Posted on February 24, 2012Categories วิเคราะห์งบการเงินของบริษัทTags ,   Leave a comment on ประมาณการงบการเงิน

ประมาณการงบการเงิน

?การจัดทำงบประมาณทำได้หลากหลายรูปแบบ แต่หลักๆ จะอยู่ในรูปของงบประมาณเพื่อการดำเนินงาน และงบประมาณทางการเงิน? มีผู้กล่าวว่า กิจการจะเปิดประตูตอนเช้า โดยไม่ทราบว่าตนคาดหวังอะไรในวันนี้ และจะปิดประตูตอนสิ้นวันโดยไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับกิจการไม่ได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง กิจการต้องทราบเป้าหมายของตนเอง และทราบว่าผลของการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาบรรลุเป้าหมายที่ว่านั้นหรือไม่ ทำอย่างไรจึงจะสามารถทราบคำตอบทั้งสองข้อนี้ได้? การทำ ?งบประมาณ? อาจช่วยให้เราค้นหาคำตอบดังกล่าวได้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น