QTC บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

บทความเขียนและเรียบเรียงโดย

toro-author

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จํากัด (มหาชน) เดิมชือ บริษัท ควอลิตี ทรานสฟอร์เมอร์ จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมือวันที 19
กรกฎาคม 2539 ด้วยทุนจดทะเบียนเริมแรก 10 ล้านบาท เพือดําเนิ นธุรกิจผลิตและจําหน่ ายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจําหน่าย

 

ต่อมาเมื่อวันที  4 กรกฎาคม 2546 ได้เปลียนชื่อเป็น บริษัท คิว.ที.ซี. ทรานสฟอร์เมอร์ จํากัด และเมือวันที 19 สิงหาคม 2553 ได้ทําการแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจํากัด พร้อมทั้งเปลียนชื่อบริษัทเป็น บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จํากัด (มหาชน)และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เมื่อวันที 28 กรกฎาคม 2554 โดยมีนายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน เป็นผู ้เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ การทํางานในอุตสาหกรรมการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ามานานกว่า 40 ปี โดยผ่านการทํางานกับบริษัทผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ารายใหญ่ และชั้นนําในประเทศ และรับผิดชอบงานทั้งในด้านต่างๆ ประกอบด้วย การออกแบบ การประกอบและผลิต ตลอดจนงานด้านการขายและการตลาด จนทําให้มีความรู ้ และความเชียวชาญในด้านหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างลึกซึ้งและครอบคลุมทุ กด้านนอกเหนือจากนี้แล้ว ทีมผู้บริหาร วิศวกร และพนักงานส่วนใหญ่ ล้วนมีความรู ้ ประสบการณ์ และความชํ านาญในการทําธุ รกิจหม้อแปลงไฟฟ้ามาเป็นเวลากว่า 26 ปี รวมทั้งเคยผ่ านการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชั้นนําในต่างประเทศมาเป็นเวลานาน ทั้งในประเทศเยอรมัน และประเทศญีปุ่น ดังกล่าวจึงช่วยให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าให้มีคุณภาพสูงและเป็ นทียอมรับของลูกค้าอย่างกว้างขวางทั้งกลุ่มลู กค้าทีเป็นหน่วยงานการไฟฟ้ารัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าภูมิภาค และกลุ่มลูกค้าเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

 

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าตามคําสั่งซื้อของลูกค้า (Made to
Order) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้เครืองหมายการค้า “QTC” และเครืองหมายการค้าของลูกค้า

 

ปัจจุบันบริษัทผลิตหม้อแปลงสามชนิด

  • หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย (Distribution) แปลงไฟจากการไฟฟ้าจากกำลังส่งสูง ลงมาเพื่อให้ฝ่ายครัวเรือน และอุตสาหกรรมใช้งานได้

qtc-distribution

  • หม้อแปลงไฟฟ้าระบบกำลัง (Power) แปลงไฟฟ้าจากสายไฟแรงสูงก่อนส่งเข้า Distribution อีกที

qtc-power

  • หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดพิเศษ ผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า

qtc-special

 

QTC มีบริษัทย่อยหนึ่งบริษัทอยู่ที่ลาว ทำการผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าเช่นเดียวกัน

qtc-sub

 

ลูกค้าของบริษัทมีทั้งภาครัฐและเอกชน ดูได้จากสัดส่วนรายได้จากตารางด้านล่าง ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นภาคเอกชนมากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้

qtc-revenue

คู่แข่งของบริษัทก็ยังจัดว่าไม่เยอะมากเพราะตอนนี้มีบริษัทที่ผลิตหม้อแปลงที่สามารถแข่งขันกับบริษัทได้ 24 รายในประเทศไทย น่าจะเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยความชำนาญและเน้นคุณภาพพอสมควร

 

รายได้ปี 59 

ไตรมาสแรกออกมาขาดทุน 24 ล้าน ถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เนื่องจากยอดสั่งและส่งมอบสินค้าจากภาคเอกชนลดลง เนื่องจากบริษัทต่างๆ ชะลอการลงทุนออกไป อย่างไรก็ตามผมคิดว่ากำไรน่าจะดีดกลับมาได้หากลูกค้ากลับมาสั่งสินค้าเนื่องจากปีที่ผ่านๆ มาบริษัทมีกำไรอยู่ราวๆ 50-100 ล้านบาท

qtc-profit

ราคาหุ้น คลิ๊กที่นี่

qtc-price

ราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นหุ้นใน MAI ที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นได้ตลอดในเวลาเพียงสั้นๆ ผลตอบแทนจากราคาน่าประทับใจ ท่ามกลางผลประกอบการณ์ที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนัก หรือว่าในช่วงหลังของปีออเดอร์ล้นและกำลังมีผู้เก็บหุ้นอยู่เพื่อลุ้นผลประกอบการณ์ที่อาจจะกลับตัวดีขึ้น อันนั้นเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ฝีมือของผู้บริหารกันหละครับ

 

หลักสูตรวิเคราะห์หุ้นของทางสถาบัน

  1. หลักสูตรลงทุนหุ้นเบื้องต้น
  2. หลักสูตรสอนดูกราฟหุ้น
  3. หลักสูตรอ่านงบการเงิน
  4. ระบบกอลิลล่า ซิสเต็มส์
  5. หลักสูตรอื่นๆ

หรือติดต่อ Call Center (Hotline 24 hrs) 082-492-7166