SITHAI บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ?บริษัทฯ? ดำเนินธุรกิจครั้งแรกภายใต้ชื่อ ?หจก.อุตสาหกรรมศรีไทยพลาสติก? โดยมีนายสุมิตร? เลิศสุมิตรกุล เป็นผู้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2506 ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายของใช้พลาสติกในครัวเรือน

ในปี พ.ศ. 2515 ได้เปลี่ยนชื่อกิจการเป็น ?หจก.อุตสาหกรรมศรีไทยซุปเปอร์แวร์? และปรับทีมบริหารโดยนำมืออาชีพ คือ นายสนั่น? อังอุบลกุล เข้ามาเป็นผู้จัดการโรงงาน และได้เพิ่มประเภทธุรกิจอีกประเภทหนึ่งคือ ผลิตเครื่องใช้เมลามีนบนโต๊ะอาหาร

ในปี พ.ศ. 2522 ได้เปลี่ยนกิจการจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด ในชื่อ ?บริษัท ศรีไทย????????? ซุปเปอร์แวร์ จำกัด? กิจการได้ขยายตัวเติบโตขึ้นตามลำดับ

บริษัทฯได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2534 โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 170 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท และได้เปลี่ยนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2536

บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 470 ล้านบาท เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2537 และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกครั้งเป็น 500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2539 โดยมีหุ้นที่เรียกชำระมูลค่าครบแล้วจำนวน 400 ล้านบาท

ในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2540 จากผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค บริษัทฯจึงได้ปรับโครงสร้างหนี้ โดยเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2543 บริษัทฯได้แปลงหนี้ส่วนหนึ่งเป็นทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ เป็นเหตุให้ทุนชำระแล้วของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจาก 400 ล้านบาท เป็น 2,857 ล้านบาท หนี้ที่ได้รับผลกระทบจากแผนฟื้นฟูกิจการอีกจำนวนหนึ่งถูกแปลงสภาพเป็นหุ้นกู้มีประกันอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (FRN) จำนวน 84.2 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทฯทยอยผ่อนชำระตามกำหนดและชำระคืนก่อนกำหนด และเนื่องจากการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูได้สำเร็จลุล่วงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจึงได้ขอออกจากแผนฟื้นฟู ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้มีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/70 ซึ่งมีผลให้อำนาจการบริหารงานกลับคืนสู่ผู้บริหารของบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2548 นายสุมิตร? เลิศสุมิตรกุล ประธานกรรมการของบริษัทฯ ได้ถึงแก่กรรม โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2549? ต่อมาคณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายสนั่น? อังอุบลกุล กรรมการผู้จัดการ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยไม่มีการแต่งตั้งกรรมการทดแทนนายสุมิตร? เลิศสุมิตรกุล

บริษัทฯได้มีการปรับโครงสร้างใหม่ทางธุรกิจ ซึ่งโครงสร้างใหม่จะประกอบด้วยสายธุรกิจพลาสติกโดยมีกลุ่มสินค้าหลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน สายธุรกิจซื้อมาขายไป และสายงานสนับสนุน โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549

จากแผนงาน Re-engineering และแผนงานกิจกรรมและธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯกำหนดขึ้นในปลายปี พ.ศ. 2550 ด้วยวัตถุประสงค์หลักที่ต้องการผลักดันให้บริษัทฯสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และมุ่งสู่ความเป็นบริษัทระดับสากล ทำให้บริษัทฯมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานในหลายๆ ด้าน เพื่อช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในการผลิต และส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมของบริษัทฯมีศักยภาพในการแข่งขันและมีกำไรเพิ่มมากขึ้น?? นอกจากนี้ การเน้นการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตที่ทันสมัย ตลอดจนแม่พิมพ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ ก็เป็นการสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าของบริษัทฯ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้โครงสร้างเดียวกันกับโครงสร้างธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้แก่ สายธุรกิจพลาสติกซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน และสายธุรกิจซื้อมาขายไป เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้วางกลยุทธ์ให้การทำธุรกิจมีลักษณะครบวงจร ลดการพึ่งพาธุรกิจนอกกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทให้มากขึ้น สำหรับกลุ่มบริษัทย่อยที่ทำธุรกิจแม่พิมพ์ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของสายธุรกิจพลาสติก และกลุ่มบริษัทในเครืออื่นๆ ที่ทำธุรกิจนอกเหนือจากธุรกิจหลักทั้งสองของบริษัทฯ จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มสายธุรกิจอื่น

One thought on “SITHAI บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)”

  1. art says:

    ขอบคุณมากครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *