Posted on August 10, 2010August 10, 2010Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags , , 1 Comment on ITD บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ITD บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์, 2034/132-161 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. เบอร์โทรศัพท์ 0-2716-1600 เบอร์โทรสาร 0-2716-1488 เว็บไซด์ WWW.ITD.CO.TH จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมพ.ศ. 2501 ในนามบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์? คอร์ปอเรชั่น จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท โดยมีผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนายแพทย์ชัยยุทธ? กรรณสูต ชาวไทย และ ?Mr. Giorgio Berlingieri ชาวอิตาเลียน มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ดำเนินธุรกิจรับจ้างก่อสร้างทั่วไป เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 บริษัทฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชา นุญาต ให้เป็นบริษัทภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ (Royal Patronage by the? King) และโปรดเกล้าพระราชทานครุฑพ่าห์? ให้เป็นศักดิ์และศรี? จวบจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่? 24? มีนาคม?? พ.ศ. 2537? และเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2537 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารงานโครงการก่อสร้างให้เสร็จทันเวลา? และได้คุณภาพสูง จนปรากฏเป็นที่ยอมรับของเจ้าของงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล นอกจากนั้นบริษัทฯ … Continue reading “ITD บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)”

Posted on February 8, 2010September 4, 2010Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags , ,   Leave a comment on TPOLY บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

TPOLY บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) (?บริษัท?) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2531 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยนายเจริญ จันทร์พลังศรี นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี และนายสุรชา ตั๊นสถาพรชัย เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งที่ผ่านมาจะเป็นประเภทศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน และอาคารสูงเพื่อพักอาศัย และโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงโรงผลิตไฟฟ้า โดยการให้บริการรับเหมาก่อสร้างดังกล่าวครอบคลุมถึงงานวิศวกรรมโยธา งานติดตั้งงานระบบวิศวกรรมต่าง ๆ และงานภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape) ในช่วงแรกนั้น บริษัทเริ่มต้นจากการเป็นผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) และเน้นงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก ต่อมาบริษัทได้ขยายธุรกิจเป็นผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) รับเหมาก่อสร้างให้ครอบคลุมอาคารประเภทอื่นๆ ด้วย ซึ่งมีมูลค่าก่อสร้างตั้งแต่โครงการขนาดกลางไปจนถึงงานก่อสร้างขนาดใหญ่และอาคารประเภทอื่น ๆ ด้วย เช่น ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน และอาคารสูงเพื่อพักอาศัย รวมถึงโรงผลิตไฟฟ้า โดยการให้บริการรับเหมาก่อสร้างดังกล่าวครอบคลุมถึงงานวิศวกรรมโยธาและงานติดตั้งงานระบบวิศวกรรมต่าง ๆ ซึ่งบริษัทจะว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงสำหรับงานบางประเภท ได้แก่ งานเสาเข็ม งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบประปา งานโครงหลังคาเหล็ก และงานอลูมิเนียม นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท รายได้ของบริษัทมีการปรับตัวสูงขึ้นมาโดยตลอด จนถึงช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ธุรกิจก่อสร้างทั้งระบบได้รับผลกระทบค่อนข้างสูง เนื่องจากธุรกิจต่าง ๆ ชะลอการลงทุนในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการก่อสร้างหรือการขยายงาน ทำให้ปริมาณงานก่อสร้างลดลง หลายบริษัทในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างได้รับผลกระทบจนต้องปิดกิจการไป แต่จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารของบริษัทในการเลือกรับงานก่อสร้าง ซึ่งบริษัทจะพิจารณาจากความน่าเชื่อถือ? ฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชำระค่าก่อสร้างของผู้ว่าจ้าง รวมถึงการที่บริษัทพยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้บริษัทสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจมาได้ ภายหลังช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ภาครัฐเพิ่มการลงทุนในโครงการต่างๆ บริษัทจึงได้เริ่มเข้าประมูลงานของภาครัฐ และบริษัทได้เริ่มทำสัญญาก่อสร้างกับลูกค้าภาคเอกชน ในลักษณะที่บริษัทเป็นผู้ก่อสร้างและจะรับผิดชอบในการจัดหาวัสดุก่อสร้าง จากกลยุทธ์ดังกล่าวทำให้บริษัทมีรายได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ … Continue reading “TPOLY บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)”