Posted on February 25, 2010July 22, 2010Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags , , 3 Comments on HFT บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

HFT บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เว็บไซด์ www.duro.co.th บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2530 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 658,434,300 บาท ทุนที่ชำระแล้ว 658,434,300 บาท บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายยางนอก ยางในสำหรับรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และยางรถขนส่งขนาดเล็ก? ได้แก่ รถเข็น รถยก รถลาก รถกอล์ฟ ยางรถที่ใช้วิ่งบนชาดหาด-ไต่เขา เป็นต้น บริษัทฯ มีความชำนาญในการผลิตยางนอกยางในดังกล่าวมานานกว่า 22 ปี บริษัท มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือบริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด (ต่อไปเรียกโดยย่อว่า HFR) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไต้หวันเป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปี ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตยางในยางนอกสำหรับรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และยางรถอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงในประเทศไต้หวัน บริษัท ได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีและเครือข่ายการตลาดจากบริษัทแม่เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า DURO และ Q-UICK??? ส่วนเครื่องหมายการค้า DUNLOP ?เป็นของบริษัท Sumitomo Rubber ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในบริษัทแม่ ทำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า DUNLOP โดยปัจจุบันบริษัท มีส่วนแบ่งการตลาดภายในประเทศค่อนข้างสูง ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2000 บริษัท มีสัดส่วนยอดขายภายในประเทศร้อยละ 34.65 และต่างประเทศร้อยละ? 65.36. สำหรับตลาดภายในประเทศ บริษัทจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการผลิต (OEM) รถจักรยานยี่ห้อชั้นนำได้แก่ LA BICYCLE และ KAMAR … Continue reading “HFT บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด”