หุ้น NVL บริษัท นวลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

Posted 3 CommentsPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซด์ www.navaleasing.co.th นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ นายรัตนชัย นันทปราโมทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นวลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นในปี พ.ศ. 2535 ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อลีสซิ่ง และสินเชื่อรถยนต์แก่ลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ณ ปัจจุบัน บริษัทเน้นการทำการตลาดรถยนต์มือสอง เป็นส่วนใหญ่ ช่วงกลางปี 2550 บริษัทได้เริ่มขยายธุรกิจออกไปในรูปของการให้สินเชื่อรถยนต์ ในรูปของการเปิดรับตัวแทนจากท้องที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมทำธุรกิจกับบริษัทนาม ?นวเอ็กซ์เพรส? (Nava Express) ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการจัดหาลูกค้าสินเชื่อ ภายใต้ชื่อและนโยบายการปล่อยสินเชื่อของบริษัท ณ ปัจจุบัน บริษัทมีตัวแทนทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 373 แห่ง ในปี 2551 บริษัทยังคงมุ่งเน้นการขยายสินเชื่อรถยนต์ออกไปต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งสาขาเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 3 สาขา คือ สาขานครศรีธรรมราช สาขาอุบลราชธานี และสาขาขอนแก่น ตามลำดับ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั่วไทย และได้ริเริ่มโครงการประกันการโอนเงินให้แก่ลูกค้าภายใน 3 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มช่องทางและประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น