MCS บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.mcssteel.com

นายไนยวน ชิ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายสมพงษ์ เมธาสถิตย์สุข กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน) (?บริษัท?) (เดิมชื่อ ?บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด? และ ?บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. โฮโกกุ จำกัด?) ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในวงการเหล็กและธุรกิจก่อสร้างมานาน 4 ท่าน คือ ดร.ไนยวน ชิ นายสมพงษ์ เมธาสถิตย์สุข นายมาโนช อิวานุวัฒน์ และสุวัธน์ อึ้งภากรณ์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 15 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท ชำระแล้ว 500 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและติดตั้งโครงสร้างเหล็กทั่วไปขนาดไม่ใหญ่สำหรับอาคาร ต่อมาได้พัฒนาเป็นผู้ผลิตโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ (Fabricated Steel) โดยเฉพาะโครงสร้างเหล็กที่เป็นคาน(Beam) และเสา(Column-Box)ที่มีความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนได้ดี เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสูงขนาดใหญ่

บริษัทมีโรงงานผลิตและหมู่บ้านเอ็ม.ซี.เอส (MCS VILLAGE) บนเนื้อที่ประมาณ? 189 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา ที่ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย โรงงานผลิตเหล็กจำนวน 10 โรงงาน พื้นที่สต็อกวัตถุดิบ อาคารหอพัก 6 อาคาร โรงอาหารและอื่นๆ โดยปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตโครงสร้างเหล็กเต็มที่ประมาณ 60,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีจุดเด่นทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถผลิตได้สูงกว่ามาตรฐาน JASS 6 (Japanese Architectural Standard Specification) ?และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น? นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้

-? มาตรฐาน ??H? class fabricator จาก Japan Steel Structure Appraisal Center Ltd. ที่ออกให้กับโรงงานผลิตโครงสร้างเหล็กที่ได้มาตรฐานดีเยี่ยมและสามารถส่งผลิตภัณฑ์ไปประเทศญี่ปุ่นได้

-?? มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) สำหรับการขึ้นรูปตัว H

-?? มาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2002 ระบบบริหารคุณภาพ

-? มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ได้รับการรับรองห้องปฎิบัติการของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฎิบัติการทดสอบและห้องปฎิบัติการสอบเทียบ

-?? มาตรฐานของอเมริกัน รับรองคุณภาพระบบงานโครงสร้างเหล็ก??? ( American institute of steel Construction : AISC )

– ???มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน? (? BS OHSAS 18001 : 2007 )

นอกจากนี้ บริษัทยังเน้นการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้องค์กรมีระบบการทำงานที่ดีและทันสมัย พนักงานมีทักษะ ความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้นเพื่อสอดคล้องกับคำขวัญที่ว่า ?ทุกวันต้องก้าวหน้ากว่าเมื่อวาน? (Better Than Yesterday, Everyday)

ผลิตภัณฑ์โครงสร้างเหล็กที่บริษัทผลิตมี 2 ประเภท คือ งานเสา (Column-Box) และงานคาน (Beam) สำหรับโครงการก่อสร้างทั้งในและต่างประเทศ โดยวัสดุเหล็กที่บริษัทใช้ทำการผลิตเป็นเหล็กแผ่นรีดร้อนคุณภาพสูง (Special Hot Rolled Sheet) ซึ่งมีความทนทานของเนื้อเหล็กและมีความสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ดีกว่าคอนกรีตเสริมเหล็ก การผลิตและจำหน่าย บริษัทจะจำหน่ายโดยตรงให้กับลูกค้า และทำการผลิตตามลักษณะงานและความต้องการของลูกค้า โดยมากกว่าร้อยละ 90 ของรายได้จากการขาย เป็นการขายตรงให้กับโครงการก่อสร้างสำหรับผู้รับเหมาขนาดใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งลูกค้าหลักได้แก่ บริษัท คาจิมา คอร์ปเปอเรชั่น (Kajima Corporation)? บริษัท ชิมิสึ คอร์ปเปอเรชั่น ( Shimisu Corporation ) และบริษัท ทาเคนากา คอร์ปเปอเรชั่น ( Takenaka Corporation )

ในปี 2551 ?บริษัทฯมีรายได้จากการขาย? 3,145.68 ล้านบาท? และมีกำไรสุทธิ? 353.52? ล้านบาท? โดยมีอัตราส่วนกำไรสุทธิร้อยละ ?11.01? สำหรับฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,042.45 ล้านบาท??? ?หนี้สินรวม 1,501.02 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น ?1,541.44 ล้านบาท

โครงสร้างรายได้

หน่วย? : บาท
ผลิตภัณฑ์ 2549/2006 2550/2007 2551/2008
Product จำนวนเงิน

Value

ร้อยละ

%

จำนวนเงิน

Value

ร้อยละ

%

จำนวนเงิน

Value

ร้อยละ

%

1.รายได้จากการขายโครงสร้างเหล็ก

Income from Sales of? Steel Structure

1.1 งานในประเทศ

Domestic Sales

220,375,455 7.41 26,159,257 1.00 82,695,000 2.58
1.2 งานต่างประเทศ

Export Sales

2,660,799,973 89.42 2,519,269,558 95.97 3,062,983,368 95.39
2. รายได้จากการขายเศษเหล็ก

Income from? sales of scraps

17,859,323 0.60 25,777,724 0.98 49,485,046 1.54
3. รายได้อื่นๆ

Other incomes

50,683,494 1.70 9,734,679 0.37 15,851,463 0.49
4. กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

Gain on exchange rate

25,794,707 0.87 44,109,585 1.68
รายได้รวม

Total revenues

2,975,512,952 100 2,625,050,803

100 3,211,014,877 100

ข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

บทวิเคราะห์

ข่าวคราวของ MCS ทั้งหมด

วิเคราะห์หุ้น โดยนักลงทุนอื่นๆ

2 thoughts on “MCS บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)”

  1. admin says:

    มีโอกาสสร้างสถิติกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในงวด 4Q52
    – คาด 4Q52 กำไรจากการดำเนินงาน 183 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 150%QoQ
    – ปรับเพิ่มประมาณการ แนะนำ ซื้อ มี Dividend Yield มากกว่า 8%

  2. วนัสนันท์ says:

    มีตำแหน่งขับรถว่างมั่งป่ะติดต่อกลับด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *