Posted on February 1, 2010May 30, 2017Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags ,   Leave a comment on ASIAN บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

ASIAN บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

บทความเขียนและเรียบเรียงโดย   กลุ่มบริษัทเอเชี่ยน เป็นกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจผลิตอาหารจำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วโลกมานานกว่า 40 ปี เริ่มจากการเป็นธุรกิจของครอบครัว ที่ประกอบกิจการค้าส่งผลิตภัณฑ์อาหารทะเลให้กับภัตตาคารและห้องเย็นต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 บริษัทฯ ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการขยายกิจการและพัฒนาบริษัท จนเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET : Stock Exchange of Thailand) ในปี พ.ศ. 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ “บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)” ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ (Symbol) ASIAN และพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน   ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทเอเชี่ยน มีบริษัทย่อยและโรงงานผลิต 5 แห่ง แยกตามกลุ่มธุรกิจได้ดังนี้   กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็ง มีโรงงานผลิต 3 แห่ง ประกอบด้วย • บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด (สำนักงานคลองเตย) เป็นโรงงานผลิตแห่งแรกพร้อมห้องเย็น ตั้งอยู่ในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เน้นผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มชุปแป้ง หรือเทมปุระ ส่วนใหญ่ส่งออกไปจำหน่ายให้ลูกค้าชาวญี่ปุ่น   • บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด (สำนักงานใหญ่) เป็นโรงงานแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ในจังหวัดสุมทรสาคร เน้นการผลิตผลิตภัณฑ์กุ้งแปรรูปแช่เยือกแข็ง และขยายการผลิตไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่กลุ่มผลิตภัณฑ์พร้อมปรุง อาทิ กุ้งปะแป้งคลุกเกร็ดมะพร้าว ไปจนถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน   • บจก.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) เป็นบริษัทย่อยแห่งแรก … Continue reading “ASIAN บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)”