UV บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

Posted 3 CommentsPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (?บริษัทฯ?) ก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2523 ในนาม บริษัท ยูนิไทยอ๊อกไซด์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิตผงสังกะสีอ๊อกไซด์จำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และเริ่มเปิดดำเนินการผลิตเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2525 โดยมีโรงงานจำนวน 2 โรงงาน ตั้งอยู่จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2531 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนและนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อมาจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2537 และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น ?บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)? เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2538 นอกจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีอ๊อกไซด์ บริษัทฯ ได้ขยายการดำเนินธุรกิจไปยังธุรกิจเพื่อการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่ประสบปัญหาทางการเงิน และ/หรือโครงการที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ โดยจัดตั้งบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ […]