขายที่แย่ลง ช่วงครึ่งแรกของปีราคาวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้นแต่กลับลดลงในครึ่งปีหลัง บริษัทพยายามขึ้นราคาขายและคงระดับราคาไว้ ผลดีจากเงินบาทลดค่าลงเอื้อต่อธุรกิจบริษัท? และถึงแม้ยอดขายจะลดลงจากปีก่อนแต่บริษัทสามารถทำกำไรเพิ่มได้ สำหรับสินค้าที่ทำกำไรดีของบริษัท เช่น ผ้าสปันโพลีเอสเตอร์ 100% บริษัทรักษาธุรกิจที่ระดับยอดขาย 2.5 ล้านหลาต่อเดือน ซึ่งก็ส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

ธุรกิจผ้าแท็ฟฟิต้า อยู่ในภาวะที่ยากลำบากที่สุดเมื่อเทียบกับธุรกิจของบริษัททั้งหมด ความต้องการซื้อลดลงอย่างมากในตลาดยุโรป ฮ่องกง และอเมริกา โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี ทำให้ทั้งยอดขายและกำไรลดลงจากปีก่อน เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทได้ตั้งเป้าที่จะเพิ่มสัดส่วนการผลิตสินค้าชนิดพิเศษและจะมุ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องจากปี 2552 เป็นต้นไป

สำหรับธุรกิจผ้ายีนส์ สถานการณ์อุปทานล้นตลาดในตลาดโลกยังคงไม่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งความต้องการซื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง? ดังนั้น บริษัทจึงลดการผลิตลงตลอดทั้งปี เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ยอดขายและกำไรจึงลดลง เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทได้พยายามสร้างแนวคิดใหม่ โดยการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงให้มากขึ้น โดยเน้นความร่วมมือและประสานงานที่มากยิ่งขึ้นของทั้งฝ่ายขายและฝ่ายผลิต ถึงแม้จะล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้? บริษัทจะสามารถนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดได้ในปี 2552

สำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต บริษัทได้เพิ่มกำลังการผลิตผ้าสำหรับถุงลมนิรภัยเป็น 1 ล้านเมตรต่อเดือน ถึงแม้ความต้องการซื้อจะลดลงในช่วงครึ่งปีหลังเนื่องจากการปรับลดสินค้าคงคลังของลูกค้า กำไรจากธุรกิจนี้ก็ได้ส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

ปีงบประมาณ 2552 บริษัทคาดว่ายังไม่สามารถคาดหวังการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้มากนัก อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ในการเสริมสร้างโครงสร้างให้แข็งแกร่ง โดยประสานความร่วมมือที่ดีระหว่างฝ่ายการผลิตและฝ่ายขายในแต่ละประเภทธุรกิจ และจะบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นผลกำไรด้วยการวางรากฐานบริษัทให้แข็งแกร่งเป็นอันดับแรก

4 thoughts on “LTX บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)”

 1. อ้อ says:

  ทางบริษัทเรา ต้องการผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% แบบตาข่าย

  ไม่ทราบว่าทางคุณทำได้มั้ยคะ

  รบกวนแจ้งกลับด้วยค่ะ

  ขอบคุณค่ะ
  อ้อ
  034-824719 ต่อ 106

 2. jeab says:

  อยาก ทราบว่าโรงงานมีผ้า โพลีเอสเตอร์ 100% เเบบตาข่าย ไหมคะ? ท้ามี รบกวน แจ้งราคา ด้วยคะ 0852216239

 3. ปรีดาวรรณ says:

  อยากจะสอบถามเรื่องราคาผ้าอ่ะค่ะ
  ช่วยรบกวนติดต่อกลับด้วยน่ะค่ะ
  055-542823

 4. ลูกค้า says:

  ทางบริษัทนี้มีการตอบปัญหาลูกค้าได้ไม่น่าพึงพอใจมากค่ะ ถึงแม้จะเป็นลูกค้ารายย่อยแต่คุณก็ไม่ควรดูถูกลูกค้าทางบริษัทไม่ยินดีขายลูกค้ารายย่อยก็เข้สใจแต่วิธีทางตอบปัญหาเป็นก่รดูถูกความเป็นมนุษนะคะ ยังไงช่วยอบรมด้วยนะคะ ถึงแม้ดิฉันจะซื้อไม่เยอะิท่ากับสำเพ็งแต่ก็ไม่ได้น้อยนะคะ ฝากอบรมพนักงานด้วยคะ เป็นบริษัทใหญ่แต่ไม่เึยอบรมพนักงานก็ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์นะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *