NCH บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2537 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร โดยดำเนินธุรกิจหลักประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขาย ภายใต้ชื่อโครงการ ?บ้านฟ้า? ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และศักยภาพในการแข่งขัน ปัจจุบันบริษัทถือเป็นผู้นำตลาดในเขตกรุงเทพฯ โซนเหนือ และได้ขยายโครงการครอบคลุมพื้นที่หลัก 4 มุมเมือง คือ กรุงเทพฯ โซนเหนือ (เช่น ถนนรังสิต-องค์รักษ์/ถนนลำลูกกา) กรุงเทพฯ โซนใต้ (เช่น ถนนประชาอุทิศ) กรุงเทพฯ โซนตะวันตก (เช่น ถนนวงแหวนปิ่นเกล้า/ถนนพุทธมณฑลสาย 1) และกรุงเทพฯ โซนตะวันออก (เช่น ถนนศรีนครินทร์) และภายในเขตเมือง (เช่น ถนนลาดพร้าว) รวมถึงจังหวัดใหญ่ๆ เช่น ชลบุรี และขอนแก่น ด้วยทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาทบริษัทมีบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น 2 บริษัท ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 คือ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ประกอบธุรกิจรับบริหารโครงการแบบครบวงจร ทั้งด้านบริหารการขายและการตลาด การก่อสร้างและการโอน ในลักษณะของการเข้าไปฟื้นฟูกิจการ และการบริหารร่วมกับเจ้าของที่ดิน และบริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด ประกอบธุรกิจการให้บริการบริหารชุมชนแก่โครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุดภายหลังการโอน

บริษัทวางนโยบายการตลาดโดยยึดหลัก ?รู้จักบ้าน รู้ใจคุณ? และมุ่งสร้างความแตกต่างของโครงการและผลิตภัณฑ์จากคู่แข่งโดยทั่วไป โดยมีลักษณะเฉพาะของการออกแบบบ้านให้มีทางเลือกสำหรับลูกค้า (Adaptive Function Design) ในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านได้ ประสานระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 ทั้งมาตรฐานการออกแบบ การควบคุมการก่อสร้างบ้านของโครงการ และการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในด้านการส่งมอบบ้าน ตลอดจนการดูแลโครงการหลังการขาย เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และขยายฐานลูกค้าของบริษัทให้มีความครอบคลุมมากขึ้น โดยการปรับเพิ่มสัดส่วนสินค้าลงมาสู่ตลาดกลาง-ล่าง และพัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายยิ่งขึ้น

สำหรับผลประกอบการปี 2552 บริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 56.1 ล้านบาท เทียบกับปี 2551 ซึ่งมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 45.8 ล้านบาท บริษัทมีผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 101.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 222.5 มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 85.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 11.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,995.0 ล้านบาท หนี้สินรวม 959.0 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,036.0 ล้านบาท โดยมีอัตราหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.47 เท่า ลดลงจากปี 2551 ที่มีอัตราหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.60 ถือได้ว่าบริษัทมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีสภาพคล่องที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีโครงการที่เปิดดำเนินการรวมทั้งสิ้น 12 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 8,803 ล้านบาท โดยเป็นมูลค่าที่ทำสัญญาซื้อขายแล้วทั้งสิ้น 4,848 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.1? ของมูลค่าโครงการรวมในปัจจุบัน และโอนรับรู้เป็นรายได้แล้ว 4,480 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.9 ของมูลค่าโครงการรวมในปัจจุบัน และมีที่ดินเปล่ารอการพัฒนาเป็นเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 715 ไร่ มูลค่าตามบัญชีประมาณ 1,237.77 ล้านบาท และมีราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระเท่ากับ 1,499.28 ล้านบาท

ในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีการแข่งขันมากขึ้นเช่นในปัจจุบัน บริษัทตระหนักถึงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและกลยุทธ์ในด้านต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2553 บริษัทมีนโยบายในการเปิดโครงการใหม่เพื่อทดแทนโครงการที่ปิดการขายไปในอดีต และเพื่อเป็นการรองรับการขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น

ปัจจุบัน บริษัทถือเป็นหนึ่งในผู้นำด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย โดยดำเนินโครงการทั้งในอดีตและปัจจุบันมากถึง 35 โครงการ ในพื้นที่ทั้ง 4 มุมเมืองของกรุงเทพฯ ได้แก่ โซนเหนือ โซนใต้ โซนตะวันตก และโซนตะวันออก รวมทั้งโซนในเมือง และจังหวัดใหญ่ๆ ได้แก่ ชลบุรี และขอนแก่น

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของ NCH ได้ที่เว็บบอร์ดครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *