SSSC ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2528 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนเหล็กขั้นต้นโดยร่วมทุนระหว่างบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กับผู้ร่วมทุนจากประเทศญี่ปุ่น คือบริษัท โอกายา จำกัด, บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท โตโยต้า ทูโช คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผลิตภัณฑ์และบริการหลักของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้

1. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรม
ได้แก่ การนำเหล็กม้วนมาตัดจำหน่ายและการให้บริการรับจ้างตัดเหล็กของลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมี 2 ลักษณะ คือ เหล็กแผ่น (Cutting Sheet) และเหล็กม้วน (Slitting Coil)เหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์และบริการหลักที่ทำรายได้ให้แก่บริษัทฯ แบ่งเป็น 2 กรณี ดังต่อไปนี้

1.1 การตัดเหล็กจำหน่าย
บริษัทฯ จะเป็นผู้นำเข้าหรือซื้อเหล็กในประเทศมาตัดหรือแปรรูปตามขนาดที่ต้องการและจำหน่ายเป็นชิ้นส่วนเหล็กขั้นต้นให้แก่ลูกค้า
1.2 การบริการรับจ้างตัดเหล็ก
บริษัทฯ มีการให้บริการรับจ้างตัดเหล็กของลูกค้า โดยที่ลูกค้าจะเป็นผู้สั่งซื้อเหล็กเองและนำมาให้บริษัทฯ ตัดหรือแปรรูปเป็นชิ้นส่วนโลหะเหล็กตามต้องการ โดยบริษัทฯ จะคิดเฉพาะรายได้จากการให้บริการตัดเหล็ก

2. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนวัสดุก่อสร้าง
ประกอบด้วยชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าเหล็กเคลือบ เพื่อนำมาผลิตพร้อมทั้งให้บริการติดตั้ง โดยผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ เหล็กเคลือบผิวขึ้นรูป (Corrugated Coated Sheet) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอาคารทุกประเภททั้งภายในและภายนอก โดยบริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าเหล็กเคลือบประเภทต่าง ๆ มารีดลอนขึ้นรูป โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยและสามารถผลิตได้ความยาวตามที่ต้องการ??? และผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีรูปแบบตามลักษณะการใช้งาน? ได้แก่?? เหล็กแผ่นที่ใช้ทำหลังคา? ผนัง ฝ้าเพดาน บานเกร็ด ช่องลม และแผ่นปูพื้น เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีความสวยงาม แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบาและสามารถติดตั้งได้รวดเร็ว

3. ผลิตภัณฑ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ได้แก่การขึ้นรูปชิ้นส่วนเหล็กในลักษณะสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งจะได้ชิ้นส่วนเหล็กที่จะนำไปใช้ในการผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปท่อเหล็ก (Steel Pipe) เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าตามขนาดที่ต้องการ

 

โครงสร้างรายได้

มูลค่าการจำหน่าย

2553

2552

2551

 

ล้านบาท

สัดส่วน

ล้านบาท

สัดส่วน

ล้านบาท

สัดส่วน

  • ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต

  1. ตัดเหล็กเพื่อจำหน่าย

3,278.28

72.20

2,472.64

67.37

4,464.21

69.76%

  2. บริการรับจ้างตัดเหล็ก

218.60

4.82

139.87

3.81

216.44

3.38%

  • ชิ้นส่วนวัสดุก่อสร้าง

940.39

20.71

944.65

25.74

1,644.19

25.70%

  • ผลิตภัณฑ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะ และอื่น ๆ

93.83

2.07

99.70

2.72

66.91

1.05%

  • ค่าเช่ารับ

9.19

0.20

13.08

0.36

7.09

0.11%

รวมมูลค่าการจำหน่ายทั้งหมด

4,540.29

100.00%

3,669.94

100.00%

6,398.84

100.00%

อัตราเพิ่ม (ลด) มูลค่าการจำหน่าย

23.72%

(42.65%)

20.31%

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *