หุ้น คือ อะไร?

Posted Leave a commentPosted in สอนเล่นหุ้น มือใหม่

บทความเขียนโดย อ.จิรัฏฐ์ หิรัญปภาพิศุทธิ์ หุ้น คือ อะไร? ตามความหมายของ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายความว่า ส่วนที่ลงทุนเท่ากันในการค้าขาย (เทียบภาษาจีนแต้จิ๋ว หุ่ง ว่า หุ้น ส่วน) หรือ หน่วยลงทุนแต่ละหน่วยที่มีมูลค่าเท่า ๆ กัน ซึ่งรวมกันเป็นทุนเรือนหุ้นของบริษัทจํากัด ส่วนความหมายในทางการเงินนั้น หุ้น หมายถึง “หุ้นส่วน” หรือ “เจ้าของบริษัท” ตามสัดส่วนที่ตนเองมีหุ้นอยู่ จัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ Common Stock หรือ หุ้นสามัญ ก็จะเหมือนหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทั่วไป ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์มีเสียงในการออกเสียงโหวตในบริษัท (ตามแบบประชาธิปไตย) เพื่อผ่านมติที่ประชุมในการดำเนินการของบริษัท Prefer Stock หรือ หุ้นบุริมสิทธิ์ ชื่ออยากจะดูแปลกไปบ้าง แต่มันคือหุ้นประเภท หนึ่งเช่นเดียวกับหุ้นสามัญ เพียงแต่ว่าหุ้นชนิดนี้จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากแต่ได้รับสิทธิพิเศษ เช่น เงินปันผล จะได้รับในอัตราที่ได้กำหนดไว้ และจะได้รับก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ ทั้งนี้ หุ้นลักษณะนี้จะไม่ได้พบบ่อยนักในบริษัทจดทะเบียนของไทย เนื่องจากต้นทุนเงินของบริษัทจะสูงขึ้น เนื่องจากต้องจ่ายปันผลในอัตราที่กำหนด หากปีไหนบริษัทขาดทุนหรือไม่มีกำไร และไม่ได้จ่ายปันผล […]