Posted on August 7, 2012March 2, 2015Categories UncategorizedTags ,   Leave a comment on สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity)

สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity)

สภาพคล่อง (liquidity) ในที่นี้ขอกล่าวถึงสภาพคล่องทางการเงิน คือ ความสามารถของสินทรัพย์ทางการเงินในการเปลี่ยนเป็นเงินสดได้โดยไม่สูญเสียมูลค่ามาก สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง หรือสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ เงินฝากธนาคาร ก็จะมีทั้งแบบออมทรัพย์ กระแสรายวัน ฝากประจำ กองทุนรวม สินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้บางชนิดสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ทุกวัน เป็นต้น ส่วนสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำ คือ สินทรัพย์ที่ต้องใช้เวลานานในการขาย หรือเปลี่ยนให้เป็นเงินสด อย่างเช่น อสังหาริมทรัพย์ หรือ สิ่งของสะสมบางอย่าง ซึ่งจะต้องใช้เวลาซักพักในการขาย ความต้องการสภาพคล่องดังกล่าวของบุคคลจะแตกต่างกันไปตามความต้องการใช้เงินสดซึ่งมักอยู่กับอายุ สถานภาพ หน้าที่การงาน ภาระทางการเงิน วิถีชีวิต สุขภาพ เป็นต้น