Posted on February 3, 2012February 3, 2012Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags , ,   Leave a comment on SSSC ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

SSSC ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2528 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนเหล็กขั้นต้นโดยร่วมทุนระหว่างบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กับผู้ร่วมทุนจากประเทศญี่ปุ่น คือบริษัท โอกายา จำกัด, บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท โตโยต้า ทูโช คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผลิตภัณฑ์และบริการหลักของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ 1. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรม ได้แก่ การนำเหล็กม้วนมาตัดจำหน่ายและการให้บริการรับจ้างตัดเหล็กของลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมี 2 ลักษณะ คือ เหล็กแผ่น (Cutting Sheet) และเหล็กม้วน (Slitting Coil)เหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์และบริการหลักที่ทำรายได้ให้แก่บริษัทฯ แบ่งเป็น 2 กรณี ดังต่อไปนี้ 1.1 การตัดเหล็กจำหน่าย บริษัทฯ จะเป็นผู้นำเข้าหรือซื้อเหล็กในประเทศมาตัดหรือแปรรูปตามขนาดที่ต้องการและจำหน่ายเป็นชิ้นส่วนเหล็กขั้นต้นให้แก่ลูกค้า 1.2 การบริการรับจ้างตัดเหล็ก บริษัทฯ มีการให้บริการรับจ้างตัดเหล็กของลูกค้า โดยที่ลูกค้าจะเป็นผู้สั่งซื้อเหล็กเองและนำมาให้บริษัทฯ ตัดหรือแปรรูปเป็นชิ้นส่วนโลหะเหล็กตามต้องการ โดยบริษัทฯ จะคิดเฉพาะรายได้จากการให้บริการตัดเหล็ก 2. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วยชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าเหล็กเคลือบ เพื่อนำมาผลิตพร้อมทั้งให้บริการติดตั้ง โดยผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ เหล็กเคลือบผิวขึ้นรูป (Corrugated Coated Sheet) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอาคารทุกประเภททั้งภายในและภายนอก โดยบริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าเหล็กเคลือบประเภทต่าง ๆ มารีดลอนขึ้นรูป โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยและสามารถผลิตได้ความยาวตามที่ต้องการ??? และผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีรูปแบบตามลักษณะการใช้งาน? ได้แก่?? … Continue reading “SSSC ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)”

Posted on July 12, 2011Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags , , 1 Comment on AMC บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

AMC บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) (?บริษัท?) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2536 ด้วยทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเริ่มแรก จำนวน 30 ล้านบาท โดยกลุ่มนายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ เพื่อประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริการเหล็กครบวงจร ได้แก่ การจำหน่ายเหล็กม้วน (Coiled) ทั้งชนิดรีดร้อน (Hot-Rolled) และชนิดรีดเย็น (Cold-Rolled) รวมทั้งรับตัดและจำหน่ายเหล็กแผ่น (Sheet) และเหล็กม้วนสลิต (Slitting Coil) ตามขนาดที่ลูกค้ากำหนด และเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ ได้แก่ ท่อเหล็ก และเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 549.97 ล้านบาท และเรียกชำระแล้ว 479.93 ล้านบาท และกลุ่มยงวงศ์ไพบูลย์และสุธีรชัย เป็นผู้บริหารและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 28.10 และร้อยละ 18.87 ของทุนชำระแล้วตามลำดับ

Posted on July 18, 2010August 11, 2010Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags , , , ,   Leave a comment on PPM บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)

PPM บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2535 ?โดย คุณชำนาญ? พร-?? พิไลลักษณ์ และ คุณกนกกร แทนไกรศร ซึ่งมีประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์โลหะทองแดงและทองเหลืองมานานกว่า 20 ปี เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะทองแดงและทองเหลือง (Copper and Brass) ชนิดแผ่นและม้วนที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทเริ่มทำธุรกิจโดยการเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักในประเทศของผู้ผลิตที่มีศักยภาพสูงในประเทศเกาหลี ต่อมาในปี 2541 บริษัท ได้ขยายธุรกิจสู่การอุตสาหกรรมการก่อสร้าง โดยได้เริ่มนำเข้าวัสดุเพื่อใช้ในงานระบบของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย ท่อทองแดงพร้อมอุปกรณ์ และฉนวนยางป้องกันความร้อนในระบบทำความเย็น รวมทั้งยังเริ่มนำเข้าและจัดจำหน่ายลวดสเตนเลสจากประเทศเกาหลี เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของสินค้าประเภทดังกล่าว ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่เปิดดำเนินธุรกิจ บริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการเพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่าย และเพิ่มการให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัท โดยปัจจุบันนอกเหนือจากการเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทโลหะที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางแล้ว บริษัทยังให้บริการจัดการและเก็บสินค้าสำรองให้กับลูกค้า บริการขนส่งสินค้า บริการรับเหมางานรับช่วงและจัดหาสินค้า รวมถึงบริการอื่นที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของบริษัท อีกด้วย

Posted on March 22, 2010April 25, 2010Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags , , , , 8 Comments on SSI บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

SSI บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ http://www.ssi-steel.com ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ ประธานกรรมการ นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า? โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการให้อุตสาหกรรมประเภทนี้ได้มีขึ้นในประเทศ? เพื่อสนองความต้องการและเป็นการทดแทนการนำเข้า? ตามที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนั้น ในปี 2533 กระทรวงอุตสาหกรรมได้สรุปแนวทางของการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตเหล็กสมบูรณ์แบบ (Integrated Steel Works)?? โดยแนวทางของโครงการต่างๆ จะเป็นการลงทุนโดยเอกชนและจะได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)?? ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการ????? ส่งเสริมการลงทุนได้ออกประกาศฉบับที่ ป.1/2531? เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2531 เรื่องการส่งเสริมการผลิตเหล็กแผ่น? ภายหลังกระบวนการคัดเลือกผู้ลงทุนที่เหมาะสม? สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน?? มีมติให้กลุ่มสหวิริยาเป็นผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ 3 โครงการคือ โครงการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ดำเนินการโดยบริษัท? สหวิริยาสตีลอินดัสตรี? จำกัด? (มหาชน) โครงการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ดำเนินการโดยบริษัท? เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย? จำกัด? (มหาชน) โครงการผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี? ดำเนินการโดยบริษัท? เหล็กแผ่นเคลือบไทย? จำกัด กลุ่มสหวิริยาจึงได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท? สหวิริยาสตีลอินดัสตรี? จำกัด? ขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2533 ด้วยทุนจดทะเบียน 4,000 ล้านบาท เพื่อสนองตอบนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล โดยได้รับบัตร??? ส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1140/2533 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2533 สำหรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ด้วยกำลังการผลิต 1.8 ล้านตันต่อปี

Posted on March 5, 2010Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags , , , , 1 Comment on หุ้น SAM บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หุ้น SAM บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.samchaisteel.com นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่? 25 ธันวาคม 2540 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10,000,000 บาท ประกอบธุรกิจหลักในอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กเพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทได้แก่ เหล็กโครงสร้างอันประกอบไปด้วย ท่อเหล็กดำทรงกลม ท่อเหล็กดำทรงเหลี่ยมและทรงแบน ท่อเหล็กเคลือบสี ท่อเหล็กรับแรงดันสูงและเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี? นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กชุบสังกะสี ท่อเหล็กเฟอร์นิเจอร์และเหล็กแผ่นดำ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทอันได้แก่ SAMCHAI, SSH, TUS และ USC ?บริษัทสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ซึ่งมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากลต่างๆของทั้งไทยและต่างประเทศ เช่น มาตรฐานอังกฤษ (BS), มาตรฐานเยอมัน (DIN), มาตรฐานญี่ปุ่น (JIS), มาตรฐานอเมริกา (ASTM), มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (TIS) และมาตรฐานเชิงพาณิชย์ที่บริษัทกำหนดขึ้นเอง ปัจจุบันบริษัท มีโรงงานอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีกำลังการผลิต รวม 376,000 ตันต่อปี บริษัทเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กรายใหญ่ของประเทศโดยเป็นการจำหน่ายภายในประเทศประมาณร้อยละ 90ของมูลค่าการจำหน่ายทั้งหมด ส่วนที่เหลือส่งออกไปยังประเทศ มาเลเซีย, ออสเตรเลีย, ยุโรป และ ตะวันออกกลาง กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ได้แก่ บริษัทจัดจำหน่ายท่อเหล็กจำนวนกว่า 700 รายซึ่งกระจายอยู่ทั่วเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และบริษัทจัดจำหน่ายในต่างประเทศซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่เน้นในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ด้วยประสบการณ์และความสามารถของผู้บริหารในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและนโยบายการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของสินค้าอย่างเข้มงวด ภายใต้การบริหารงานของระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9001 ตลอดจนแนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมการก่อสร้างและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพื่อรองรับการขยายตัวดังกล่าว ทางบริษัทจึงได้มีการขยายกำลังการผลิต และพัฒนาระบบการผลิตอย่างต่อเนื่อง

Posted on February 23, 2010February 9, 2015Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags , , , 2 Comments on STPI บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

STPI บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ http://www.stpi.co.th นายอนุทิน ชาญวีรกูล ประธานกรรมการ นายมาศถวิน ชาญวีรกูล กรรมการผู้จัดการ ประวัติความเป็นมา ปี 2518?????? บริษัทก่อตั้งขึ้นเพื่อการดำเนินธุรกิจผลิตหม้อไอน้ำและภาชนะความดัน โดยเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท ปี 2533?????? บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 150 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 98? และได้ขยายการดำเนินธุรกิจด้านการผลิตผลิตภัณฑ์โครงสร้างเหล็กซึ่งใช้ในการก่อสร้างและติดตั้ง โดยมีกำลังการผลิต 20,000 ตันต่อปีและได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท Sino-Thai Pressure Vessel and Iron Works (STP&I) จำกัด ปี 2537?????? บริษัทได้ย้ายสถานที่ตั้งไปยังโรงงานใหม่ที่จังหวัดชลบุรีทำให้บริษัทฯ มีกำลังผลิตรวม 30,000 ตันต่อปี นอกจากนี้ในส่วนของ Zone-2 บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ปี 2538 ????? บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 175 ล้านบาทและมีพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญ คือ บริษัท โตโมเอะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) และบริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 7.14 และ … Continue reading “STPI บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)”