Posted on March 3, 2010Categories UncategorizedTags , , 8 Comments on หุ้น NNCL บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

หุ้น NNCL บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.navanakorn.co.th พลเอกอัครเดช ศศิประภา ประธานกรรมการ พลเอกชัยณรงค์ หนุนภักดี ประธานกรรมการบริหาร นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2514 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครพร้อมระบบสาธารณูปโภค ให้เป็นแบบอย่างของนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทยโดยนำโรงงานที่กระจัดกระจายตามชุมชนให้เข้ามาอยู่รวมกันเพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการควบคุมและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น?? ที่ตั้งของโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครตั้งอยู่ ณ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นทำเลที่มีข้อได้เปรียบในด้านการคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็วและหลากหลาย ทั้งการขนส่งทางรถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน เนื่องจากด้านหน้าของโครงการติดถนนพหลโยธิน กม. 46 ด้านหลังติดทางรถไฟห่างจากท่าอากาศยานดอนเมืองเพียง 20 กิโลเมตรและห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียง 60 กิโลเมตร โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครมีพื้นที่โครงการทั้งสิ้นประมาณ 6,485 ไร่ แบ่งพื้นที่โครงการออกเป็นเขตอุตสาหกรรม, เขตที่อยู่อาศัยเขตพาณิชยกรรม, เขตปลอดอากร และเขตระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่สีเขียวร้อยละ 60, 15,? 5, 4 และ 16 ของพื้นที่ทั้งหมดตามลำดับ คงเหลือพื้นที่พร้อมขายในปัจจุบันทั้งสิ้นประมาณ 542 ไร่ ?ซึ่งพื้นที่พร้อมขายทั้งหมดสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าและความเหมาะสมของพื้นที่ ทั้งนี้ เมื่อต้นปี 2546 บริษัทได้จัดซื้อที่ดินทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งติดกับเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครเดิมประมาณ 137 ไร่ มาพัฒนาเป็นเขตปลอดอากรเพื่อเป็นการจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนโดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ซึ่งได้รับความสนใจและตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี