หุ้น ECL บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

Posted 4 CommentsPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซด์ www.ecl.co.th นายปรีชา วีระพงษ์ ประธานกรรมการ บริษัท? ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง? จำกัด? (มหาชน)? (?บริษัท?) ???ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์มือสอง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 จากการควบกิจการกับ บริษัท โปรเฟสชั่นแนลลีสซิ่ง?? จำกัด วันที่ 1 มีนาคม 2547 บริษัท ฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และขอจัดสรรเพิ่มทุนอีก 100 ล้านบาท ทำให้มีทุนที่ชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 410 ล้านบาท?? เงินที่ได้จากการขายหุ้น (หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว) บริษัทฯได้นำไปขยายพอร์ตเช่าซื้อ และให้สินเชื่อ Floor Plan ทั้งจำนวน ปัจจุบันธุรกิจสินเชื่อของบริษัทฯ ประกอบด้วย สินเชื่อเช่าซื้อร้อยละ 97.45 และสินเชื่อ? Floor Plan ร้อยละ 1.33 และลูกหนี้เงินให้กู้ยืม ร้อยละ 1.22 รถที่บริษัทให้สินเชื่อเช่าซื้อ จะเป็นรถยนต์มือสอง ??มีทั้งประเภท?? รถยนต์นั่งส่วนบุคคล?? […]