PYLON บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

ประวัติความเป็นมา และพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท

ปี 2545 -????? จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ไพลอน จำกัด เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน?? 5 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก โดยมีทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ เพื่อรองรับงานก่อสร้างซึ่งเริ่มฟื้นตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจ
ปี 2546 -????? ได้รับงานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอัดฉีดซีเมนต์ด้วยแรงดันสูง ในโครงการตามพระราชดำริก่อสร้างประตูระบายน้ำและคันกั้นน้ำเพื่อกักน้ำจืดในลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จาก บมจ. ซิโน-ไทย เป็น โครงการแรกของบริษัท? จากผลงานที่มีคุณภาพและบริการที่ดีทำให้ บมจ. ซิโน-ไทย ได้ว่าจ้างให้บริษัทเป็น? ผู้รับเหมาช่วงงานเสาเข็มเจาะในหลายโครงการต่อมา เช่น โครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายใต้ตอน S1 (อาจณรงค์ ? บางนา) สัญญา 2 โครงการอาคารที่จอดรถโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์? เป็นต้น ทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักในวงการก่อสร้างอย่างแพร่หลาย และได้ก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะให้ลูกค้าอื่นๆ ในอีกหลายโครงการ
ปี 2547 -????? เพิ่มทุนจดทะเบียนในเดือนมกราคมเป็น 60 ล้านบาท และในเดือนธันวาคมเป็น 95 ล้านบาท

-????? เริ่มรับงานก่อสร้างกำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม? (Diaphragm Wall) โดยร่วมมือกับบริษัทฝรั่งเศสชื่อ Soletanche Bachy ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญงานฐานรากระดับนานาชาติ โดยเป็นที่ปรึกษาและส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาควบคุมงาน ในโครงการโรงบำบัดน้ำเสียสำแล จังหวัดปทุมธานี

-????? ย้ายสำนักงานใหญ่จากที่ซอยอินทามระ 17 มายังที่ตั้งปัจจุบัน

ปี 2548 -????? เดือนมกราคม บริษัทซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงงานซ่อมบำรุงแห่งใหม่ที่จังหวัดปทุมธานี

-????? เดือนพฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 115 ล้านบาท

-????? เดือนมิถุนายน เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท พร้อมกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 115 ล้านบาทเป็น 150 ล้านบาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้กับประชาชน โดยบริษัทได้??? แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2548

-????? เดือนธันวาคม เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และเริ่มเปิดซื้อขายวันที่ 23 ธันวาคม 2548

ปี 2549 -????? เดือนมีนาคม ย้ายโรงงานซ่อมบำรุงจากเขตบางกะปิไปที่อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ปี 2551 -????? เดือนธันวาคม จัดตั้ง บริษัท เอ็กซิลอน จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการงานออกแบบ ก่อสร้างและตกแต่งสำหรับสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51
ปี 2552 -????? เดือน พฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานรากให้กับทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ซึ่งลูกค้าของบริษัทมีทั้งที่เป็นเจ้าของโครงการโดยตรง และเป็นผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) ของโครงการ โดยแบ่งออกเป็น 4 สายงานหลัก ดังนี้

  • งานเสาเข็มเจาะ (Bored Pile)
  • งานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอัดฉีดซีเมนต์ด้วยแรงดันสูง (Jet Grouting)
  • งานกำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm Wall)
  • งานก่อสร้างทั่วไป (General Construction)

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

เป้าหมายหลักของบริษัทในการดำเนินธุรกิจคือการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างงานฐานรากชั้นนำในประเทศที่เน้น การทำงานตามหลักวิชาการเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพสูง ได้มาตรฐาน และการบริการที่ดีเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

โดยใน 3 ปี ข้างหน้านี้ บริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนรายได้ของงานกำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม รวมทั้งจะมุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทจะขยายการให้บริการงานก่อสร้างโครงสร้างส่วนที่อยู่ใต้ดินประเภทอื่นๆ ให้ครบวงจรซึ่งจะเพิ่มความสามารถของบริษัทในการให้บริการและเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทในอนาคต

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *