วิเคราะห์หุ้น SAT บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ http://www.satpcl.co.th

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการ
นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ ประธานคณะกรรมการบริหาร

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (?บริษัทฯ?) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เพลาข้าง (Axle Shaft) มีกำลังการผลิต 2,215,214 ชิ้นต่อปี โดยมีโรงงานและสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.15 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และมีโรงงานสาขาตั้งอยู่ เลขที่ 300/10 นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์น ซีบอร์ด หมู่ 1 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ บริษัทฯมีบริษัทย่อย และมีโรงงานสาขา ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์น ซีบอร์ด จังหวัดระยอง ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เช่นเดียวกัน ทำให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ มีความหลากหลายและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

  1. บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด (SBM) ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยใช้กระบวนการหล่อเหล็ก และกลึงสำเร็จรูป โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ จานเบรก เบรกดุม และ จานไฟและดุมล้อช่วยแรง มีกำลังการผลิตรวม 5,900,000 ชิ้นต่อปี
  2. บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด (BSK) ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ แหนบแผ่น มีกำลังการผลิต 17,400 ตันต่อปี และสปริงขด เหล็กกันโคลง มีกำลังการผลิตรวม 4,320,000 ชิ้นต่อปี
  3. บริษัท อินเตอร์เนชันแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด (ICP) ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ จานเบรก เบรกดุม เพลาลูกเบี้ยว ดุมล้อช่วยแรง ท่อร่วมไอเสีย กระปุกเกียร์ ฝาครอบล้อช่วยแรง เป็นต้น มีกำลังการผลิตรวม 24,000 ตันต่อปี

บริษัทฯมีนโยบายจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้ประกอบยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer ?OEM?) และผู้ค้าชิ้นส่วนอะไหล่ (Replacement Equipment Manufacturer ?REM?) ทั้งในและต่างประเทศโดยในปี 2551 บริษัทฯมี กลุ่มลูกค้า OEM และ REM ในสัดส่วน 94: 6 และยอดขายในประเทศและต่างประเทศในสัดส่วน 94:6

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 มีรายได้รวม จำนวน 5,935 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 857 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.88 และมีผลกำไรสุทธิรวมจำนวน 634.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7.36 มีสินทรัพย์รวม 6,360 ล้านบาท? หนี้สินรวม 3,800 ล้านบาท และ ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,560 ล้านบาท

ปัจจุบัน บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หุ้นทั้งหมดได้ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว

กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายในการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ที่ให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรและเติบโตไปกับลูกค้า โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย มุ่งเน้นให้มีระบบธรรมาภิบาล การจัดการบริหารความเสี่ยง มีระบบควบคุมภายในที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์

บริษัท ผลิตภัณฑ์หลัก ประเภทลูกค้า ลูกค้าหลัก
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(SAT)

เพลาข้าง (Axle Shaft)

เพลาแหนบ (Trunnion Shaft)

รถกระบะ

รถบรรทุก 10 ล้อ

บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)

บจ. โตโยต้า มอเตอร์ส ประเทศไทย

Auto Alliance Thailand Co., Ltd.

บจ. อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย)

Mitsubishi Motors Corporation (Japan)

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด

(SBM)

จานเบรก (Disc Brake)

เบรกดุม (Drum Brake)

ท่อร่วมไอเสีย (Exhaust Manifold)

จานไฟ&ดุมล้อช่วยแรง (Fly Wheel Comp & Fly Wheel)

แท่นยึด (Bracket)

รถกระบะ & ?รถยนต์ผู้โดยสาร

รถกระบะ & รถยนต์ผู้โดยสาร

รถกระบะ &? รถยนต์ผู้โดยสาร

รถกระบะ & รถยนต์ผู้โดยสาร

รถกระบะ & รถยนต์ผู้โดยสาร

บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)

บจ. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)

บจ. ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง

Auto Alliance Thailand Co., Ltd.,

บจ. ฮีโน่ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอรริ่ง

บจ. อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย)

บริษัท ผลิตภัณฑ์หลัก ประเภทลูกค้า ลูกค้าหลัก
บริษัท บางกอกสปริง????????????????? อินดัสเตรียล จำกัด

(BSK)

แหนบแผ่น (Leaf Spring)

เหล็กกันโคลง (Stabilizer Bar)

สปริงขดขึ้นรูปร้อน (Hot Coil Spring)

วาล์ว (Valve) และ พุชรอด (Push Rod)

เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต (Tooling, Jig Fixture และ Mold)

รถกระบะ & รถบรรทุก

รถกระบะ & รถยนต์ผู้โดยสาร

รถกระบะ & รถยนต์ผู้โดยสาร

เครื่องยนต์อเนกประสงค์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์อเนกประสงค์

ใช้ภายในของบริษัทในกลุ่ม

บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)

บจ. โตโยต้ามอเตอร์ส ประเทศไทย

บจ. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)

บจ. สยามนิสสัน ออโตโมบิล

บจ. ย่งกี่ (1995)

Mitsubishi Steel Manufacturing Co., Ltd.

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ?????แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด

(ICP)

จานเบรก (Disc Brake)

เบรกดุม (Drum Brake)

เพลาลูกเบี้ยว (Camshaft)

ดุมล้อช่วยแรง (Fly Wheel)

ท่อร่วมไอเสีย (Exhaust Manifold)

กระปุกเกียร์ (Gear Box)

ฝาครอบล้อช่วยแรง (Housing Fly Wheel)

รถยนต์ผู้โดยสาร

รถกระบะ & รถยนต์ผู้โดยสาร

รถกระบะ

รถกระบะ & รถยนต์ผู้โดยสาร

รถกระบะ

รถแทรคเตอร์

รถแทรคเตอร์

บจ. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)

บจ. อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย

บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)

บจ. สยามคูโบต้า อินดัสเตรียล

บจ. สยามคูโบต้า แทรคเตอร์

บจ. ฮีโน่ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอรริ่ง

หมายเหตุ😕 ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด จะขายผ่านบริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด เป็นส่วนใหญ่

นอกเหนือจาก 3 บริษัทย่อยที่ได้กล่าวมาแล้ว กลุ่มบริษัทสมบูรณ์มีเงินลงทุนในบริษัทอื่น ๆ ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่ง SBM และ BSK เป็นบริษัทผู้ลงทุน โดยเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551มีรายละเอียดดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทุนชำระแล้ว
(ล้านบาท)
% ลงทุน ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก
บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด 150.00 20.00 ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ แกนพวงมาลัย ปั๊มน้ำ ปั๊มน้ำมัน
บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด 732.60 2.90 ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทระบบเบรก
บริษัท สมบูรณ์ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 300.00 1.80 ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น ลูกหมาก คันชัก และคันส่ง (Tie Rod End)
บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ จำกัด 72.00 21.25 ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภททรายเคลือบเรซินสำหรับงานหล่อ

โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแยกตามผลิตภัณฑ์หลักในปี 2551 และปี 2550 สามารถจำแนกได้ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ ดำเนิน

การโดย

% การถือหุ้นของบริษัท งบการเงิน

ปี 2551

งบการเงิน

ปี 2550

รายได้ % รายได้ %
เพลาข้าง SAT 1,846 31 1,728 34
แหนบแผ่น BSK 99.99 643 11 578 11
จานเบรกและเบรกดุม SBM 99.99 700 12 650 13
เหล็กกันโคลง BSK 99.99 418 7 365 7
สปริงขด BSK 99.99 388 7 270 5
ท่อร่วมไอเสีย SBM 99.99 383 6 277 5
จานไฟและดุมล้อช่วยแรง SBM 99.99 251 4 251 5
อื่นๆ* 1,185 20 860 17
รวมรายได้จากการขายสินค้า 5,814 98 4,979 98
รายได้อื่นๆ 121 2 114 2
รวมรายได้ 5,935 100 5,093 100

หมายเหตุ

* ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อาทิเช่น เพลาแหนบ วาล์ว พุชรอด แท่นยึด และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งสิ้นรวมกันกว่า 20 รายการ

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ที่ให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรและเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งเน้นให้มีระบบธรรมาภิบาล การจัดการบริหารความเสี่ยง มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

เพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาว บริษัทฯมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง มีส่วนร่วมในการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ในการขยายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีมูลค่าเพิ่ม นอกจากนี้ ในช่วงปี 2552 ซึ่งเป็นภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ บริษัทฯมุ่งเน้นรักษาสภาพคล่องและความแข็งแกร่งทางการเงิน การมุ่งพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร โดยส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร มีการจัดการเรียนรู้ภายใน (Knowledge Management; KM) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในแต่ละสายงาน โดยเฉพาะในงานวิศวกรรม และการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างสายงาน และจัดโปรแกรมพัฒนาการทำงานเป็นทีมอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน มูลค่าตลาด

อัตราส่วนทางการเงิน กราฟหุ้นย้อนหลัง

บทวิเคราะห์หุ้น

ข่าวของสมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์

วิเคราะห์หุ้น โดยนักลงทุนรายย่อย

One thought on “วิเคราะห์หุ้น SAT บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)”

  1. admin says:

    หุ้นแอบชอบ SAT นักวิเคราะห์ไปจับเข่าคุยกะผู้บริหารมาได้ความว่ากำไรไตรมาสสี่ ทุบสถิติเท่าที่เคยมีมาอย่างน้อย 2 ปี นี่แหละกลุ่มยานยนต์ที่เด็กแนวเชียร์เล่นกันมาแล้ว เชียร์กันเล่าไม่จบสิ้น และ SAT จะมีมูลค่าพื้นฐานที่ 17 บาท ราคาแถวนี้ ใครไม่ซื้อ ไม่ใช่คนเล่นหุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐานแล้วนะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *