SALEE บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)? (?บริษัท?)? ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2536 ??เพื่อประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ประเภทอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้กับผู้ผลิตสินค้าต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer? 😕 OEM)? และ Subcontractors ของผู้ผลิตสินค้าต้นแบบ OEM ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผลิตสัญชาติญี่ปุ่น ที่มีฐานการผลิตในประเทศไทยและต่างประเทศ ธุรกิจหลักของบริษัทแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติกแบบฉีด (Plastic Injection) และธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติกแบบขึ้นรูป (Vacuum Pressure Forming) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปริมาณการผลิตและกลุ่มลูกค้าของงานทั้งสองประเภท (Plastic Injection และ Vacuum Pressure Forming) ของบริษัทมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2545 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท ยูเนี่ยนซันไรส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งมาเพื่อรับซื้อถาดไอซี (Integrated Circuit Tray) ที่บริษัทผลิตเพื่อจำหน่ายต่อให้กับบริษัทผู้จัดจำหน่ายอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของญี่ปุ่น เหตุผลของการที่บริษัทต้องจำหน่ายถาดไอซี (IC Tray) ผ่านบริษัท ยูเนี่ยนซันไรส์ จำกัด เนื่องจากหนึ่งในผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเนี่ยนซันไรส์ จำกัดมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท Toyo Jushi จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การผลิตถาดไอซีมายาวนานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นอยู่ในบริษัท ยูเนี่ยน

ซันไรส์ จำกัด ในอัตราส่วนร้อยละ 17.99

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2546 บริษัทได้เข้าไปลงทุนในบริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายเม็ดสีพลาสติกแบบเข้มข้น (Master batch) ให้กับผู้ผลิตสินค้าที่อยู่ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและอุตสาหกรรมยาง โดยผู้ผลิตเหล่านี้จะนำเม็ดสีพลาสติกแบบเข้มข้นไปผสมกับเม็ดพลาสติก ยาง และยางสังเคราะห์ บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2546 บริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10.85

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2546 บริษัทได้เข้าไปลงทุนในบริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด โดยถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 100 ?เพื่อดำเนินธุรกิจรับพิมพ์ฉลากสินค้าคุณภาพสูง (Self-adhesive Label) ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรอันทันสมัย ปัจจุบันบริษัทรับพิมพ์ฉลากสินค้าให้กับธุรกิจหลากหลายประเภท ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นกลุ่มผู้ผลิตสินค้าระดับพรีเมี่ยมที่ให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์รวมถึงฉลากสินค้าที่มีคุณภาพ มีลักษณะคงทน สีสันสวยงามและโดดเด่น นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายธุรกิจด้านการพิมพ์ offset สำหรับบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษด้วย ปัจจุบันฐานลูกค้าของบริษัทได้ขยายออกไปหลากหลายประเภท อาทิ กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตเครื่องสำอางค์ เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องดื่ม รวมถึงผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง และด้วยคุณภาพสินค้าที่โดดเด่น จึงทำให้บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในวงการผลิตฉลากสินค้าคุณภาพ เพราะนอกจากจะมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยแล้ว บริษัทยังมีระบบการบริหารการจัดการและทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ทางด้านการพิมพ์ฉลากสินค้ามานานกว่า 20? ปี ต่อมาได้ร่วมทุนกับบริษัท Pago Holding AG (PAGO) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเข้ามาถือหุ้นร้อยละ 30 โดยได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น ?บริษัท

พาโก้ สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด? และจดทะเบียนเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ใน บริษัท พาโก้ สาลี่ พริ้นท์ จำกัด ร้อยละ 70

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2548 บริษัทได้จัดตั้งบริษัท สาลี่ เอคอท (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ทำธุรกิจผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก เพื่อเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจของบริษัท และทำให้บริษัทมีการบริการที่ครบวงจรมากขึ้น ??โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ในบริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในอัตราส่วนร้อยละ 90

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2549 บริษัทได้เข้าไปลงทุนในบริษัท เอสซี วาโด จำกัด โดยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 75??? บริษัท เอสซี วาโด จำกัด ผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และชิ้นส่วนโลหะสำหรับยานยนต์ โดยเฉพาะ Hard Disk Drive (HDD) บริษัทได้รับการส่งเสริม BOI โดยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินปันผล และภาษีนำเข้าเครื่องจักร? ซึ่งสามารถขยายธุรกิจทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีแนวโน้มเติบโตดี และได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผล อนึ่ง บริษัทได้ขายหุ้นที่ถือทั้งหมดในบริษัท เอสซี วาโด จำกัด ออกไปแล้วเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

3.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัท

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับ ปี 2550 ? 2552 ปรากฏดังนี้

ประเภท ดำเนินการโดย % การถือหุ้นของบริษัท 2552 2551 2550
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติก บริษัท 246 27 304 32 305 39
ธุรกิจผลิตแม่พิมพ์ บริษัทย่อย 90 20 2 22 2 11 1
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทย่อย 75 391 44 358 39 257 32
ธุรกิจพิมพ์ฉลากสินค้า* บริษัทย่อย 70 243 27 245 27 233 28
อื่น ๆ
รวมรายได้ 900 100 929 100 806 100

*เมื่อเดือนสิงหาคม 2552 บริษัทถือหุ้นในธุรกิจพิมพ์ฉลากสินค้า เท่ากับ 70% จากเดิมที่ถืออยู่ 100%

3 thoughts on “SALEE บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)”

 1. admin says:

  อันนี้เป็นความเห็นของเด็กแนวนะครับ พิจารณาก่อนซื้อหุ้นด้วย

  “ใครตามข่าวของหุ้นตัวนี้แล้วต้องคิดตามกันหน่อยนะ อย่าผ่านเลยไป เดี๋ยวเสียของ คือว่าบริษัทลูกสาลีพริ้นติ้งค์ที่แม่ SALEE ขายไป 30% ให้บริษัท PAGO ของสวิสแลนด์นั้น ขณะที่ PAGO ก็เดินหน้าหาลูกค้าแถบยุโรปจนประสพความสำเร็จล่าสุดรับงานทำสลาก และสิ่งพิมพ์เข้ามาแล้ว แถมยังจะมีงานเติมเข้ามาอีก 2-3 งานเป็นอย่างน้อย มีคู่ดีจริงใจร่วมหัวจมท้ายไม่เสแสร้งแกล้งหลอกกันก็อย่างเงียะ พากันเจริญ แล้วรายได้บวกกะกำไรจะไหลกลับเข้าแม่ salee เต็มๆ ไม่มีเม้มกันเลย ถ้าประเมินดูกำไรสิ้นปีจากที่ประกาศออกมาแล้ว 9 เดือน เด็กแนวว่าน่าจะโตระดับ 100% ไม่หนีไปไหน หรือมีกำไรต่อหุ้นแตะระดับ40 สตางค์เห็นๆ ให้ค่า PE ที่ 10 เท่าก็เจอกันที่ 4 บาท ถือว่าเป็นของถูกเพราะกลุ่มนี้นั้นในต่างประเทศเล่นกัน PE ระดับ 20 เท่าไปแล้วนะขอบอก ถ้าดูกราฟจะเห็นราคาหล่นลงมาจาก 3.70 บาทตอนปันผล และอาการสร้างฐานเป็นรูปหอยหงายนี้น่าจะทำให้กราฟขึ้นไปปิด gap แถว 3.40 บาทเป็นอย่างน้อยเลยด้วย สะสมๆ นะ ของดีข่าวหนุนหุ้นมีประเด็นเด็กแนวชอบ”

 2. admin says:

  ดูงบแล้วถือว่าโอเคเลยทีเดียว ไม่ได้ขี้เหร่เนะ ท่าทางที่เดะแนวเค้าว่าไว้จะมีโอกาสเป็นไปได้แฮะ 😀

 3. admin says:

  หุ้นแอบชอบ SALEE ในที่สุดงบก็ประกาศออกมาสวยหรู หลังจากขายสาลี่ปริ้นติ้งค์ออกไปมีกำไรบานตะไท ทำให้กำไรปี 52 เติบโต 200% แถมปันผลเพิ่มอีก 0.16 บาท ให้ Yield เฉียด 6% ขนาดนั้น ราคาหุ้นวันนี้น่าจะดูดีขึ้นรับข่าวอีกสักรอบเพราะถ้ามอง EPS ที่ 0.40 บาท ให้ PE สัก 8 เท่า ราคาหุ้นก็น่าจะแถว 3.20 บาทละก๊า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *