Posted on February 3, 2012February 3, 2012Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags , ,   Leave a comment on SSSC ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

SSSC ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2528 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนเหล็กขั้นต้นโดยร่วมทุนระหว่างบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กับผู้ร่วมทุนจากประเทศญี่ปุ่น คือบริษัท โอกายา จำกัด, บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท โตโยต้า ทูโช คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผลิตภัณฑ์และบริการหลักของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ 1. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรม ได้แก่ การนำเหล็กม้วนมาตัดจำหน่ายและการให้บริการรับจ้างตัดเหล็กของลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมี 2 ลักษณะ คือ เหล็กแผ่น (Cutting Sheet) และเหล็กม้วน (Slitting Coil)เหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์และบริการหลักที่ทำรายได้ให้แก่บริษัทฯ แบ่งเป็น 2 กรณี ดังต่อไปนี้ 1.1 การตัดเหล็กจำหน่าย บริษัทฯ จะเป็นผู้นำเข้าหรือซื้อเหล็กในประเทศมาตัดหรือแปรรูปตามขนาดที่ต้องการและจำหน่ายเป็นชิ้นส่วนเหล็กขั้นต้นให้แก่ลูกค้า 1.2 การบริการรับจ้างตัดเหล็ก บริษัทฯ มีการให้บริการรับจ้างตัดเหล็กของลูกค้า โดยที่ลูกค้าจะเป็นผู้สั่งซื้อเหล็กเองและนำมาให้บริษัทฯ ตัดหรือแปรรูปเป็นชิ้นส่วนโลหะเหล็กตามต้องการ โดยบริษัทฯ จะคิดเฉพาะรายได้จากการให้บริการตัดเหล็ก 2. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วยชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าเหล็กเคลือบ เพื่อนำมาผลิตพร้อมทั้งให้บริการติดตั้ง โดยผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ เหล็กเคลือบผิวขึ้นรูป (Corrugated Coated Sheet) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอาคารทุกประเภททั้งภายในและภายนอก โดยบริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าเหล็กเคลือบประเภทต่าง ๆ มารีดลอนขึ้นรูป โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยและสามารถผลิตได้ความยาวตามที่ต้องการ??? และผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีรูปแบบตามลักษณะการใช้งาน? ได้แก่?? … Continue reading “SSSC ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)”