SSSC ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

Posted Leave a commentPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2528 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนเหล็กขั้นต้นโดยร่วมทุนระหว่างบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กับผู้ร่วมทุนจากประเทศญี่ปุ่น คือบริษัท โอกายา จำกัด, บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท โตโยต้า ทูโช คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผลิตภัณฑ์และบริการหลักของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ 1. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรม ได้แก่ การนำเหล็กม้วนมาตัดจำหน่ายและการให้บริการรับจ้างตัดเหล็กของลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมี 2 ลักษณะ คือ เหล็กแผ่น (Cutting Sheet) และเหล็กม้วน (Slitting Coil)เหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์และบริการหลักที่ทำรายได้ให้แก่บริษัทฯ แบ่งเป็น 2 กรณี ดังต่อไปนี้ 1.1 การตัดเหล็กจำหน่าย บริษัทฯ จะเป็นผู้นำเข้าหรือซื้อเหล็กในประเทศมาตัดหรือแปรรูปตามขนาดที่ต้องการและจำหน่ายเป็นชิ้นส่วนเหล็กขั้นต้นให้แก่ลูกค้า 1.2 การบริการรับจ้างตัดเหล็ก บริษัทฯ […]

AMC บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

Posted 1 CommentPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) (?บริษัท?) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2536 ด้วยทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเริ่มแรก จำนวน 30 ล้านบาท โดยกลุ่มนายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ เพื่อประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริการเหล็กครบวงจร ได้แก่ การจำหน่ายเหล็กม้วน (Coiled) ทั้งชนิดรีดร้อน (Hot-Rolled) และชนิดรีดเย็น (Cold-Rolled) รวมทั้งรับตัดและจำหน่ายเหล็กแผ่น (Sheet) และเหล็กม้วนสลิต (Slitting Coil) ตามขนาดที่ลูกค้ากำหนด และเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ ได้แก่ ท่อเหล็ก และเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 549.97 ล้านบาท และเรียกชำระแล้ว 479.93 ล้านบาท และกลุ่มยงวงศ์ไพบูลย์และสุธีรชัย เป็นผู้บริหารและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 28.10 และร้อยละ 18.87 ของทุนชำระแล้วตามลำดับ

PPM บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)

Posted Leave a commentPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2535 ?โดย คุณชำนาญ? พร-?? พิไลลักษณ์ และ คุณกนกกร แทนไกรศร ซึ่งมีประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์โลหะทองแดงและทองเหลืองมานานกว่า 20 ปี เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะทองแดงและทองเหลือง (Copper and Brass) ชนิดแผ่นและม้วนที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทเริ่มทำธุรกิจโดยการเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักในประเทศของผู้ผลิตที่มีศักยภาพสูงในประเทศเกาหลี ต่อมาในปี 2541 บริษัท ได้ขยายธุรกิจสู่การอุตสาหกรรมการก่อสร้าง โดยได้เริ่มนำเข้าวัสดุเพื่อใช้ในงานระบบของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย ท่อทองแดงพร้อมอุปกรณ์ และฉนวนยางป้องกันความร้อนในระบบทำความเย็น รวมทั้งยังเริ่มนำเข้าและจัดจำหน่ายลวดสเตนเลสจากประเทศเกาหลี เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของสินค้าประเภทดังกล่าว ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่เปิดดำเนินธุรกิจ บริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการเพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่าย และเพิ่มการให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัท โดยปัจจุบันนอกเหนือจากการเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทโลหะที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางแล้ว บริษัทยังให้บริการจัดการและเก็บสินค้าสำรองให้กับลูกค้า บริการขนส่งสินค้า บริการรับเหมางานรับช่วงและจัดหาสินค้า รวมถึงบริการอื่นที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของบริษัท อีกด้วย

SSI บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

Posted 8 CommentsPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซด์ http://www.ssi-steel.com ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ ประธานกรรมการ นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า? โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการให้อุตสาหกรรมประเภทนี้ได้มีขึ้นในประเทศ? เพื่อสนองความต้องการและเป็นการทดแทนการนำเข้า? ตามที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนั้น ในปี 2533 กระทรวงอุตสาหกรรมได้สรุปแนวทางของการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตเหล็กสมบูรณ์แบบ (Integrated Steel Works)?? โดยแนวทางของโครงการต่างๆ จะเป็นการลงทุนโดยเอกชนและจะได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)?? ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการ????? ส่งเสริมการลงทุนได้ออกประกาศฉบับที่ ป.1/2531? เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2531 เรื่องการส่งเสริมการผลิตเหล็กแผ่น? ภายหลังกระบวนการคัดเลือกผู้ลงทุนที่เหมาะสม? สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน?? มีมติให้กลุ่มสหวิริยาเป็นผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ 3 โครงการคือ โครงการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ดำเนินการโดยบริษัท? สหวิริยาสตีลอินดัสตรี? จำกัด? (มหาชน) โครงการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ดำเนินการโดยบริษัท? เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย? จำกัด? (มหาชน) โครงการผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี? ดำเนินการโดยบริษัท? เหล็กแผ่นเคลือบไทย? จำกัด กลุ่มสหวิริยาจึงได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท? สหวิริยาสตีลอินดัสตรี? จำกัด? ขึ้นเมื่อวันที่ 13 […]

หุ้น SAM บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Posted 1 CommentPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซด์ www.samchaisteel.com นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่? 25 ธันวาคม 2540 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10,000,000 บาท ประกอบธุรกิจหลักในอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กเพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทได้แก่ เหล็กโครงสร้างอันประกอบไปด้วย ท่อเหล็กดำทรงกลม ท่อเหล็กดำทรงเหลี่ยมและทรงแบน ท่อเหล็กเคลือบสี ท่อเหล็กรับแรงดันสูงและเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี? นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กชุบสังกะสี ท่อเหล็กเฟอร์นิเจอร์และเหล็กแผ่นดำ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทอันได้แก่ SAMCHAI, SSH, TUS และ USC ?บริษัทสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ซึ่งมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากลต่างๆของทั้งไทยและต่างประเทศ เช่น มาตรฐานอังกฤษ (BS), มาตรฐานเยอมัน (DIN), มาตรฐานญี่ปุ่น (JIS), มาตรฐานอเมริกา (ASTM), มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (TIS) และมาตรฐานเชิงพาณิชย์ที่บริษัทกำหนดขึ้นเอง ปัจจุบันบริษัท มีโรงงานอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีกำลังการผลิต รวม 376,000 ตันต่อปี […]

STPI บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

Posted 2 CommentsPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซด์ http://www.stpi.co.th นายอนุทิน ชาญวีรกูล ประธานกรรมการ นายมาศถวิน ชาญวีรกูล กรรมการผู้จัดการ ประวัติความเป็นมา ปี 2518?????? บริษัทก่อตั้งขึ้นเพื่อการดำเนินธุรกิจผลิตหม้อไอน้ำและภาชนะความดัน โดยเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท ปี 2533?????? บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 150 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 98? และได้ขยายการดำเนินธุรกิจด้านการผลิตผลิตภัณฑ์โครงสร้างเหล็กซึ่งใช้ในการก่อสร้างและติดตั้ง โดยมีกำลังการผลิต 20,000 ตันต่อปีและได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท Sino-Thai Pressure Vessel and Iron Works (STP&I) จำกัด ปี 2537?????? บริษัทได้ย้ายสถานที่ตั้งไปยังโรงงานใหม่ที่จังหวัดชลบุรีทำให้บริษัทฯ […]