PSL บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ http://www.preciousshipping.com

พล.ร.อ.อำนาจ จันทนมัฎฐะ ประธานคณะกรรมการ
นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) (?PSL?) ก่อตั้งในปี 2532 และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2536 โดยดำเนินธุรกิจหลักเป็นเจ้าของเรือเอนกประสงค์ขนาดเล็กและให้บริการเช่าเหมาเรือสำหรับ ขนส่งสินค้าแห้งเทกองไม่ประจำเส้นทาง PSL ได้จัดโครงสร้างของบริษัทฯ เหมือนกับโครงสร้างบริษัทเดินเรือทั่วไป คือมี บริษัทย่อยเป็นเจ้าของเรือเพียง 1 ลำ (บางบริษัทย่อยอาจเป็นเจ้าของเรือ 2-3 ลำ) เพื่อจำกัดความรับผิด

ปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 มกราคม 2552) พีเอสแอล มีเรือขนส่งสินค้าเทกองจำนวน 43 ลำ และเรือขนส่งซีเมนต์จำนวน 1 ลำ (?กองเรือ?) ซึ่งกองเรือของพีเอสแอล มีเดตเวทตันรวมทั้งสิ้น 1,130,280 เดตเวทตัน โดยเรือ 43 ลำเป็นเรือธงไทยและจำนวน 1 ลำเป็นเรือธงบาฮามาส

พีเอสแอลจัดเป็นหนึ่งในบริษัทเดินเรือที่ใหญ่ที่สุดที่ดำเนินธุรกิจเป็นเจ้าของเรือเอนกประสงค์ขนาดเล็ก (ขนาด 10,000 ถึง 30,000 เดตเวทตัน) สำหรับขนส่งสินค้าแห้งเทกองในตลาดการเดินเรือแบบไม่ประจำเส้นทาง ผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มนี้มีความหลากหลายและมีลักษณะเฉพาะ กล่าวคือผู้ประกอบการหนึ่งๆ ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของเรือในขนาดดังกล่าวเพียง 2-3 ลำ ทำให้พีเอสแอลเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุดในกลุ่มนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ลงทุนในขนาดซุปราแมกซ์โดยบริษัทฯ ได้สั่งต่อใหม่จำนวน 3 ลำ ในปี 2550 และจำนวน 3 ลำ ในปี 2551 โดยมีกำหนดรับมอบเรือในปี 2554 และปี 2555 ผู้ควบคุมบริหารการเดินเรือด้านเทคนิคของกองเรือพีเอสแอล คือ บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของพีเอสแอลและเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002

พีเอสแอลบริหารงานกองเรือแบบไม่ประจำเส้นทางซึ่งมีเส้นทางเดินเรือครอบคลุมไปทั่วโลก สินค้าพื้นฐานที่กองเรือพีเอสแอล ขนส่งคือสินค้าทางการเกษตร เหล็ก ปุ๋ย สินแร่และเนื้อแร่ ไม้ซุง ถ่านหินและอื่นๆ พีเอสแอลได้ประมาณเครือข่ายการขนส่งสินค้าของกองเรือของบริษัทฯ อย่างคร่าวๆ เป็น 5 ภูมิภาคประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา/แคนาดา ยุโรป ละตินอเมริกา-แอฟริกา อินเดียอนุทวีป-ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกไกล กองเรือพีเอสแอลสามารถให้บริการในท่าเรือที่มีขีดจำกัดในเรื่องของร่องน้ำ (เรือของพีเอสแอลมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าติดตั้งพร้อมอยู่) เนื่องจากขนาดเรือของพีเอสแอลสามารถเข้าเทียบท่าในร่องน้ำตื้นได้ ขณะที่เรือขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้ ลักษณะดังกล่าวถือเป็นข้อได้เปรียบและส่งผลให้พีเอสแอลได้อัตราค่าระวางที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการเดินเรือขนาดใหญ่ ซึ่งความได้เปรียบนี้ช่วยให้เรือของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยต้นทุนค่าแรงที่ต่ำกว่าค่าแรงของประเทศนั้นๆ และด้วยลูกเรือ พร้อมอุปกรณ์เกียร์เรือ เรือของบริษัทฯ สามารถขนถ่ายสินค้าได้ง่ายและประหยัดต้นทุนกว่าเมื่อเทียบกับเรือขนาดใหญ่กว่าที่ไม่มีอุปกรณ์ ถึงแม้ว่าเรือขนาดใหญ่กว่านี้จะสามารถประหยัดต้นทุนจากการมีขนาดที่ใหญ่กว่าได้ก็ตาม

รูปแบบการให้บริการเช่าเรือขนส่งสินค้าของพีเอสแอล แบ่งเป็น 2 ลักษณะ

การเช่าเป็นระยะเวลา (Time Charter) การให้เช่าลักษณะนี้ ผู้เช่าจะชำระค่าเช่า (Charter Hire) ให้พีเอสแอลเป็นค่าปฏิบัติการ ควบคุมเรือตามระยะเวลาที่ตกลง ผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับเที่ยวการเดินทางนั้นๆ (voyage costs) ซึ่งรวมถึงค่าน้ำมัน

การเช่าเป็นรายเที่ยว (Voyage Charter) ผู้เช่าจะชำระค่าระวาง (Freight) ให้พีเอสแอลสำหรับการรับขนส่งสินค้าจากท่าเรือต้นทางไปยังอีกท่าเรือปลายทางใดๆ ตามที่ตกลง ดังนั้นพีเอสแอลจึงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับเที่ยวการเดินเรือ (voyage costs) ซึ่งรวมถึงค่าน้ำมัน

เส้นทางการเดินเรือของกองเรือพีเอสแอลไม่ได้กำหนดตายตัว แต่ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เช่าเรือ ที่ผ่านมาพบว่ามีการเช่าทั้ง 2 ลักษณะ คือ Time Charter และ Voyage Charter ในอัตราใกล้เคียงกัน โดยมีระยะเวลาการเช่าประมาณ 1-3 เดือน จนถึงในปี 2547 เมื่อลักษณะการปล่อยให้เช่าเรือได้เปลี่ยนไปโดยเรือเกือบทุกลำถูกปล่อยให้เช่าในลักษณะการเช่าเป็นระยะเวลา ?โดยในแต่ละปีตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2549 สัดส่วนของการปล่อยให้เช่าเป็นรายเที่ยวได้เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2547 ????อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2550 ถึง 2551 สัดส่วนการปล่อยให้เช่าเรือได้เปลี่ยนไปโดยประมาณร้อยละ 99 ของการเช่าเป็นการเช่าแบบระยะเวลา และคงเหลือการให้เช่าแบบรายเที่ยวเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น

ความสามารถในการให้บริการขนส่งสินค้าที่ไม่จำกัดเส้นทางและประเภทของสินค้า ซึ่งเป็นสินค้าพื้นฐานที่จำเป็น ทำให้? พีเอสแอล สามารถลดความเสี่ยงจากผลกระทบอันเกิดขึ้นในภูมิภาคใดๆ ประเภทสินค้าและสภาพเศรษฐกิจ

กองเรือพีเอสแอลไม่ได้มีอายุมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับอายุเฉลี่ยของกองเรือทั่วโลก ปัจจุบันอายุเฉลี่ยของกองเรือพีเอสแอลอยู่ที่ประมาณ 21 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *