CPL บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จำกัด (มหาชน)

Posted Leave a commentPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นโรงงานฟอกหนังครบวงจร คือเริ่มตั้งแต่นำหนังวัวดิบหมักเกลือ?? นำมาฟอกผ่านขั้นตอนการผลิตที่ต้องอาศัยความชำนาญและ ประสบการณ์? เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ? คือหนังวัวฟอกสำเร็จรูป? ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตรองเท้าหนัง กระเป๋าหนัง? และผลิตภัณฑ์เครื่องหนังทุกประเภท ที่ใช้หนังสัตว์เป็นส่วนประกอบ? สำหรับหนังฟอกสำเร็จรูปของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. หนังผิว (Cow Nappa : CN)? เป็นหนังฟอกสำเร็จรูปประเภท Full grain Leather 2. หนังท้อง? (Cow Split? 😕 CS) เป็นหนังฟอกสำเร็จรูปประเภท Suede split 3.? หนังฟอกกึ่งสำเร็จรูป (Wet Blue) สินค้าของบริษัทส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 ขายให้กับโรงงานผลิตรองเท้า ซึ่งเป็น Brand name ชั้นนำของโลก อาทิเช่น Nike, Adidas, Timberland, Mark & Spencer, Marc Steven, […]