Posted on August 13, 2012Categories UncategorizedTags ,   Leave a comment on over the counter คือ

over the counter คือ

Over The Counter (OTC) คือ การซื้อขายกันเองโดยตรง เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์โดยที่ผู้ซื้อ และผู้ขายตกลงต่อรองราคากันได้เอง หรือเป็นการซื้อขายในตลาดซื้อขายโดยตรง (negotiated market) ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนสามารถต่อรองราคาได้ตามที่ต้องการ ทั้งนี้ การซื้อขายแบบ OTC อาจเกิดขึ้นโดยไม่มีตลาดอย่างเป็นทางการ เช่น คุณยิ่งลักษณ์ นำพันธบัตรออมทรัพย์ไปขายให้ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง หรืออาจเป็นการซื้อขายในตลาดอย่างเป็นทางการที่มีกฏเกณฑ์ ข้อบังคับไม่มาก การควบคุมดูแลรวมทั้งการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ลงทุนอาจจะไม่เข้มงวดมากนัก หรือ อาจเป็ตลาดสำหรบหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เช่น OTC Bulletin Board ในสหรัฐอเมริกา