SIMAT บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 61/2 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 0-2326-0999
เบอร์โทรสาร 0-2326-1666
เว็บไซด์ www.simat.co.th

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักคือการเป็นผู้ให้บริการจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่และพัฒนาโปรแกรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่แบบครบวงจร (Integrated Mobile Computing Solution Provider) สำหรับระบบการจัดเก็บและจัดการข้อมูลในองค์กร (Enterprise Data Collection and Collation System: ?EDCCS?) ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบการบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร (Enterprise Resource Planning: ?ERP?) ของบริษัทลูกค้า เช่น SAP, Oracle, BAAN ฯลฯ? โดยระบบ EDCCS นี้จะให้ประโยชน์แก่ลูกค้าผู้ใช้ระบบคือ

(1)?? ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจมากขึ้นและมีความแม่นยำยิ่งขึ้น? เช่น ข้อมูลสินค้าคงคลัง วัตถุดิบ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารเวลา แรงงาน? สินค้า ทรัพยากร? ลดการใช้กระดาษ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร

(2)???? ให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน (Real time) กับระบบบริหารจัดการทรัพยากร? ทำให้ลูกค้าสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ระบบ EDCCS ซึ่งบริษัทให้บริการในปัจจุบัน คือระบบการบันทึกและการประมวลผลข้อมูลด้วยเทคโนโลยีรหัสแท่งหรือบาร์โค้ด (Barcode Technologies) และบริษัทกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาตลาดของระบบ Radio Frequency Identification (?RFID?) หรือเทคโนโลยีไร้สายที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุในการระบุลักษณะเฉพาะของวัตถุแต่ละชิ้น ซึ่งเป็นตลาดที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศบริษัทจัดจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์? พัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ และการให้บริการบำรุงรักษาระบบที่เกี่ยวข้องกับ EDCCS ปัจจุบันผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทแบ่งออกได้เป็น

(1)?? กลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ รวมกับซอฟท์แวร์ที่ขายพร้อมกับฮาร์ดแวร์ดังกล่าว? ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์หลักที่บริษัทจัดจำหน่ายได้แก่ คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์แบบมือถือ (Mobile/Handheld Computer) อุปกรณ์เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด และอุปกรณ์สนับสนุนเทคโนโลยีบาร์โค้ด และ RFID? ฮาร์ดแวร์ที่บริษัทจัดจำหน่ายมีระบบปฏิบัติการ (Operating System) สำหรับใช้งานแบบเครื่องเดี่ยว (Stand alone) โดยบริษัทได้พัฒนาซอฟท์แวร์เฉพาะ คือระบบ MobileNet ที่ช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือของบริษัทสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของลูกค้าและติดต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้จากระยะไกลได้? โดยที่ส่วนใหญ่บริษัทมักจะขาย MobileNet พร้อมกับฮาร์ดแวร์ของบริษัทด้วย

(2)?? กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์? หมายถึงซอฟท์แวร์เกี่ยวกับระบบ EDCCS ที่บริษัทพัฒนาเฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละราย เช่น ?ซอฟท์แวร์ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)? ระบบบริหารจัดการการขาย (Sale Force Automation)? รวมถึงซอฟท์แวร์ระบบอื่นๆที่ออกแบบขึ้นตามลักษณะความต้องการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย (Customized software)

(3)?? ธุรกิจให้บริการบำรุงรักษาสำหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ที่บริษัทจัดจำหน่าย? รวมถึงบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าที่ใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดจำหน่าย

(4)?? ธุรกิจเลเบล ทำการผลิตและจำหน่ายสติ๊กเกอร์และกระดาษเลเบลตามที่ลูกค้าต้องการ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ด้านเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ช่วยก่อให้เกิดรายได้แบบสม่ำเสมอ เพราะเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ลูกค้าต้องใช้เป็นประจำ

ในปี 2548 บริษัทได้มีการขยายธุรกิจโดยมีผู้ร่วมทุน (Strategic Partner) จากต่างประเทศ? คือบริษัท Grand-Flo Solution Berhad (?Grand-Flo?)? ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน EDCCS ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศมาเลเซีย (MASDAQ Market of Bursa Malaysia Berhad) ซึ่งในปัจจุบัน Grand-Flo ถือหุ้นในบริษัทจำนวนร้อยละ 36.75 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ Grand-Flo มีส่วนในการสนับสนุนด้านเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท? รวมทั้งให้การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีซึ่งมีส่วนเสริมกับระบบที่บริษัทให้บริการอยู่ก่อน? ช่วยให้บริษัทเติบโตอย่างก้าวกระโดด

ในปี 2549 บริษัทได้มีการจัดตั้งบริษัท ไซแมท ซอฟท์ จำกัด (?บริษัทย่อย?) โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 และโอนการธุรกิจทางด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์ทั้งหมดให้อยู่ภายใต้ ไซแมท ซอฟท์ ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการยกเว้นภาษีนิติบุคคลสำหรับธุรกิจดังกล่าวเป็นเวลา 8 ปี เนื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (SIPA) มีนโยบายสนับสนุนภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาซอฟท์แวร์ในประเทศ ให้สามารถรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในปี 2551 บริษัทได้มีการจัดตั้งบริษัท ไซแมท เลเบล (?บริษัทย่อย?) โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 60 โดยบริษัทย่อยนี้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ สติ๊กเกอร์ เลเบล กระดาษบาร์โค้ด และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ด้านเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดของบริษัท ช่วยก่อให้เกิดรายได้แบบสม่ำเสมอ เพราะเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ลูกค้าต้องใช้เป็นประจำ และในปี 2552 สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยนี้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 80 เนื่องจากบริษัท ไซแมท เลเบล ได้ทำการเพิ่มทุนจาก 12 ล้านบาทเป็น 24 ล้านบาท

ในปี 2551 บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศเวียดนามด้วยการเข้าไปลงทุนในบริษัท ซิโน เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส คอร์เปอเรชั่น (?บริษัทร่วม?) (ถือหุ้นร้อยละ 40 โดยบริษัท ไซแมท เทคโนโลยี มหาชน จำกัด) และ บริษัท ไฮริช เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส คอร์เปอเรชั่น (?บริษัทร่วม?) (ถือหุ้นร้อยละ 40 โดยบริษัท ไซแมท เลเบล จำกัด) ซึ่งบริษัทร่วมทั้งสองประกอบธุรกิจคล้ายกับบริษัท และสามารถช่วยให้บริษัทขยายตลาดไปยังประเทศเวียดนามซึ่งเป็นประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง

ในปี 2552 บริษัท ได้มีการจัดตั้งบริษัท อี-เทค ดิสทริบิวชั่น จำกัด (?บริษัทย่อย?) (ชื่อเดิม บริษัท ไซแมท อี-เทค (ประเทศไทย) จำกัด) โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 และหุ้นส่วนที่เหลือร้อยละ 49 ถือโดยบริษัท E-Tech IT Sdn, Bhd. ?(มาเลเซีย) โดยบริษัทย่อยนี้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ประเภทระบบ Point of Sales

ในช่วงปลายปี 2552 บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศมาเลเซียด้วยการเข้าไปลงทุนในบริษัท E-Tech IT Sdn, Bhd. ?โดยทำการซื้อหุ้นจำนวน 2,400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท E-Tech IT Sdn, Bhd. ซึ่งบริษัทย่อยนี้ประกอบกิจการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และให้บริการสนับสนุนระบบสารสนเทศในประเทศมาเลเซีย ซึ่งกลุ่มลูกค้าปลายทางหลักส่วนใหญ่ได้แก่หน่วยงานราชการ

2 thoughts on “SIMAT บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)”

  1. admin says:

    SIMAT เมื่อวานแอบชอบซะจนราคาหุ้นวิ่งพล่านเป็นบั้งไฟ นปช. เลย แถมยังมีข่าวผลประกอบการโตกว่า 400% ในปี 53
    และก็ต้องปรบมือให้กับการยอมรับของผู้บริหาร นี่แหละต้องกล้าๆ เข้าไว้ ของดีไม่ต้องเม้ม ทำดีมีแต่ได้ นักลงทุนจะได้รับรู้ข้อมูลโดยพร้อมเพรียงกัน หลังจากราคาหุ้นหวือหวาสุดฤทธิ์ ผู้บริหารออกมายอมรับเลยว่า ผลประกอบการจะโตระเบิดระเบ้อชนิดเอาไม่อยู่ โดยยอมรับว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่ไตรมาส 1/53 ผลดำเนินงานจะเติบโตก้าวกระโดด 800% หลังจากที่เข้าซื้อหุ้นบริษัท ETech IT ที่มาเลเซีย ส่วนทั้งปีนี้บริษัทตั้งเป้ารายได้ 1,800 พันล้านบาท เทียบกับปีก่อนรายได้แค่ 500 ล้านบาทมันคนละม้วนเลยนะเนียะ ซึ่งจะเห็นรายได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดมากตั้งแต่ Q1/53 นี้ไม่มีเม้ม โดยจะรับรู้รายได้จาก E-Tech เต็มปี ส่วนกำไรที่ประเมินกัน 80 ล้านบาท และให้มูลค่าพื้นฐาน 6.40 บาทนั้นเด็กแนวว่าเป็นไปได้มากทีเดียวงานนี้กราฟก็สวยระวังทะลุ 4 บาท

  2. admin says:

    SIMAT กลับมาขึ้นชาร์ทกันอีกครั้งหนึ่ง หลังจากเงียบไป 2 week ในการแนะนำหุ้นตัวนี้ ที่ต้องนำมาแนะนำอีกก็เพราะเข้าสู่ฤดูแจ้งผลประกอบการไงล่ะ เพราะตัวบริษัทเคยมีข่าวผลประกอบการโตสุโค่ยนั่นเอง โดยในปี 53 พุ่งแรงกว่า 400% และก็ต้องปรบมือให้กับการยอมรับของผู้บริหาร นี่แหละต้องกล้าๆ เข้าไว้ ของดีไม่ต้องเม้ม ทำดีมีแต่ได้ นักลงทุนจะได้รับรู้ข้อมูลโดยพร้อมเพรียงกัน หลังจากราคาหุ้นหวือหวาสุดฤทธิ์ช่วงปลายเดือนก่อน ผู้บริหารออกมายอมรับเลยว่า ผลประกอบการจะโตระเบิดระเบ้อชนิดเอาไม่อยู่ โดยไตรมาส 1/53 อาจโตก้าวกระโดด 800% เนื่องจากมีรายได้ของบริษัท E-Tech IT ที่มาเลเซียเข้ามาซึ่งไป take overไว้ตั้งแต่ปีก่อน ส่วนทั้งปีนี้บริษัทตั้งเป้ารายได้ 1,800 พันล้านบาท เทียบกับปีก่อนรายได้แค่ 500 ล้านบาทมันคนละม้วนเลยนะเนียะ ส่วนกำไรที่ประเมินกัน 80 ล้านบาท และให้มูลค่าพื้นฐาน 6.40 บาท ด้านเทคนิคเด็กแนวเล็งไว้เป้าสั้นขยันซอย 4 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *