PATO บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันวันที่ 6 ตุลาคม 2515 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผู้นำเข้า ผู้ผลิต รับจ้างผลิต และจำหน่ายสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดโดยใช้ชื่อว่า บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (Pato Chemical Industry Public Company Limited)? เมื่อเดือนตุลาคม 2536?? และดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 3,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 55 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทในเดือนกรกฎาคม 2538? เดือนสิงหาคมเปลี่ยนแปลงเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 140 ล้านบาทและได้รับอนุมัติเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนสิงหาคม 2538
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2552? อนุมัติให้ลดมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาทเป็น 1 บาท ทำให้บริษัทมีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 140 ล้านหุ้น

การประกอบธุรกิจ

บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำเข้า (Importer) ผู้ผลิต (Formulator) และผู้จัดจำหน่ายสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Pesticide) สำหรับรูปแบบที่นำเข้าสามารถแยกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1.รูปเทคนิคอลเกรด? (Technical Grade) ? TG เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดที่มีความเข้มข้นสูงต้องนำมาผสมปรุงแต่ง (Formulate) ให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตามสูตรการผลิตต่อไป

2.รูปผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Finished Product) ?FP เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที? การนำเข้า ส่วนใหญ่จะมีทั้งเป็นของเหลวและของแข็งที่มีขนาดบรรจุใหญ่ ซึ่งการจำหน่ายจะต้องนำไปแบ่งบรรจุ (Repack) ?ให้มีขนาด

เล็กลง บริษัทได้นำเข้าในรูปของ Technical ?Grade เกือบ 80% ของปริมาณการนำเข้าทั้งหมด แล้วนำมา Formulate ?ที่โรงงานก่อนทำการจัดจำหน่าย ซึ่งจะทำให้มีต้นทุนของวัตถุดิบต่ำกว่าคู่แข่งรายอื่นที่นำผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเข้ามาทำการ Repack แล้วจัดจำหน่าย? อีกประการหนึ่ง การนำเข้าในรูป TG. จะมีอายุการเก็บนานกว่าผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูปและที่สำคัญคือสามารถปรุงแต่ง (Formulate) ให้อยู่ในลักษณะที่เหมาะสมต่อการใช้กับสภาพแวดล้อมภายในประเทศได้ ปัจจุบันสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีจำหน่ายทั่วๆไปจะสามารถแยกออกได้เป็นหลายรูปแบบด้วยกันเช่นชนิดน้ำ ผง หรือเม็ด โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชนั้นๆ มีคุณสมบัติดีขึ้น สะดวกต่อการนำไปใช้ การเก็บรักษาและการขนย้าย ให้มีความปลอดภัยเป็นหลัก และในการผลิตสารเคมีกำจัดศัตรูพืชให้ออกมาอยู่ในรูปแบบต่างๆนั้นจะมีส่วนผสมหลักที่สำคัญอยู่ 2 ประเภท? คือสารออกฤทธิ์ (Active Ingredients) ซึ่งได้แก่ตัวสารเคมีเองอันเป็นส่วนสำคัญที่สุด ดังนั้นในการระบุชื่อสารเคมีกำจัดศัตรูพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้แน่ชัด จะต้องใช้ชื่อทางเคมี (Chemical Name) ซึ่งเป็นชื่อสารออกฤทธิ์นั้นๆ? อีกส่วนหนึ่งคือสารไม่ออกฤทธิ์ ?(Inert Ingredients) ซึ่งประกอบด้วยสารชนิต่างๆ ที่นำมาผสม กับสารออกฤทธิ์เพื่อให้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ผลิตขึ้นมานั้นมีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวแล้ว อนึ่งสารชนิดต่างๆนั้นจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชชนิดนั้นๆ เช่นตัวทำละลาย (Solvent) สารพาหะ (Carrier) และสารช่วยในเกาะผิวพื้น (Surface Active Agents) หรือสารที่นำเข้ามาเพิ่มเติมอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม (Special Additives)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *