NBC บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ? ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2536 ภายใต้ชื่อ บริษัท แน็ทค่อน มีเดีย จำกัด ?ทั้งนี้ บริษัทฯ ?เป็นบริษัทย่อยในสายธุรกิจสื่อกระจายภาพและเสียงของ NMG? โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ในเชิงข่าวสารและสาระความรู้ เผยแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ระบบไม่เรียกเก็บค่าบริการจากผู้ชม (?ฟรีทีวี? หรือ ?Free TV?)? ช่องต่างๆ? และโทรทัศน์ประเภทบอกรับสมาชิก (?เคเบิลทีวี?) ช่องต่างๆ? และประกอบธุรกิจร่วมผลิตรายการวิทยุและข่าวต้นชั่วโมง ออกอากาศทางสถานีวิทยุคลื่นต่างๆ โดยดำเนินการผ่าน NRN? ซึ่งบริษัทฯ? เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.98

ในปี 2539 บริษัทฯ? เข้าร่วมเป็นผู้ผลิตรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ไอทีวี (ในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถานี โทรทัศน์ทีพีบีเอส) จากนั้น ปี 2543? บริษัทฯ ได้เป็นผู้ริเริ่มในการจัดตั้งสถานีข่าว 24 ชั่วโมงแห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้ชื่อสถานีโทรทัศน์ ?Nation Channel?

นับแต่ปี 2546 เป็นต้นมา บริษัทฯ? ได้เปลี่ยนและขยายช่องทางการแพร่ภาพสถานีโทรทัศน์ Nation Channel ให้กว้างขวางมากขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมในอนาคต รวมทั้ง ได้ขยายธุรกิจสู่กลุ่มธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่ (New Media) ด้วยการนำข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ? และ NMG มาพัฒนาเป็นบริการด้านข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ เช่น เว็บไซต์? โทรศัพท์เคลื่อนที่? ไอพีทีวี อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ นอกจากนั้น บริษัทฯ? ยังได้พัฒนารูปแบบการหารายได้โดยการนำเนื้อหาสาระ (Content) และข้อได้เปรียบด้านต่างๆ จากการประกอบธุรกิจสื่อโทรทัศน์มาต่อยอดขยายไปสู่ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เช่น? การผลิตและจำหน่าย VCD และ DVD? การจัดอบรมสัมมนา? การจัดนำเที่ยว ?และการจัดกิจกรรมพิเศษ

ต่อมาในปี 2550 เพื่อความชัดเจน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเติบโตและการบริหารงานในอนาคต บริษัทฯ? จึงรับโอนกิจการธุรกิจรายการวิทยุของ NRN ทั้งหมด มาดำเนินการแทน และดำเนินการปิดกิจการของ NRN ซึ่งแล้วเสร็จ ในปี 2552? นอกจากนี้ ในปี 2552 บริษัทฯ รับเป็นตัวแทนในการดำเนินธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่แก่กลุ่มบริษัท NMG ทั้งหมด เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการ และรองรับการขยายตัวของธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ? ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 ได้มีมติให้บริษัทฯ? แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 120 ล้านบาท เป็น 170 ล้านบาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก

 

สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี 2549 : เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก 100 บาทต่อหุ้น เป็น 10 บาทต่อหุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 20 ล้านบาท เป็น 140 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม คือ NMG
: บรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ในการจัดระเบียบและสนับสนุนการพัฒนาความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการธุรกิจเคเบิลทีวีในประเทศไทย ด้วยการกำหนดช่องรายการมาตรฐาน 40 อันดับแรกของเคเบิลทีวีท้องถิ่นทุกรายให้เป็นเหมือนกันทั่วประเทศ ซึ่งส่งผลให้ Nation Channel ได้รับสิทธิให้แพร่ภาพประจำในเคเบิลทีวีท้องถิ่นช่อง 28
: NRN ขยายช่องทางการออกอากาศข่าววิทยุต้นชั่วโมงไปยังสถานีวิทยุชุมชนในต่างจังหวัด จำนวน 27 สถานี ทุกภูมิภาค
: จัดทำบล็อก (Weblog) ภายใต้ชื่อ www.oknation.net เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอข่าว
ปี 2550 : รับโอนกิจการธุรกิจรายการวิทยุของ NRN มาดำเนินการแทน
: เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 140 ล้านบาท เป็น 240 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 24,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม คือ? NMG
: ขยายการดำเนินธุรกิจไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้แก่? การจัดนำเที่ยว
ปี 2551 : ขยายช่องทางการแพร่ภาพ Nation Channel โดยส่งสัญญาณแบบ Free-to-air ผ่านดาวเทียม NSS-6 ในระบบ KU-Band ครอบคลุมพื้นที่การรับชมทั้งในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย และนำช่อง Nation Channel แพร่ภาพสดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (?AIS?) ร่วมกับบริษัท Doo Plus TV
ปี 2552 : ร่วมกับบริษัท วี.เอ. แอนด์ ซันส์ จำกัด และบริษัท แอดวานซ์ แอคทิวิตี้ จำกัด ในการร่วมผลิตรายการวิทยุออก อากาศทางคลื่น F.M. 102.0 MHz ภายใต้ชื่อสถานี ?คลื่นคนทำงาน?
: ลดทุนจดทะเบียนจาก 240 ล้านบาท เป็น 120 ล้านบาท เพื่อล้างขาดทุนสะสม
: ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จาก 10 บาทต่อหุ้น เป็น 1 บาทต่อหุ้น พร้อมทั้ง เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 120 ล้านบาท เป็น 170 ล้านบาท ด้วยการเพิ่มทุนจำนวน 50 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหญ่ จำนวน 50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ?เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
: เปลี่ยนดาวเทียมในการส่งสัญญาณภาพและเสียงของ Nation Channel ?จากดาวเทียม ABS-1 ระบบC-Band เป็นดาวเทียม ST-1 ระบบ C-Band
: ดำเนินการปิดกิจการของ NRN แล้วเสร็จในปี 2552

 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ? ประกอบธุรกิจจัดหาและผลิตข้อมูลข่าวสาร (Content Provider) เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อประเภทต่างๆ อันได้แก่ สื่อโทรทัศน์? สื่อวิทยุ และสื่อรูปแบบใหม่

สำหรับธุรกิจจัดหาและผลิตข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์นั้น จากประสบการณ์ทางด้านงานข่าวและการผลิตรายการโทรทัศน์เชิงข่าวสารและสาระความรู้ที่สะสมยาวนานมาอย่างต่อเนื่องกว่า 15 ปี ทำให้บริษัทฯ ?เป็นผู้ริเริ่มและดำเนิน การสถานีโทรทัศน์ Nation Channel สถานีข่าว 24 ชั่วโมงแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งมีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและทั่วโลก ผ่านช่องทางการรับชมหลัก 6 ช่องทาง ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ไททีวีช่อง 1 (TTV ช่อง 1) ผ่านทางระบบ MMDS เคเบิลทีวีท้องถิ่นทั่วประเทศทางช่อง 28 ทีวีดาวเทียม ST-1 ระบบ C-Band? ทีวีดาวเทียม ไทยคม-5 ระบบ KU-Bandและ C-Band เว็บไซต์ www.nationchannel.com และโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยสถานีข่าว Nation Channel มุ่งเน้นการนำเสนอข่าวที่ทันต่อเหตุการณ์ เจาะลึก และวิเคราะห์เนื้อหาอย่างเป็นกลาง จากบุคลากรทีมข่าวที่มีประสบการณ์ ภายใต้แนวคิด ?ในสนามข่าวเราคือตัวจริง? จึงทำให้สถานีข่าว Nation Channel และรายการโทรทัศน์เชิงข่าวสารและสาระความรู้ที่ผลิตโดยบริษัทฯ ได้รับความเชื่อถือในคุณภาพและคงความนิยมจากผู้ชมมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการร่วมผลิตรายการโทรทัศน์กับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีช่องต่างๆ? ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ช่อง 3? ช่อง 5 ช่อง 9 และช่อง 11 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการประเภทข่าวและสาระความรู้เช่นกัน

ทั้งนี้ จากการที่ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ของบริษัทฯ อันได้แก่ สถานีข่าว Nation Channel และรายการโทรทัศน์ที่แพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี ได้รับความนิยมจากผู้ชม บริษัทฯ จึงได้นำข้อได้เปรียบจากประสบการณ์การประกอบธุรกิจสื่อโทรทัศน์ที่มีอยู่ทั้งด้านเนื้อหาข้อมูล? คุณภาพบุคลากร? ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์? และชื่อเสียงของบริษัทฯ? มาต่อยอดขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องต่างๆ? เช่น การจัดจำหน่ายเทปรายการโทรทัศน์ในรูปแบบ VCD DVD การอบรมสัมมนา การจัดนำเที่ยว? และการจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ?ทั้งในด้านการเพิ่มช่องทางการหารายได้ และสร้างเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มผู้ชมและลูกค้าเป้าหมายได้กว้างขวางมากขึ้น

ด้านธุรกิจจัดหาและผลิตข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อวิทยุ บริษัทฯ เป็นผู้ร่วมผลิตรายการวิทยุเชิงข่าวสารและสาระความรู้ ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุ F.M. 90.5 MHz และ F.M.102.0 MHz กระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล? และยังเป็นผู้ผลิตรายการข่าวสั้นต้นชั่วโมง ออกอากาศทางสถานีวิทยุ F.M. 90.5 MHz? F.M.102.0 MHz? A.M. 1107 KHz? และสถานีวิทยุชุมชนจำนวน 27 สถานี กระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

ธุรกิจจัดหาและผลิตข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อรูปแบบใหม่ บริษัทฯ? ได้พัฒนาและศึกษาเทคโนโลยีการสื่อสารในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้สอดรับกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่มผู้บริโภคที่เปลี่ยน แปลงไป และก้าวทันการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารในอนาคต ธุรกิจของบริษัทฯ? ในด้านนี้ ประกอบด้วย

1.)?? การบริการข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ ได้แก่

-?? www.nationchannel.com เว็บไซต์เผยแพร่รายการของสถานีข่าว Nation Channel

– ??www.oknation.net บล็อกให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลข่าวสารเผยแพร่สู่สาธารณชน

-?? www.nationradioonline.com เว็บไซต์เผยแพร่รายการวิทยุของบริษัทฯ? ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุ F.M. 90.5 MHz? และ F.M.102.0 MHz

-?? http://76nationchannel.com เว็บไซต์เผยแพร่คลิปวิดีโอภาพข่าวเหตุการณ์จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ

-?? www.247friend.net? เว็บไซต์กิจกรรมทบทวนความรู้ด้านวิชาการสำหรับเยาวชนที่เตรียมตัวสอบเข้า มหาวิทยาลัย

-?? http://breakingnews.nationchannel.com เว็บไซต์ที่นำเสนอสรุปข่าวสั้นจากสถานีข่าว Nation Channel และหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

นอกจากนี้? บริษัทฯ? ยังให้บริการเป็นตัวแทนในการขายโฆษณาให้แก่เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ของ NMG? และเว็บไซต์ของบริษัทภายนอก ได้แก่? www.pantip.com? www.exteen.com? และ www.beartai.com

2.) การบริการข้อมูลข่าวสารหรือรายงานภาพและเสียงของเหตุการณ์ต่างๆ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรูปแบบ SMS (Short Message Service) และ MMS (Multimedia Messag Service) รวมทั้ง ให้บริการเป็นตัวแทนในการดำเนินกิจกรรมการตลาดสำหรับบริการ SMS และ MMS ของหนังสือพิมพ์ในกลุ่มบริษัท NMG

ทั้งนี้ โครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ? แสดงไว้ตามแผนภาพด้านล่างนี้

 

แผนภาพโครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ? ณ วันที่ 31 ธันวาคม? 2552

 

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตั้งแต่ 2550 ? 2552

หน่วย : ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจ 2550* 2551* 2552**
มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ
รายได้จากธุรกิจสื่อโทรทัศน์*** 292.33 89.36 310.22 87.43 327.96 70.02
รายได้จากธุรกิจสื่อวิทยุ 22.58 6.90 14.27 4.02 29.20 6.23
รายได้จากธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่ 11.70 3.58 17.51 4.93 106.50 22.74
รายได้อื่นๆ 0.51 0.16 12.83 3.62 4.72 1.01
รวมรายได้ 327.12 100.00 354.83 100.00 468.38 100.00

 

หมายเหตุ * ในปี 2550 และ 2551 รายได้จากธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่ทั้งหมดจะบันทึกเป็นรายได้โดยตรงของ NMG และบริษัทฯ? มีรายได้จากธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่ในรูปแบบค่าบริหารจัดการที่เรียกเก็บจาก NMG และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการจัดโครงสร้างในการดำเนินงาน ในปี 2552? บริษัทฯ จะรับรู้รายได้จากธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่นี้เต็มจำนวน

** รายได้จากธุรกิจสื่อโทรทัศน์ ประกอบด้วย รายได้จากการขายเวลาโฆษณาของสถานีข่าว Nation Channel และรายการโทรทัศน์ที่ร่วมผลิตกับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี การรับจ้างผลิตสารคดีสั้น? ค่าเช่าเวลาของสถานีข่าว Nation Channel และรายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

 

 

 

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ? มีเป้าหมายระยะสั้นที่จะเพิ่มความนิยมและส่วนแบ่งตลาดในทุกผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ?เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงแก่ฐานะทางการเงิน ด้วยการพัฒนารายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ การบริการข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อรูปแบบใหม่ต่างๆ ให้มีคุณภาพทั้งในด้านความถูกต้อง น่าเชื่อถือ เป็นกลาง รวดเร็วทันเหตุการณ์ อย่างสร้างสรรค์ และสอดรับกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ควบคู่กับการเพิ่มศักยภาพเครื่องมืออุปกรณ์สู่ระบบดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และรองรับต่อแผนการขยายธุรกิจ ทั้งในด้านสื่อโทรทัศน์ และด้านสื่อรูปแบบใหม่ในอนาคต? นอกจากนี้ บริษัทฯ? จะมุ่งรักษามาตรฐานคุณภาพของบุคลากร และเร่งพัฒนาบุคลากรใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต? ทั้งหมดนี้ เพื่อผลักดันให้บริษัทฯ? บรรลุเป้าหมายระยะยาวในการเป็นผู้นำในธุรกิจจัดหาและผลิตข้อมูลข่าวสารที่ได้รับความเชื่อถือในคุณภาพและสามารถเข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่มผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้ง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต? และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในธุรกิจได้

ข้อได้เปรียบทางธุรกิจ

1? บริษัทฯ? มีรายได้จากหลายธุรกิจ

จากการที่บริษัทฯ? เป็นผู้ประกอบกิจการด้านจัดหาและผลิตข้อมูลข่าวสาร (Content Provider) ที่มีช่องทางในการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ หลายประเภท ทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อรูปแบบใหม่ ประกอบกับบริษัทฯ? ได้มีการนำข้อมูลข่าวสารและภาพที่มีไปดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ด้วยการผลิตสินค้า จัดหาบริการ และสร้างสรรค์กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น? ทำให้บริษัทฯ? มีแหล่งรายได้ที่หลากหลาย เช่น รายได้จากการขายโฆษณาทางสื่อต่างๆ? รายได้จากค่าสมาชิกบริการส่งข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ รายได้จากการจำหน่าย VCD และ DVD รายได้จากการจัดอบรมสัมมนา รายได้จากธุรกิจนำเที่ยว รายได้จากการจัดกิจกรรมพิเศษ เป็นต้น ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงจากผลกระทบที่อาจเกิดจากการลดลงของรายได้จากการประกอบธุรกิจด้านใดด้านหนึ่งได้

2? บริษัทฯ? มียุทธศาสตร์การแข่งขันเชิงรุก และมุ่งแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ

บริษัทฯ? ดำเนินนโยบายการตลาดในเชิงรุก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการหารายได้ของบริษัทฯ?? ด้วยวิธีการให้ฝ่ายขายในทุกธุรกิจเชื่อมโยงการขายสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ? (Cross Selling) ไปพร้อมกัน? รวมถึง มีการประสานความร่วมมือด้านธุรกิจกับ NMG ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจสื่อหนังสือพิมพ์ ในการบูรณาการสื่อต่างๆ ที่มีอยู่เข้าด้วยกัน (Intergrated Media) เพื่อให้สามารถนำเสนอบริการที่สนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด เป็นการเพิ่มโอกาสให้สื่อต่างๆ ของบริษัทฯ? ได้รับความสนใจจากบริษัทตัวแทนโฆษณา และบริษัทเจ้าของสินค้าที่มองหาสื่อที่หลากหลายและครบวงจร

นอกจากกลยุทธ์ในการมุ่งใช้ประโยชน์ร่วมกันในทุกธุรกิจอย่างเต็มที่แล้ว บริษัทฯ ยังไม่หยุดนิ่งในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างผลกำไรของบริษัทฯ? ให้มากขึ้น? โดยในปี 2553 นี้ บริษัทฯ? มีแผนงานในการลงทุนช่องรายการโทรทัศน์ใหม่ ภายใต้แนวคิด ?สถานีวัยรุ่นเพื่อคนรุ่นใหม่? เพื่อสร้างช่องทางการเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 15 ? 25 ปี ที่จะเป็นฐานผู้ชมของสถานีข่าว Nation Channel ในอนาคต? นอกจากนี้ บริษัทฯ? ยังมีแผนงานที่จะนำตราสินค้า (Brand) ของสถานีข่าว Nation Channel ซึ่งเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากสาธารณชนโดยทั่วไป มาพัฒนาต่อยอดสู่ธุรกิจการจัดฝึกอบรมวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนในสื่อโทรทัศน์และวิทยุอย่างเต็มรูปแบบ เช่น ผู้ประกาศข่าว ผู้สื่อข่าว ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และวิทยุ เป็นต้น ภายหลังจากที่ประสบความสำเร็จในโครงการนำร่องที่บริษัทฯ จัดขึ้นในช่วง 1 – 2 ปี ที่ผ่านมา

3? บริษัทฯ? วางตำแหน่งสินค้าและบริการที่แตกต่างโดดเด่นจากผู้ประกอบการรายอื่น

การที่บริษัทฯ? กำหนดแนวคิดในการดำเนินการช่องรายการโทรทัศน์และรายการวิทยุให้เป็นสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุที่มุ่งนำเสนอรายการข่าวและสาระเป็นหลักนั้น แสดงให้เห็นถึงการวางตำแหน่งช่องรายการโทรทัศน์และรายการวิทยุที่แตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่น ซึ่งส่วนใหญ่จะมุ่งนำเสนอรายการประเภทสาระความรู้และรายการบันเทิง และเมื่อประกอบกับเนื้อหารายการที่มีคุณภาพในแง่ความถูกต้อง น่าเชื่อถือ เป็นกลาง ทันเหตุการณ์ และโดดเด่นในการวิเคราะห์ เจาะลึก ผ่านรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย จึงส่งผลให้สถานีข่าว Nation Channel? ซึ่งเป็นสถานีข่าวโทรทัศน์ 24 ชั่วโมงแห่งแรกของประเทศ และรายการวิทยุ FM 90.5 MHz ของบริษัทฯ เป็นช่องรายการโทรทัศน์และรายการวิทยุที่ได้รับความนิยมและความเชื่อถือจากกลุ่มผู้ชมผู้ฟังที่สนใจติดตามข่าวสารมาโดยตลอด เช่นเดียวกับการบริการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SMS และ MMS) และเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์ www.oknation.net ?บล็อกข่าวแห่งแรกของประเทศไทยที่ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชน เสมือนหนึ่งเป็นผู้สื่อข่าว

4? ผู้บริหารของบริษัทฯ? มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ

ผู้บริหารหลักของบริษัทฯ? มีประสบการณ์ในการบริหารและดำเนินงานธุรกิจสื่อโทรทัศน์และวิทยุในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี? อีกทั้ง มีความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีกับสื่อมวลชนชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้บริหารบริษัทฯ นี้ จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้การบริหารงานประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้

5? บริษัทฯ? มีบุคลากรที่มีคุณภาพ

จากการที่บริษัทฯ? ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรว่า เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ? ประสบความสำเร็จ?? บริษัทฯ? จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร? โดยให้การฝึกอบรมและการศึกษาดูงานกับองค์กรสื่อชั้นนำ? ตลอดจน มีการจัดทำหลักสูตรอบรมภายในของบริษัทฯ? เพื่อใช้ในการฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรรุ่นใหม่ๆ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ? กำหนดและเพียงพอต่อแผนการขยายธุรกิจในอนาคต? อีกทั้ง บริษัทฯ? ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้แสดงความสามารถและความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความมั่นใจและสามารถแสดงศักยภาพของตนเอง อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จของการพัฒนาทีมงานอย่างมั่นคงและยั่งยืน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *