SSC บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

การก่อตั้ง คณะผู้ก่อการในการจัดตั้งบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 7 คนได้ยื่นจดทะเบียนโดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 8? ล้านบาท เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2495 เครื่องดื่ม ?เป๊ปซี่? เริ่มผลิตที่โรงงานสีลม และนำออกจำหน่ายครั้งแรกเมื่อ 18 มีนาคม 2496

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเครื่องดื่ม โดยเป็นทั้งผู้ผลิตและจัดจำหน่าย หรือ เป็นเพียงผู้จัดจำหน่ายเพียงอย่างเดียว? และยังมีบริษัทในเครือคือ บริษัท เสริมสุข? เบเวอร์เรจ จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) ดำเนินธุรกิจ เป็นผู้ผลิตและรับจ้างผลิตเครื่องดื่มชาลิปตัน เครื่องเดื่มเกเตอเรด และน้ำผลไม้ทรอปิคานา ทวิสเตอร์ และจำหน่ายให้บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายโดยตรงหรือจำหน่ายให้บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งจะจำหน่ายต่อให้บริษัทฯเป็นผู้จัดจำหน่ายให้อีกต่อหนึ่ง? ปัจจุบันหุ้นของบริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด (ร้อยละ 99.99) ถือโดยบริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด (บริษัทย่อยทางตรง) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถือหุ้น และบริหารการลงทุนของบริษัทในเครือของเสริมสุข

นอกจากนี้ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ยังถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ในบริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหลอดพลาสติกเพื่อใช้ในการผลิตขวดพีอีที ขวดพีอีที และฝาพลาสติก

รายได้ของบริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการจำหน่ายให้กับบริษัทเสริมสุข จำกัด (มหาชน) หรือรับจ้างผลิตให้กับ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เพื่อจำหน่ายให้บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่าย แต่ผู้เดียวอีกต่อหนึ่ง สินค้าที่บริษัทฯ ซื้อจากบริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด หรือ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ได้รวมเป็นต้นทุนขายของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) แล้ว

รายได้ของบริษัท เพ็ทฟอร์ม จำกัด ส่วนหนึ่งเป็นการจำหน่ายขวดพีอีที หลอดพลาสติกเพื่อใช้ผลิตขวดพีอีที? และฝาพลาสติกให้กับบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินค้าของบริษัทฯ แล้ว

ในด้านผลิตและจัดจำหน่าย บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, นิวยอร์ค? ให้เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายน้ำอัดลม โดยใช้เครื่องหมายการค้า เป๊ปซี่ ?เป๊ปซี่แมกซ์ ?เป๊ปซี่ทวิสต์ มิรินด้า เซเว่นอัพ เมาเทนดิว และ คลับ รวมทั้งหัวน้ำเชื่อม ภายใต้เครื่องหมายการค้า เป๊ปซี่ มิรินด้า เซเว่นอัพ ภายในราชอาณาจักร? โดยไม่มีการกำหนดวันสิ้นสุดของสัญญา และมีเงื่อนไขสำคัญคือจะต้องซื้อหัวน้ำเชื้อซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตจากบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า? (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด หรือบริษัทในเครือ รวมทั้งต้องรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด อนึ่งสิทธิ์ในการผลิตและจัดจำหน่ายดังกล่าวไม่สามารถโอนมอบให้ผู้อื่นได้? นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายน้ำดื่มบริสุทธิ์ และน้ำโซดา ภายใต้เครื่องหมายการค้า “คริสตัล”? เป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องดื่มชาลิปตัน ชนิดคืนขวดให้กับ บริษัท เป๊ปซี่ ลิปตัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายน้ำส้มทรอปิคานา ทวิสเตอร์ ชนิดคืนขวดให้กับ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด และเป็นผู้ผลิตจำหน่าย เครื่องดื่มผสมเกลือแร่ เกเตอเรด ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ? Strokely Van Camp Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ในด้านการจัดจำหน่าย บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มชูกำลัง ?คาราบาวแดง? ?ให้กับบริษัท คาราบาว
ตะวันแดง จำกัด ?เป็นผู้จัดจำหน่ายชาเขียวพร้อมดื่ม ?โออิชิ? ให้กับบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด?? และเป็นผู้จัดจำหน่ายชาพร้อมดื่มลิปตันที่บรรจุในกระป๋อง และขวดพีอีที?? และน้ำส้มพร้อมดื่ม? ภายใต้เครื่องหมายการค้า ทรอปิคานา ทวิสเตอร์ ชนิดไม่คืนขวดให้กับบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า? (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด? เครื่องดื่มชาลิปตันในขวดพีอีที และ น้ำส้มทรอปิคานา ทวิสเตอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัท เสริมสุข? เบเวอร์เรจ จำกัด เป็นผู้ผลิตภายใต้สัญญารับจ้างผลิตให้กับบริษัทที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งสอง? ส่วนชาพร้อมดื่มลิปตัน ชนิดกระป๋อง บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างผลิต

2 thoughts on “SSC บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)”

  1. นัท says:

    อยากทราบว่าที่บริษัทรับซื้อหลอดพีฟอร์มไหมคะมีจำนวนมาก
    สอบถามราคาได้เบอร์นี้02-4272371,02-4276124

  2. สินีนาถ says:

    ดิฉันกำลังจะเปิดร้านอาหารที่อ.ปากท่อราชบุรีไม่ทราบว่าที่ร้านไหนมีตู้เช่าพร้อมน้ำอัดลมคะ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *