Posted on February 18, 2010February 9, 2015Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags , , , 3 Comments on UMI บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

UMI บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.umi-tiles.com ร.อ.เศรณี เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ น.ส.ปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่าย กระเบื้องเคลือบเซรามิก โมเสก และกระเบื้องแผ่นใหญ่สำหรับปูพื้นและบุผนัง กำลังการผลิตส่วนใหญ่เป็นกระเบื้องปูพื้น-บุผนัง? ?โดยมีตลาดหลักเป็นตลาดภายในประเทศ?? ส่วนโมเสกซึ่งเป็นกำลังการผลิตส่วนน้อย โดยผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลัก ในปี 2551 บริษัทฯ ยังคงดำเนินแผนงานเพื่อเพิ่มรายได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ มีผลทำให้รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังขาดทุนจากการดำเนินงาน 85.4 ล้านบาท และจากการลดลงของมูลค่าสินค้า 29.8 รวมผลขาดทุนสุทธิ 115.2 ล้านบาท โดยผลขาดทุนของบริษัทฯ ลดลงร้อยละ 17 จากผลขาดทุน ปี 2550 ?ซึ่งปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบเรื่องต้นทุนการผลิต ในปีที่ผ่านมา คือค่าพลังงาน บริษัทใช้แก๊สธรรมชาติเป็นหลักในกระบวนการผลิต? ซึ่งราคาในปีที่ผ่านมาได้ผันผวนมาก? แต่ทั้งนี้บริษัทได้ทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตด้านอื่น ๆ ??ทำให้ภาพรวมต้นทุนการผลิต ไม่สูงขึ้นตามอัตราราคาค่าแก๊สธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับนโยบายด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นได้ โดยบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2551 ร้อยละ 13 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10 ในปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ มีโครงการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถในการร่วมพัฒนาองค์กร รวมถึงการมุ่งเน้นเรื่องการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพี่อให้สินค้ามีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยมีต้นทุนต่ำที่สุด บริษัทฯ มีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ? และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดภายในประเทศที่ขยายตัวสูงขึ้น อาทิ กระเบื้องปูพื้น? ??ดูราเกรส? กระเบื้องบุผนัง ?ดูราเกรส? ลีลา? โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากประเทศอิตาลี