ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

NBC บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ? ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2536 ภายใต้ชื่อ บริษัท แน็ทค่อน มีเดีย จำกัด ?ทั้งนี้ บริษัทฯ ?เป็นบริษัทย่อยในสายธุรกิจสื่อกระจายภาพและเสียงของ NMG? โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ในเชิงข่าวสารและสาระความรู้ เผยแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ระบบไม่เรียกเก็บค่าบริการจากผู้ชม (?ฟรีทีวี? หรือ ?Free TV?)? ช่องต่างๆ? และโทรทัศน์ประเภทบอกรับสมาชิก (?เคเบิลทีวี?) ช่องต่างๆ? และประกอบธุรกิจร่วมผลิตรายการวิทยุและข่าวต้นชั่วโมง ออกอากาศทางสถานีวิทยุคลื่นต่างๆ โดยดำเนินการผ่าน NRN? ซึ่งบริษัทฯ? เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.98

ในปี 2539 บริษัทฯ? เข้าร่วมเป็นผู้ผลิตรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ไอทีวี (ในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถานี โทรทัศน์ทีพีบีเอส) จากนั้น ปี 2543? บริษัทฯ ได้เป็นผู้ริเริ่มในการจัดตั้งสถานีข่าว 24 ชั่วโมงแห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้ชื่อสถานีโทรทัศน์ ?Nation Channel?

นับแต่ปี 2546 เป็นต้นมา บริษัทฯ? ได้เปลี่ยนและขยายช่องทางการแพร่ภาพสถานีโทรทัศน์ Nation Channel ให้กว้างขวางมากขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมในอนาคต รวมทั้ง ได้ขยายธุรกิจสู่กลุ่มธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่ (New Media) ด้วยการนำข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ? และ NMG มาพัฒนาเป็นบริการด้านข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ เช่น เว็บไซต์? โทรศัพท์เคลื่อนที่? ไอพีทีวี อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ นอกจากนั้น บริษัทฯ? ยังได้พัฒนารูปแบบการหารายได้โดยการนำเนื้อหาสาระ (Content) และข้อได้เปรียบด้านต่างๆ จากการประกอบธุรกิจสื่อโทรทัศน์มาต่อยอดขยายไปสู่ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เช่น? การผลิตและจำหน่าย VCD และ DVD? การจัดอบรมสัมมนา? การจัดนำเที่ยว ?และการจัดกิจกรรมพิเศษ

ต่อมาในปี 2550 เพื่อความชัดเจน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเติบโตและการบริหารงานในอนาคต บริษัทฯ? จึงรับโอนกิจการธุรกิจรายการวิทยุของ NRN ทั้งหมด มาดำเนินการแทน และดำเนินการปิดกิจการของ NRN ซึ่งแล้วเสร็จ ในปี 2552? นอกจากนี้ ในปี 2552 บริษัทฯ รับเป็นตัวแทนในการดำเนินธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่แก่กลุ่มบริษัท NMG ทั้งหมด เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการ และรองรับการขยายตัวของธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ? ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 ได้มีมติให้บริษัทฯ? แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 120 ล้านบาท เป็น 170 ล้านบาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก

 

สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี 2549 : เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก 100 บาทต่อหุ้น เป็น 10 บาทต่อหุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 20 ล้านบาท เป็น 140 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม คือ NMG
: บรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ในการจัดระเบียบและสนับสนุนการพัฒนาความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการธุรกิจเคเบิลทีวีในประเทศไทย ด้วยการกำหนดช่องรายการมาตรฐาน 40 อันดับแรกของเคเบิลทีวีท้องถิ่นทุกรายให้เป็นเหมือนกันทั่วประเทศ ซึ่งส่งผลให้ Nation Channel ได้รับสิทธิให้แพร่ภาพประจำในเคเบิลทีวีท้องถิ่นช่อง 28
: NRN ขยายช่องทางการออกอากาศข่าววิทยุต้นชั่วโมงไปยังสถานีวิทยุชุมชนในต่างจังหวัด จำนวน 27 สถานี ทุกภูมิภาค
: จัดทำบล็อก (Weblog) ภายใต้ชื่อ www.oknation.net เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอข่าว
ปี 2550 : รับโอนกิจการธุรกิจรายการวิทยุของ NRN มาดำเนินการแทน
: เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 140 ล้านบาท เป็น 240 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 24,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม คือ? NMG
: ขยายการดำเนินธุรกิจไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้แก่? การจัดนำเที่ยว
ปี 2551 : ขยายช่องทางการแพร่ภาพ Nation Channel โดยส่งสัญญาณแบบ Free-to-air ผ่านดาวเทียม NSS-6 ในระบบ KU-Band ครอบคลุมพื้นที่การรับชมทั้งในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย และนำช่อง Nation Channel แพร่ภาพสดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (?AIS?) ร่วมกับบริษัท Doo Plus TV
ปี 2552 : ร่วมกับบริษัท วี.เอ. แอนด์ ซันส์ จำกัด และบริษัท แอดวานซ์ แอคทิวิตี้ จำกัด ในการร่วมผลิตรายการวิทยุออก อากาศทางคลื่น F.M. 102.0 MHz ภายใต้ชื่อสถานี ?คลื่นคนทำงาน?
: ลดทุนจดทะเบียนจาก 240 ล้านบาท เป็น 120 ล้านบาท เพื่อล้างขาดทุนสะสม
: ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จาก 10 บาทต่อหุ้น เป็น 1 บาทต่อหุ้น พร้อมทั้ง เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 120 ล้านบาท เป็น 170 ล้านบาท ด้วยการเพิ่มทุนจำนวน 50 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหญ่ จำนวน 50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ?เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
: เปลี่ยนดาวเทียมในการส่งสัญญาณภาพและเสียงของ Nation Channel ?จากดาวเทียม ABS-1 ระบบC-Band เป็นดาวเทียม ST-1 ระบบ C-Band
: ดำเนินการปิดกิจการของ NRN แล้วเสร็จในปี 2552
เรื่องที่คุณอาจสนใจ  SLP บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)

 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ? ประกอบธุรกิจจัดหาและผลิตข้อมูลข่าวสาร (Content Provider) เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อประเภทต่างๆ อันได้แก่ สื่อโทรทัศน์? สื่อวิทยุ และสื่อรูปแบบใหม่

สำหรับธุรกิจจัดหาและผลิตข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์นั้น จากประสบการณ์ทางด้านงานข่าวและการผลิตรายการโทรทัศน์เชิงข่าวสารและสาระความรู้ที่สะสมยาวนานมาอย่างต่อเนื่องกว่า 15 ปี ทำให้บริษัทฯ ?เป็นผู้ริเริ่มและดำเนิน การสถานีโทรทัศน์ Nation Channel สถานีข่าว 24 ชั่วโมงแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งมีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและทั่วโลก ผ่านช่องทางการรับชมหลัก 6 ช่องทาง ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ไททีวีช่อง 1 (TTV ช่อง 1) ผ่านทางระบบ MMDS เคเบิลทีวีท้องถิ่นทั่วประเทศทางช่อง 28 ทีวีดาวเทียม ST-1 ระบบ C-Band? ทีวีดาวเทียม ไทยคม-5 ระบบ KU-Bandและ C-Band เว็บไซต์ www.nationchannel.com และโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยสถานีข่าว Nation Channel มุ่งเน้นการนำเสนอข่าวที่ทันต่อเหตุการณ์ เจาะลึก และวิเคราะห์เนื้อหาอย่างเป็นกลาง จากบุคลากรทีมข่าวที่มีประสบการณ์ ภายใต้แนวคิด ?ในสนามข่าวเราคือตัวจริง? จึงทำให้สถานีข่าว Nation Channel และรายการโทรทัศน์เชิงข่าวสารและสาระความรู้ที่ผลิตโดยบริษัทฯ ได้รับความเชื่อถือในคุณภาพและคงความนิยมจากผู้ชมมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการร่วมผลิตรายการโทรทัศน์กับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีช่องต่างๆ? ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ช่อง 3? ช่อง 5 ช่อง 9 และช่อง 11 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการประเภทข่าวและสาระความรู้เช่นกัน

ทั้งนี้ จากการที่ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ของบริษัทฯ อันได้แก่ สถานีข่าว Nation Channel และรายการโทรทัศน์ที่แพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี ได้รับความนิยมจากผู้ชม บริษัทฯ จึงได้นำข้อได้เปรียบจากประสบการณ์การประกอบธุรกิจสื่อโทรทัศน์ที่มีอยู่ทั้งด้านเนื้อหาข้อมูล? คุณภาพบุคลากร? ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์? และชื่อเสียงของบริษัทฯ? มาต่อยอดขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องต่างๆ? เช่น การจัดจำหน่ายเทปรายการโทรทัศน์ในรูปแบบ VCD DVD การอบรมสัมมนา การจัดนำเที่ยว? และการจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ?ทั้งในด้านการเพิ่มช่องทางการหารายได้ และสร้างเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มผู้ชมและลูกค้าเป้าหมายได้กว้างขวางมากขึ้น

ด้านธุรกิจจัดหาและผลิตข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อวิทยุ บริษัทฯ เป็นผู้ร่วมผลิตรายการวิทยุเชิงข่าวสารและสาระความรู้ ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุ F.M. 90.5 MHz และ F.M.102.0 MHz กระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล? และยังเป็นผู้ผลิตรายการข่าวสั้นต้นชั่วโมง ออกอากาศทางสถานีวิทยุ F.M. 90.5 MHz? F.M.102.0 MHz? A.M. 1107 KHz? และสถานีวิทยุชุมชนจำนวน 27 สถานี กระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

ธุรกิจจัดหาและผลิตข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อรูปแบบใหม่ บริษัทฯ? ได้พัฒนาและศึกษาเทคโนโลยีการสื่อสารในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้สอดรับกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่มผู้บริโภคที่เปลี่ยน แปลงไป และก้าวทันการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารในอนาคต ธุรกิจของบริษัทฯ? ในด้านนี้ ประกอบด้วย

1.)?? การบริการข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ ได้แก่

-?? www.nationchannel.com เว็บไซต์เผยแพร่รายการของสถานีข่าว Nation Channel

– ??www.oknation.net บล็อกให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลข่าวสารเผยแพร่สู่สาธารณชน

-?? www.nationradioonline.com เว็บไซต์เผยแพร่รายการวิทยุของบริษัทฯ? ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุ F.M. 90.5 MHz? และ F.M.102.0 MHz

-?? http://76nationchannel.com เว็บไซต์เผยแพร่คลิปวิดีโอภาพข่าวเหตุการณ์จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ

-?? www.247friend.net? เว็บไซต์กิจกรรมทบทวนความรู้ด้านวิชาการสำหรับเยาวชนที่เตรียมตัวสอบเข้า มหาวิทยาลัย

-?? http://breakingnews.nationchannel.com เว็บไซต์ที่นำเสนอสรุปข่าวสั้นจากสถานีข่าว Nation Channel และหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

นอกจากนี้? บริษัทฯ? ยังให้บริการเป็นตัวแทนในการขายโฆษณาให้แก่เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ของ NMG? และเว็บไซต์ของบริษัทภายนอก ได้แก่? www.pantip.com? www.exteen.com? และ www.beartai.com

2.) การบริการข้อมูลข่าวสารหรือรายงานภาพและเสียงของเหตุการณ์ต่างๆ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรูปแบบ SMS (Short Message Service) และ MMS (Multimedia Messag Service) รวมทั้ง ให้บริการเป็นตัวแทนในการดำเนินกิจกรรมการตลาดสำหรับบริการ SMS และ MMS ของหนังสือพิมพ์ในกลุ่มบริษัท NMG

ทั้งนี้ โครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ? แสดงไว้ตามแผนภาพด้านล่างนี้

 

แผนภาพโครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ? ณ วันที่ 31 ธันวาคม? 2552

 

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตั้งแต่ 2550 ? 2552

หน่วย : ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจ 2550* 2551* 2552**
มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ
รายได้จากธุรกิจสื่อโทรทัศน์*** 292.33 89.36 310.22 87.43 327.96 70.02
รายได้จากธุรกิจสื่อวิทยุ 22.58 6.90 14.27 4.02 29.20 6.23
รายได้จากธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่ 11.70 3.58 17.51 4.93 106.50 22.74
รายได้อื่นๆ 0.51 0.16 12.83 3.62 4.72 1.01
รวมรายได้ 327.12 100.00 354.83 100.00 468.38 100.00
เรื่องที่คุณอาจสนใจ  TPP บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

 

หมายเหตุ * ในปี 2550 และ 2551 รายได้จากธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่ทั้งหมดจะบันทึกเป็นรายได้โดยตรงของ NMG และบริษัทฯ? มีรายได้จากธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่ในรูปแบบค่าบริหารจัดการที่เรียกเก็บจาก NMG และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการจัดโครงสร้างในการดำเนินงาน ในปี 2552? บริษัทฯ จะรับรู้รายได้จากธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่นี้เต็มจำนวน

** รายได้จากธุรกิจสื่อโทรทัศน์ ประกอบด้วย รายได้จากการขายเวลาโฆษณาของสถานีข่าว Nation Channel และรายการโทรทัศน์ที่ร่วมผลิตกับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี การรับจ้างผลิตสารคดีสั้น? ค่าเช่าเวลาของสถานีข่าว Nation Channel และรายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

 

 

 

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ? มีเป้าหมายระยะสั้นที่จะเพิ่มความนิยมและส่วนแบ่งตลาดในทุกผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ?เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงแก่ฐานะทางการเงิน ด้วยการพัฒนารายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ การบริการข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อรูปแบบใหม่ต่างๆ ให้มีคุณภาพทั้งในด้านความถูกต้อง น่าเชื่อถือ เป็นกลาง รวดเร็วทันเหตุการณ์ อย่างสร้างสรรค์ และสอดรับกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ควบคู่กับการเพิ่มศักยภาพเครื่องมืออุปกรณ์สู่ระบบดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และรองรับต่อแผนการขยายธุรกิจ ทั้งในด้านสื่อโทรทัศน์ และด้านสื่อรูปแบบใหม่ในอนาคต? นอกจากนี้ บริษัทฯ? จะมุ่งรักษามาตรฐานคุณภาพของบุคลากร และเร่งพัฒนาบุคลากรใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต? ทั้งหมดนี้ เพื่อผลักดันให้บริษัทฯ? บรรลุเป้าหมายระยะยาวในการเป็นผู้นำในธุรกิจจัดหาและผลิตข้อมูลข่าวสารที่ได้รับความเชื่อถือในคุณภาพและสามารถเข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่มผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้ง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต? และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในธุรกิจได้

ข้อได้เปรียบทางธุรกิจ

1? บริษัทฯ? มีรายได้จากหลายธุรกิจ

จากการที่บริษัทฯ? เป็นผู้ประกอบกิจการด้านจัดหาและผลิตข้อมูลข่าวสาร (Content Provider) ที่มีช่องทางในการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ หลายประเภท ทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อรูปแบบใหม่ ประกอบกับบริษัทฯ? ได้มีการนำข้อมูลข่าวสารและภาพที่มีไปดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ด้วยการผลิตสินค้า จัดหาบริการ และสร้างสรรค์กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น? ทำให้บริษัทฯ? มีแหล่งรายได้ที่หลากหลาย เช่น รายได้จากการขายโฆษณาทางสื่อต่างๆ? รายได้จากค่าสมาชิกบริการส่งข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ รายได้จากการจำหน่าย VCD และ DVD รายได้จากการจัดอบรมสัมมนา รายได้จากธุรกิจนำเที่ยว รายได้จากการจัดกิจกรรมพิเศษ เป็นต้น ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงจากผลกระทบที่อาจเกิดจากการลดลงของรายได้จากการประกอบธุรกิจด้านใดด้านหนึ่งได้

2? บริษัทฯ? มียุทธศาสตร์การแข่งขันเชิงรุก และมุ่งแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ

บริษัทฯ? ดำเนินนโยบายการตลาดในเชิงรุก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการหารายได้ของบริษัทฯ?? ด้วยวิธีการให้ฝ่ายขายในทุกธุรกิจเชื่อมโยงการขายสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ? (Cross Selling) ไปพร้อมกัน? รวมถึง มีการประสานความร่วมมือด้านธุรกิจกับ NMG ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจสื่อหนังสือพิมพ์ ในการบูรณาการสื่อต่างๆ ที่มีอยู่เข้าด้วยกัน (Intergrated Media) เพื่อให้สามารถนำเสนอบริการที่สนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด เป็นการเพิ่มโอกาสให้สื่อต่างๆ ของบริษัทฯ? ได้รับความสนใจจากบริษัทตัวแทนโฆษณา และบริษัทเจ้าของสินค้าที่มองหาสื่อที่หลากหลายและครบวงจร

นอกจากกลยุทธ์ในการมุ่งใช้ประโยชน์ร่วมกันในทุกธุรกิจอย่างเต็มที่แล้ว บริษัทฯ ยังไม่หยุดนิ่งในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างผลกำไรของบริษัทฯ? ให้มากขึ้น? โดยในปี 2553 นี้ บริษัทฯ? มีแผนงานในการลงทุนช่องรายการโทรทัศน์ใหม่ ภายใต้แนวคิด ?สถานีวัยรุ่นเพื่อคนรุ่นใหม่? เพื่อสร้างช่องทางการเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 15 ? 25 ปี ที่จะเป็นฐานผู้ชมของสถานีข่าว Nation Channel ในอนาคต? นอกจากนี้ บริษัทฯ? ยังมีแผนงานที่จะนำตราสินค้า (Brand) ของสถานีข่าว Nation Channel ซึ่งเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากสาธารณชนโดยทั่วไป มาพัฒนาต่อยอดสู่ธุรกิจการจัดฝึกอบรมวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนในสื่อโทรทัศน์และวิทยุอย่างเต็มรูปแบบ เช่น ผู้ประกาศข่าว ผู้สื่อข่าว ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และวิทยุ เป็นต้น ภายหลังจากที่ประสบความสำเร็จในโครงการนำร่องที่บริษัทฯ จัดขึ้นในช่วง 1 – 2 ปี ที่ผ่านมา

3? บริษัทฯ? วางตำแหน่งสินค้าและบริการที่แตกต่างโดดเด่นจากผู้ประกอบการรายอื่น

การที่บริษัทฯ? กำหนดแนวคิดในการดำเนินการช่องรายการโทรทัศน์และรายการวิทยุให้เป็นสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุที่มุ่งนำเสนอรายการข่าวและสาระเป็นหลักนั้น แสดงให้เห็นถึงการวางตำแหน่งช่องรายการโทรทัศน์และรายการวิทยุที่แตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่น ซึ่งส่วนใหญ่จะมุ่งนำเสนอรายการประเภทสาระความรู้และรายการบันเทิง และเมื่อประกอบกับเนื้อหารายการที่มีคุณภาพในแง่ความถูกต้อง น่าเชื่อถือ เป็นกลาง ทันเหตุการณ์ และโดดเด่นในการวิเคราะห์ เจาะลึก ผ่านรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย จึงส่งผลให้สถานีข่าว Nation Channel? ซึ่งเป็นสถานีข่าวโทรทัศน์ 24 ชั่วโมงแห่งแรกของประเทศ และรายการวิทยุ FM 90.5 MHz ของบริษัทฯ เป็นช่องรายการโทรทัศน์และรายการวิทยุที่ได้รับความนิยมและความเชื่อถือจากกลุ่มผู้ชมผู้ฟังที่สนใจติดตามข่าวสารมาโดยตลอด เช่นเดียวกับการบริการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SMS และ MMS) และเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์ www.oknation.net ?บล็อกข่าวแห่งแรกของประเทศไทยที่ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชน เสมือนหนึ่งเป็นผู้สื่อข่าว

4? ผู้บริหารของบริษัทฯ? มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ

ผู้บริหารหลักของบริษัทฯ? มีประสบการณ์ในการบริหารและดำเนินงานธุรกิจสื่อโทรทัศน์และวิทยุในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี? อีกทั้ง มีความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีกับสื่อมวลชนชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้บริหารบริษัทฯ นี้ จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้การบริหารงานประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้

5? บริษัทฯ? มีบุคลากรที่มีคุณภาพ

จากการที่บริษัทฯ? ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรว่า เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ? ประสบความสำเร็จ?? บริษัทฯ? จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร? โดยให้การฝึกอบรมและการศึกษาดูงานกับองค์กรสื่อชั้นนำ? ตลอดจน มีการจัดทำหลักสูตรอบรมภายในของบริษัทฯ? เพื่อใช้ในการฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรรุ่นใหม่ๆ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ? กำหนดและเพียงพอต่อแผนการขยายธุรกิจในอนาคต? อีกทั้ง บริษัทฯ? ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้แสดงความสามารถและความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความมั่นใจและสามารถแสดงศักยภาพของตนเอง อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จของการพัฒนาทีมงานอย่างมั่นคงและยั่งยืน

บทความที่ท่านอาจสนใจ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ  หุ้น IFEC บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *