PTG บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

บทความเขียนและเรียบเรียงโดย

toro-author

บริษัทและบริษัทย่ อยเป็นผู้ประกอบธุ รกิจค้ าปลีก ค้าส่งน้ามันเชื้อเพลิง และขนส่งน้ามันเชื้อ เพลิงเป็นหลัก นอกจากนี้บริษัทยังประกอบธุรกิจสะดวกซื้อภายใต้แบรนด์ พีที แม๊กซ์ มาร์ทและร้านกาแฟภายใต้แบรนด์พันธุ์ ไทย ภายในสถานีบริ การน้ามัน PT เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมีธุรกิจพลังงานทดแทนและธุรกิจผลิตจำหน่ายไบโอดีเซลและน้ ามันปาล์ม บริโภคอีกด้วย

โครงสร้างการถือหุ้น

ptg-structure

 

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งน้้ามันเชื้อเพลิงเป็นหลัก โดยส่วนใหญ่สั่ งซื้ อน้้ ามันเชื้ อเพลิงที่จำหน่ ายโดยตรงจากบริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) (“ไทยออยล์” หรือ “TOP”) และขนส่งโดยกองรถบรรทุกน้้ามันของบริษัท จากโรงกลั่นน้้ามันไทยออยล์เพื่อจ้าหน่ายให้กับลูกค้ า โดยน้้ามันเชื้อเพลิงส่วนใหญ่ที่ บริษัทจ้ าหน่ าย เป็นการจ้าหน่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับกลุ่มผู้ ใช้รถยนต์ และ กลุ่มผู้ใช้น้้ามันอื่น (เช่น เกษตรกรที่ใช้น้้ามันส้าหรับเครื่องจักรการเกษตร เป็นต้น) ผ่านสถานีบริการน้้ามัน PT นอกจากนี้ บริษัทมีคลังน้้ามันทั้งหมด 9 แห่ง รวมความจุ 200.52 ล้านลิตร ซึ่งตั้งอยู่ตามภาคต่างๆ ในประเทศ ใช้เป็นจุดพักน้้ามัน จากโรงกลั่นน้้ ามันไทยออยล์ ก่อนส่งต่อไปยั งสถานี บริการน้้ ามันหรือกลุ่มธุรกิจค้ าส่งน้้ ามัน เพื่อเป็นการให้บริการขนส่งอย่ างมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาการส่งมอบ และลดต้นทุนค่าขนส่ง โดยบริษัทจะมีการตรวจคุ ณภาพน้้ามันที่เก็บรักษาในทุกๆ เดือน

 

บริษัทขายน้ำมันดีเซลล์เป็นสัดส่วนมากกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์

ptg-oil

บริษัทมีการขยายจำนวนปั้มน้ำมันทั่วประเทศอย่างรวดเร็วทั้งเป็นเจ้าของเอง (สีเขียว) และมีผู้ร่วมลงทุน (สีเหลือง) เราจะพบว่ายิ่งสาขามีมาก กำไรบริษัทก็จะมากขึ้นด้วย เพราะธุรกิจนี้เน้นโวลุ่มนั่นเอง

ptg-station

ปั้มน้ำมัน PT จะกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสาน

ptg-station-province

หากมาดูกันที่งบการเงินบริษัทมีการเติบโตที่น่าประทับใจมากทีเดียว เพราะกำไรมีการเติบโตเป็นเลขสองหลักต่อเนื่องสามปีซ้อน

ptg-revenue

 

ราคาหุ้นตั้งแต่ต้นปีวิ่งหน้าตั้งเกือบ คลิ๊กดูราคาเต็มๆ ที่นี่

ในชั่วโมงนี้หากพูดถึงหุ้นเติบโต PTG ควรจะเป็นหนึ่งในหุ้นหลายๆ ตัวที่ต้องยกนิ้วให้ และน่าสนใจลงทุนมาก

ptg-price

 

หลักสูตรวิเคราะห์หุ้นของทางสถาบัน

  1. หลักสูตรลงทุนหุ้นเบื้องต้น
  2. หลักสูตรสอนดูกราฟหุ้น
  3. หลักสูตรอ่านงบการเงิน
  4. ระบบกอลิลล่า ซิสเต็มส์
  5. หลักสูตรอื่นๆ

หรือติดต่อ Call Center (Hotline 24 hrs) 082-492-7166