ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

STA บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2530 ด้วยทุนจดทะเบียน 31 ล้านบาท ในฐานะผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพารา ?ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรสำคัญอย่างหนึ่งในภาคใต้ ?ภายใต้การนำของคุณสมหวัง สินเจริญกุล จากนั้นได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกับความเติบโตของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2536

บริษัทฯ เริ่มต้นจากสายการผลิตยางแผ่นรมควัน ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ ต่อมาปี 2531 จึงได้เริ่มขยายสายการผลิตน้ำยางข้น โดยก่อตั้งบริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด ดำเนินกิจการผลิตน้ำยางข้น รองรับความต้องการของอุตสาหกรรมถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมยางยืด จากนั้นในปี 2532 ได้ร่วมทุนกับบริษัทในประเทศออสเตรียจัดตั้งบริษัท สยามเซมเพอร์เมด จำกัด ขึ้นเพื่อดำเนินกิจการผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ ต่อมาปี 2536 บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับบริษัท ไทยเทครับเบอร์คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด ริเริ่มโครงการผลิตยางแท่ง STR เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของการใช้วัตถุดิบในอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ที่ผู้ผลิตส่วนใหญ่นิยมหันไปใช้ยางแท่งมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันฝ่ายบริหารตระหนักดีว่า การที่จะเติบโตขึ้นเพื่อเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ ?จะต้องมีการพัฒนาตัวเองให้เข้าสู่ระบบครบวงจรเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ได้มีขยายธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมสำเร็จรูปอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าร่วมทุนกับผู้ร่วมทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจัดตั้งบริษัทขึ้นอีกหลายบริษัท ทั้งนี้ เพื่อเสริมให้การผลิตในแต่ละบริษัทมีส่วนสานประโยชน์ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ทั้งในด้านของวัตถุดิบ การถ่ายทอดเทคโนโลยี know-how และการบริการ ถือเป็นการสร้างโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจที่มีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Business) เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตอุตสาหกรรมยางที่ครบวงจรที่สุดรายหนึ่ง โดยมีนโยบายธุรกิจที่ให้สอดคล้องกับแนวทางส่งเสริมของรัฐบาลด้วย อาทิเช่น นโยบายการส่งเสริมการลงทุน (BOI) การผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลัก ซึ่งจะเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อเป็นหลายเท่าของตลาดภายในประเทศ นำมาซึ่งผลประโยชน์ต่อประเทศ คือการได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ในขณะที่วัตถุดิบหลักเป็นผลผลิตภายในประเทศ จึงส่งผลต่อการจ้างงานและรายได้ของเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างมีนัยสำคัญ? นอกจากนี้ในฐานะผู้ผลิตและส่งออกรายใหญ่รายหนึ่ง? การเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศถือเป็นยุทศาสตร์อย่างหนึ่ง ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ จึงมีการจัดตั้งบริษัทเพื่อการค้าสากล (Trading/Distribution Unit) ในภูมิภาคที่สำคัญ เพื่อเป็นการเสริมงานในส่วนการตลาด ขยายช่องทางการตลาดเข้าสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ๆ มากขึ้น และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทคนไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลกอีกด้วย

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทศรีตรัง มีบริษัทในเครือรวมทั้งสิ้น 21 บริษัท และมีสินทรัพย์รวมกว่า 15,000 ล้านบาท ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมยางพาราซึ่งเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในชื่อเสียงเป็นอย่างดีในฐานะผู้นำในการผลิต ส่งออก และจัดจำหน่ายยางพารา และผลิตภัณฑ์ยางพารารายใหญ่ที่ครบวงจรที่สุดในประเทศ

4 thoughts on “STA บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

  1. งบการเงินระหว่างกาลของบริษัทร่วมสามแห่งและสองแห่งในปี 2552 และ 2551 ตามลำดับ ซึ่งจดทะเบียนและดำเนินธุรกิจอยู่ในต่างประเทศ ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินระหว่างกาลรวม ยังไม่ได้สอบทานโดยผู้สอบบัญชี ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทไม่มีอำนาจควบคุมสั่งการให้บริษัทร่วมดังกล่าว จัดให้มีผู้สอบบัญชีสอบทานงบการเงินระหว่างกาล เงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินระหว่างกาลรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 มีจำนวนเงิน 529.4 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไร-สุทธิของบริษัทร่วมสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 มีจำนวนเงิน 92.7 ล้านบาท และ 0.2 ล้านบาท ตามลำดับ และส่วนแบ่งกำไร-สุทธิของบริษัทร่วมสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 มีจำนวนเงิน 106.7 ล้านบาท และ 8.0 ล้านบาท ตามลำดับ

  2. ช่วงนี้เห็นราคาหุ้นวิ่งระเบิด เลยมาแอบดูงบ STA กันซะหน่อย ปีที่แล้วกำไรทั้งปีอยู่ที่ 2,182.46 ล้านบาท ซึ่งมามองกันจริงๆ แล้วจะเห็นว่ามีกำไรจากรายได้อื่น 649.90 ล้านบาท ถ้ามองกันที่ตัวธุรกิจจริงๆ จะมีกำไรที่ 1532.56 ล้านบาท มูลค่าตลาดตอนนี้ 9,900/1532.56 = 6.45 เราจะได้ PE ตอนนี้ที่ 6 กว่าๆ คุ้มค่าที่จะตามมั๊ยครับ ราคานี้ 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *