PTL บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.polyplexthailand.com

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการ
นายซันจีฟ ซาราฟ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (?PTL? หรือ ?บริษัท?) จดทะเบียนก่อตั้ง บริษัทเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 4 แสนบาท เพื่อผลิตและจำหน่าย Polyethylene Terephthalate Film หรือ Polyester Film (แผ่นฟิล์ม PET หรือ แผ่นฟิล์ม Polyester) ต่อมาบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 400 ล้านบาทในเดือนเมษายน/พฤษภาคม 2545?? บริษัทแปรสภาพ เป็นบริษัทมหาชนในเดือนสิงหาคม 2547 และเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป เป็นครั้งแรก (IPO) ในเดือนธันวาคม 2547 บริษัทก่อตั้งโดยบริษัทแม่คือ บริษัทโพลีเพล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (?Polyplex Corporation Limited? หรือ ?PCL?) ซึ่งมีฐานอยู่ในประเทศอินเดียและ ประกอบธุรกิจเดียวกันนี้มา เป็นเวลา 20 ปีแล้ว??? ปัจจุบันบริษัทแม่ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทจำนวนร้อยละ 70 ของทุน จดทะเบียนที่ชำระแล้ว ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 30 ถือโดยประชาชนทั่วไป

PCL เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นฟิล์ม PET รายใหญ่ของประเทศอินเดีย? ดำเนินธุรกิจผลิตแผ่นฟิล์ม PET มาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปีนับตั้งแต่ปี 2531? โดยจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ?? PCL เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บอมเบย์ (Bombay Stock Exchange) และ ตลาดหลักทรัพย์อื่นในประเทศอินเดียมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว? มีทุนที่ชำระแล้วเท่ากับ 165.70 ล้านอินเดียรูปี (INR) (ประมาณ 120 ล้านบาท)?? มีกำลังการผลิตดังต่อไปนี้

กลุ่มบริษัทโพลีเพล็กซ์มีการดำเนินนโยบายที่เท่าเทียมกันในการแบ่งพื้นที่การทำการตลาดสำหรับบริษัทในกลุ่มในประเทศต่างๆ คือ อินเดีย ไทย และตุรกี?? โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาด้านต่าง ๆ เช่น ประเภท ผลิตภัณฑ์? ต้นทุน การจัดส่งสินค้าและระยะเวลาในการขนส่ง?? การกีดกันทางการค้า? สิทธิประโยชน์ ทางภาษี เป็นต้น? จากนโยบายการแบ่งตลาดดังกล่าว? บริษัทจะจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าทวีป อเมริกาเหนือ?? เอเชียตะวันออกเฉียงใต้? และเอเชียแปซิฟิก จีน ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์? ส่วนบริษัทแม่จะมุ่งลูกค้าในแถบเอเชียใต้?? และอเมริกาใต้? ในขณะที่โรงงานในประเทศตุรกี จะมุ่งตลาด ทวีปยุโรป?? ตะวันออกกลาง? อัฟริกา และกลุ่มรัสเซีย/รัฐอิสระซีไอเอส

สำหรับนโยบายการลงทุนในอนาคตนั้น? กลุ่มบริษัทมีนโยบายแบ่งการลงทุนระหว่างบริษัทและบริษัท แม่อย่างชัดเจน???? โดยการลงทุนในประเทศอินเดียและประเทศในแถบเอเชียใต้ จะดำเนินการโดยบริษัท แม่และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทแม่ (ยกเว้นบริษัท)???? ส่วนการลงทุนในประเทศไทย และเขตอาเซียน รวมถึงพื้นที่อื่นๆ จะดำเนินการโดยบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบายการลงทุนดังกล่าว บริษัทได้มีการดำเนินการที่จะจัดตั้งบริษัทการค้าในประเทศจีน โดยผ่าน PSPL ซึ่งเป็นบริษัทเพื่อการลงทุนของกลุ่มที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์และบริษัทถือหุ้นทั้งหมด

 

วิสัยทัศน์ของกลุ่มโพลีเพล็กซ์ คือ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างมูลค่า และสร้างฐานความเป็นผู้นำใน ธุรกิจแผ่นฟิล์มพลาสติกระดับโลก โดยการสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจระหว่าง นักลงทุน ลูกค้าและพนักงาน?? ด้วยวิสัยทัศน์ดังกล่าว กลุ่มโพลีเพล็กซ์มุ่งมั่นผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศของ การเป็นผู้ผลิตวัสดุหีบห่อ มิใช่เพียงผู้ผลิตแผ่นฟิล์ม PET ชนิดบาง โดยการขยายธุรกิจสู่การเป็นผู้ผลิต แผ่นฟิล์ม BOPP และ CPP ซึ่งเป็นวัสดุบรรจุหีบห่อที่มีผู้ผลิตใช้เช่นเดียวกับแผ่นฟิล์ม PET ชนิดบาง

กลุ่มโพลีเพล็กซ์มีเป้าหมายทางธุรกิจที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในภูมิภาคต่างๆ ให้มากขึ้น โดยการขยาย ฐานการผลิตไปยังทำเลที่หลากหลาย การเข้าถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการผลิต สินค้าประเภทใหม่ๆเช่น แผ่นฟิล์มเคลือบอลูมิเนียม?? แผ่นฟิล์มแบบใสพิเศษ แผ่นฟิล์มเคลือบอัดขึ้นรูป แผ่นฟิล์มเคลือบซิลิโคน แผ่นฟิล์มเคลือบเคมี และแผ่นฟิล์มบรรจุหีบห่อเกรดอื่นๆ เช่น CPP, BOPP เป็นต้น

One thought on “PTL บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)”

  1. Bird says:

    ข้อมูลมีประโยชน์มากครับ ขอบคุณครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *