Posted on August 7, 2012August 7, 2012Categories UncategorizedTags ,   Leave a comment on การวางแผนเกษียณอายุ (Financial Planing for Retirement)

การวางแผนเกษียณอายุ (Financial Planing for Retirement)

การวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณเป็นการเตรียมความพร้อมทางการเงินเพื่อการใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างอิสระ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่ต้องเป็นภาระทางการเงินของผู้อื่น การวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณเริ่มต้นจากการกำหนดอายุที่จะเกษียณ เช่น 55 ปี 60 ปี หรือ 65 ปี แล้วจึงประมาณช่วงอายุในวัยเกษียณ โดยอาจใช้อายุขัยเฉลี่ยทั่วไปและอายุขัยของคนในครอบครัวเป็นเกณฑ์ จากนั้นต้องประมาณการจำนวนเงินสำหรับการใช้จ่ายซึ่งอาจจะใช้อัตราทดแทนรายได้ (replacement rate) ที่ 70% เพื่อประมาณการ เช่น หากคาดว่าเงินเดือนในช่วงใกล้เกษียณจะเท่ากับ 100,000 บาท รายได้ที่ต้องการสำหรับวัยเกษียณสามารถประมาณคร่าวๆ ได้เท่ากับ 100,000 * 70% = 70,000 บาทต่อเดือน แล้วลองประเมินแหล่งรายได้หลังเกษียณ ว่ามีเพียงพอหรือไม่ เช่น เงินจากกองทุนประกันสังคม (social security) กรณีชราภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (provident fund) กงอทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (government pension fund) เงินออม เงินลงทุน หรือรายได้อื่นๆ เช่น ค่าเช่า ผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวิต ฯลฯ แล้วจึงวางแผนการออมและการลงุนเพื่อวัยเกษียณ ซึ่งต้องเน้นการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว ที่จะผลิดอกออกผลให้เราเก็บกินได้สบายๆ ในวัยเกษียณ