PL บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัดในปี 2530 โดยมี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด, บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สมบัติล่ำซำ จำกัด เป็นแกนนำในการจัดตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจการดำเนินการจัดหาทรัพย์สินให้เช่าแบบลีสซิ่ง โดยเน้นการให้เช่าดำเนินงาน (Operating Lease) และเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลเป็นหลัก

ในปี 2531 บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินซึ่งส่วนใหญ่เป็นยานพาหนะให้กับลูกค้านิติบุคคล พร้อมทั้งได้มีการพัฒนาการให้บริการในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในการบริการให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์

ในปี 2539 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300,000,000 บาท และนำบริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัท

ในปี 2548 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากมูลค่าเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300,000,000 บาท เป็น 450,000,000 บาท และได้เรียกชำระค่าหุ้น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทมีทุนเรียกชำระแล้วเป็นจำนวน 447,369,569 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 447,369,569 หุ้น ซึ่งการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็นหนึ่งในการปรับโครงสร้างเงินทุน และเป็นส่วนสำคัญสำหรับรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทในอนาคต และในปี 2548 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS) ยังได้ปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กร (Company Rating) ของบริษัท และหุ้นกู้ไม่มีประกัน (Issue Rating) เป็นระดับ A – จากเดิม BBB +

นอกเหนือจากนั้นแล้ว ในปี 2548 นิตยสาร Forbes นิตยสารชั้นนำทางธุรกิจ ได้คัดเลือกบริษัทที่เป็นบริษัทมหาชน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จากทั้งหมด 15 ประเทศ 25,864 บริษัท โดยได้คัดเลือกเฉพาะบริษัทขนาดกลาง ที่มียอดรายได้ไม่เกิน 1,000 ล้านเหรียญและไม่ต่ำกว่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐ จำนวน 11,845 บริษัท ทั้งนี้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 11 บริษัทจากประเทศไทย และเป็นบริษัทลิสซิ่งเดียว ที่ได้รับรางวัล Asia?s Best Under a Billion รางวัลนี้ได้แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานต่างๆ ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ในปี 2549 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท พลัส เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการรถทดแทน โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงิน 9,999,930 บาท (99.99%) ณ 30 กันยายน 2550 บริษัทพลัส เซ็นเตอร์ จำกัด ยังไม่ได้เริ่มดำเนินธุรกิจหลัก

ในปี 2550 บริษัท ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่? โดยในส่วนของธนาคารกสิกรไทยได้เสนอขายออกให้กับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักรายเดิมของบริษัท สืบเนื่องจากนโยบายของทางธนาคารกสิกรไทยที่จะปรับลดการลงทุนในบริษัทที่ไม่สามารถควบคุมการดำเนินงานได้ทั้งหมด ซึ่งการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด แต่กลับมีผลดีในการเสริมสร้างพันธมิตรสำหรับการต่อยอดทางธุรกิจในอนาคต

ในปี 2551 บริษัทได้เริ่มให้บริการใน 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ PHATRA AIRCRAFT LEASING ซึ่งเป็นรูปแบบการให้บริการเช่าเครื่องบินโดยสารขนาดเล็ก 4-12 ที่นั่ง ประเภท Business Jet, Turbo Prop และ Piston และ PHATRA YACHT LEASING โดยเป็นการให้บริการเช่าเรือแบบ Motor Yacht โดยทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์มุ่งเน้นเพื่อตอบสนองการเดินทางเพื่อ การท่องเที่ยว ธุรกิจ และพาหนะส่วนตัว ซึ่งบริษัทไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาบริการให้ทันต่อสถานการณ์และความต้องการของลูกค้า

ในปี 2552 ?บริษัทได้พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น โดยขยายเครือข่ายศูนย์บริการตามมาตรฐานผู้ผลิตไว้คอยบริการลูกค้าทั่วประเทศ มากกว่า 600 แห่ง ซึ่งลูกค้าสามารถนำรถเข้า เช็คระยะทาง หรือซ่อมบำรุงฉุกเฉิน โดยมั่นใจได้ว่า อะไหล่ที่ได้รับนั้นเป็นมาตรฐานเดียวกับผู้ผลิต ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความอุ่นใจให้ลูกค้าของบริษัทว่าจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตลอดเวลาเพียงแค่โทรศัพท์แจ้งมาที่ 0-2693-2288

ในปี 2552 (ต.ค. – ธ.ค.) บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท คือ จากเดิมเริ่มต้นเดือนตุลาคม และสิ้นสุดที่เดือนกันยายน เป็นเริ่มต้นที่เดือนมกราคม และสิ้นสุดที่เดือนธันวาคม ซึ่งส่งผลให้ผลประกอบการในปี 2552 มีจำนวน 2 งวด คือ ต.ค. 51-ก.ย.52 (12 เดือน) และ ต.ค.52- ธ.ค. 52 (3 เดือน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *