LVT บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี? จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี? 2539 เพื่อให้บริการในด้านวิศวกรรม ธุรกิจหลักที่ให้บริการ คือ ให้คำปรึกษาและรับจ้างออกแบบอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานในขบวนการคัดแยกขนาดของระบบการผลิตในอุตสาหกรรมซีเมนต์ บริษัทฯนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อเดือนกรกฏาคม 2547 ซึ่งมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 105 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 490,555,981.00 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 321,870,654.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 321,870,654 ?หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท? โดย ณ วันที่ 23 มีนาคม 2553? มี Danske Bank A/S ถือหุ้นร้อยละ 13.31 ?กลุ่มนายหาญฤทธิ์ แฮนเซ่น ถือหุ้นร้อยละ 11.49? และกลุ่มนายแฮนส์ จอร์เกน เนียลเซ่น ถือหุ้นร้อยละ 5.28 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ให้บริการด้านวิศวกรรม โดยการออกแบบ พัฒนา และรับจ้างผลิตอุปกรณ์พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆให้แก่ลูกค้าเพื่อเพิ่มผลผลิตด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร และประหยัดพลังงานมากขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาและคิดค้นจากบริษัทฯมาปรับใช้กับบริษัทต่างๆ ที่ต้องใช้กระบวนการคัดแยกขนาดในการผลิต อาทิ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นต้น ทั้งนี้ เครื่องจักรที่ได้รับการพัฒนาโดยบริษัทฯ ได้แก่ เครื่องจักรที่ใช้ในการคัดแยกขนาดของวัสดุที่มีขนาดเล็กๆ(ฝุ่น) ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพหม้อบดชนิด Vertical Roller Mill? หม้อบดปูนซีเมนต์ (Ball Mill) นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้ปรับปรุงหม้อเผา (Rotary Kiln) ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้ร่วมลงทุนใน แอล เอ็น วี ณ ประเทศอินเดียในปี 2544 โดยบริษัทร่วมทุนดังกล่าวประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทฯ คือ ให้บริการด้านวิศวกรรมและปรับปรุงประสิทธิภาพ ตลอดจนผลิตอุปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของเครื่องจักรพร้อมกับการติดตั้งอุปกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาดังกล่าวกับเครื่องจักรของลูกค้า โดยนำเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดจากบริษัทมาปรับใช้สำหรับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการคัดแยกขนาดในกระบวนการผลิต เช่นอุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ และอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นต้น ทั้งนี้ การลงทุนบริษัทร่วมลงทุนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าและตลาดในภูมิภาคเอเชียใต้

ในส่วนของการบริหาร แอล เอ็น วี บริษัทฯได้แต่งตั้งให้นายเนียลเซ่นเป็นตัวแทนของบริษัทฯเพื่อเป็นกรรมการใน แอล เอ็น วี แต่มิได้มีอำนาจในการบริหารงานใดๆ โดย แอล เอ็น วี สามารถดำเนินการบริหารงานด้วยตนเองภายใต้ข้อตกลงตามบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน ทั้งนี้ แอล เอ็น วี สามารถใช้เทคโนโลยีของบริษัทฯให้บริการแก่ลูกค้าในภูมิภาคเอเชียใต้? โดยบริษัทฯจะให้ความช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยีและการผลิตอุปกรณ์แก่ แอล เอ็น วี และบริษัทฯจะได้รับผลตอบแทนในรูปค่าลิขสิทธิ์ (License Fee) จาก แอล เอ็น วี

ในปี 2546 บริษัทได้ร่วมลงทุนกับ แอล วี ยุโรป ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยประกอบกิจการเช่นเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการร่วมลงทุน เพื่อการขยายฐานลูกค้าและตลาดในภูมิภาคยุโรป ซึ่งจะสามารถให้บริการแก่ลูกค้าและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ แอล วี ยุโรป เริ่มดำเนินงานในเดือนมกราคมปี 2547 โดยมีเงื่อนไขในการบริหารงานและข้อตกลงในบันทึกความเข้าใจระหว่างกันเหมือนกันกับการร่วมลงทุนใน แอล เอ็น วี และบริษัทฯได้แต่งตั้งให้ นางกิ่งแก้ว? วรรณรัตต์ เป็นตัวแทนของบริษัทฯในการเป็นกรรมการของ แอล วี ยุโรป

ในปี 2548 บริษัทฯได้ร่วมลงทุนในบีแอลวีที ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประกอบกิจการเช่นเดียวกับ แอล เอ็น วี และ แอล วี ยุโรป ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการร่วมลงทุน คือ การขยายฐานลูกค้าและตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา เป็นหลัก เพื่อที่จะสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวกขึ้น โดยมีนายเนียลเซ่น เป็นตัวแทนในนามของบริษัท แต่นายเนียลเซ่นไม่มีอำนาจการบริหารงานใดๆ? ทั้งนี้ บีแอลวีที จะบริหารงานด้วยตนเอง ภายใต้ข้อตกลงที่มีในสัญญาการดำเนินงาน (Operating Agreement)

ในเดือน มีนาคม 2549 แอลวีที ขยายการลงทุนไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยร่วมกับ ?Fu Yang International Co., Ltd. จัดตั้งบริษัท แอล วี เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรมเช่นเดียวกับ แอลวีที

ในเดือน พฤษภาคม 2551 แอลวีที ขยายการลงทุนไปยังประเทศบราซิล จัดตั้ง บริษัท แอล วี ลาติโน อเมริกา อิควิปาเมนโตส อินดัสเตรียลส์ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรมเช่นเดียวกับ แอลวีที ??โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขยายฐานลูกค้าและตลาดในภูมิภาคอเมริกาใต้

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯมีเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯสามารถขยายฐานลูกค้าและการลงทุนไปยังภูมิภาคต่างๆ ที่มีการลงทุนในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และอุตสาหกรรมคัดแยกขนาดอื่นๆ เพื่อให้บริษัทฯสามารถสร้างกำไรและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนค่าตอบแทนแก่พนักงานได้อย่างเหมาะสม

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของ LVT ได้ที่เว็บบอร์ดเลยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *