Posted on August 1, 2010Categories วิเคราะห์งบการเงินของบริษัทTags , , 1 Comment on วงจรการสร้างกระแสเงินสด (Cash Conversion Cycle)

วงจรการสร้างกระแสเงินสด (Cash Conversion Cycle)

?…วงจรการสร้างกระแสเงินสด (CCC) จึงเป็นตัวชึ้วัดที่ดีที่แสดงว่าโครงการสามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้ดี เพียงใด ยิ่งจำนวนวันของ CCC ยิ่งน้อยเท่าใด ความสามารถในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของโครงการยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้น …? กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ กับเรื่องที่น่าสนใจสำหรับการบริหารเงินสด จากบทความที่แล้วผมได้กล่าวถึงหลักการบริหารเงินสดโดยการประยุกต์ใช้กฎ Demming?s PDCA และ กฎเหล็ก 5 ประการสำหรับสร้างความสำเร็จในการบริหารกระแสเงินสดไปแล้ว หวังว่าท่านผู้อ่านคงจะมองภาพรวมการบริหารเงินสดในเบื้องต้นได้ชัดเจนมาก ขึ้น สำหรับครั้งนี้ ผมจะขอกล่าวถึงวงจรการสร้างกระแสเงินสดของการทำธุรกิจจริงว่ามีขั้นตอนอะไร บ้างและ มีมุมมองที่น่าสนใจอย่างไร