SPALI บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.supalai.com

นายประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการ

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (?บริษัท?) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2532 ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อที่อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์ และได้นำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2536

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ? มีบริษัทย่อยทั้งสิ้น 4 บริษัท (?บริษัทฯและบริษัทย่อย?) โดยทุกบริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งสิ้น ได้แก่ (1) บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (?SPM?) ซึ่งบริษัทฯถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.89 ประกอบธุรกิจด้านบริหารจัดการ โรงแรม นิติบุคคลอาคารชุด (2) บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด (?HN?) ซึ่งบริษัทฯถือหุ้นอยู่ร้อยละ 49.89 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดสงขลา (3) บริษัท ศุภาลัยอิสาน จำกัด (?SPN?) ซึ่งบริษัทฯถือหุ้นอยู่ร้อยละ 98.77 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดขอนแก่น และ (4) บริษัท ภูเก็ตเอสเตท จำกัด (?PE?) ซึ่งบริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 69.45 ประกอบธุรกิจโรงแรมและบ้านพักตากอากาศเพื่อเช่าระยะยาวที่จังหวัดภูเก็ต

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จนครอบคลุมทั้งวงจร ได้แก่ การพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร การสร้างอาคารชุดและอาคารสำนักงานให้เช่าและการบริหารจัดการอาคารและสถานที่ โดยในปี 2551 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้รวม? 6,241.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ในอัตราร้อยละ 25 และกำไรสุทธิรวมเท่ากับ 1,086.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ในอัตราร้อยละ 31 ส่วนหนึ่งมาจากการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการแนวราบและอาคารสูงที่เพิ่มสูงขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัท ฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 13,473.32 ล้านบาท และ 10,623.18 ล้านบาทตามลำดับ ในขณะที่หนี้สินรวมจำนวน 8,182.69 ล้านบาทและ 5,832.83 ล้านบาทตามลำดับ โดยมีทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำนวน 1,716.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 114.73 ล้านบาท

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (?บริษัท?) เริ่มประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2532 และได้นำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2536 ?ในปี 2545 บริษัทได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001 (1994) ครอบคลุมคุณภาพครบวงจรของการผลิตจนถึงการส่งมอบ โดยยึดหลัก ?เน้นพัฒนาคุณภาพของการวางผัง การออกแบบ การก่อสร้าง และบริการหลังการขาย อันเป็นการแสดงให้เห็นว่าทุกขั้นตอนจนถึงการส่งมอบสินค้าถึงมือลูกค้า จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพ และการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 : 2000 ทั้งโครงการแนวราบและอาคารสูง และเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ ได้รับรางวัลดีเด่นบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงาน 2 รางวัล ต่อมาในปี 2550 บริษัทฯ ได้รับรางวัล ? บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ? และในปี 2551 บริษัทฯ ได้รับรางวัล ? บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ? ?จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

โครงสร้างและสัดส่วนรายได้

โครงการ /ประเภทผลิตภัณฑ์ ดำเนินการโดย ร้อยละการถือหุ้นของ

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ปี 2549 ปี 2550 (ปรับปรุงใหม่) ปี 2551
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
อาคารชุด SPALI 100.00 2,159.74 46.00 2,428.59 48.79 2,973.22 47.64
HN 49.89 10.10 0.22
ทาวน์เฮ้าส์ SPALI 100.00 596.49 12.71 340.99 6.85 846.59 13.56
บ้านพร้อมที่ดิน SPALI 100.00 1,567.86 33.40 1,695.19 34.06 1,788.28 28.65
HN 49.89 120.41 2.57 214.92 4.32 226.72 3.63
SPN 98.77 12.70 0.27 35.90 0.72 8.78 0.14
จัดสรรที่ดินขาย SPALI 100.00 1.25 0.03 5.5 0.11 16.63 0.27
HN 49.89 1.70 0.03
บ้านเดี่ยว SPALI 100.00 0.83 0.02
บ้านแฝด SPALI 100.00 3.17 0.07 4.0 0.08 91.79 1.47
อาคารพาณิชย์ SPALI 100.00 11.38 0.24 58.99 1.19 43.96 0.70
HN 49.89 33.97 0.72 12.25 0.25
รวมรายได้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 4,517.90 96.25 4,796.33 96.37 5,997.67 96.09
รายได้ค่าเช่า SPALI 100.00 4.35 0.09 9.43 0.19 27.38 0.44
HN 49.89 32.90 0.70 33.31 0.67 33.99 0.54
SPM 99.89 16.87 0.36 17.88 0.36 17.87 0.29
รวมรายได้ค่าเช่า 54.12 1.15 60.62 1.22 79.24 1.27
รายได้ค่าบริการ SPALI 100.00 0.38 0.01 5.33 0.11 28.35 0.45
SPN 99.89 0.02 0.00
HN 49.89 0.10
PE 69.45 14.26 0.29 33.10 0.53
SPM 99.89 25.53 0.54 34.37 0.69 31.52 0.51
รวมรายได้ค่าบริการ 25.91 0.55 54.06 1.09 92.99 1.49
รายได้อื่น
กำไรจากการขายสินทรัพย์ SPALI 100.00 4.87 0.10 5.22 0.10 9.57 0.15
SPM 99.89 0.10 0.01 0.66 0.01
HN 49.89 0.01
รายได้อื่นๆ SPALI 100.00 42.85 0.91 52.53 1.05 77.12 1.24
SPM 99.89 6.04 0.13 0.65 0.01 3.40 0.06
HN 49.89 25.27 0.54 0.92 0.02 0.67 0.01
SPN 98.77 16.86 0.36 3.75 0.08 (22.37) (0.36)
PE 69.45 0.01 2.83 0.06 2.51 0.04
รวมรายได้อื่น 96.01 2.05 65.90 1.32 71.65 1.15
รวมรายได้ทั้งสิ้น 4,693.94 100.00 4,976.91 100.00 6,241.55 100.00

หมายเหตุ: – SPALI???? = ???? บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

– HN = ???????????? บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด

– SPM?????? = ???? บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

– SPN ?????? =????? บริษัท ศุภาลัย อิสาน จำกัด

– PE????????? =????? บริษัท ภูเก็ตเอสเตท จำกัด ปัจจุบันเริ่มเปิดดำเนินการแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2550

งบการเงิน ข้อมูลทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน กราฟหุ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับศุภาลัย

วิเคราะห์หุ้น โดยนักลงทุนอื่นๆ

One thought on “SPALI บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)”

  1. admin says:

    SPALI กลุ่มอสังหานั้นถ้าจะซื้ออะไรก็ต้องเลือกกันให้ดีซะหน่อย เพราะปัจจัยตอนนี้ไม่เด่นเท่าปีก่อน ล่าสุดก็ด้วยเรื่องมาตรการภาษีอสังหาที่ต่อไปแค่พฤษภาคม 53 เป็นอันจบ แต่ผู้ประกอบการไม่ได้รับยกเว้นภาษีบางตัว ซึ่งก็เป็นการเพิ่มต้นทุนนั่นเอง การเลือกต้องหาหุ้นที่มีค่า PE ไม่สูงมาก มีปันผลดีระดับไม่น้อยกว่า 7% มียอดขายในมือสูงๆ และมีความสามารถในการแข่งขันดีไม่แพ้ใคร หนึ่งในนั้นต้องยกนิ้วโป้งให้ SPALI ตอนนี้ยอดขายทะลุเป้าไปแล้วถึง 2 หมื่นล้านบาท น่าจะมากที่สุดในอสังหาด้วยกัน ยอดขายนี้อยู่ได้เกิน 2 ปี ไม่ต้องเปิดโครงการขายใหม่ก็ได้แค่ส่งมอบให้ทันเป็นพอและเล็งว่าไตรมาสแรกการรับรู้รายได้จะโตแรงกว่าเกือบทุกไตรมาสไม่แน่ว่าจะทุบสถิติยอดโอนด้วยซ้ำไป เพราะโครงการที่รัชดา ปิ่นเกล้า โอนเต็มๆ ดังนั้นจึงเป็นหุ้นเด่นที่น่าลงทุน ล่าสุดมี PE แค่ 5 เท่า อัตราเงินปันผลราว 9% เหนือกว่าใคร ราคาเป้าหมายเด็กแนวให้ไว้ 8.80 บาท ไม่ได้ปรับเป้าไปไกลเหมือนเจ้าอื่น ส่วนแนวต้านกราฟ 8 บาท สะสมกันไว้ด้วยจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *