หุ้น ECL บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

Posted 4 CommentsPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซด์ www.ecl.co.th นายปรีชา วีระพงษ์ ประธานกรรมการ บริษัท? ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง? จำกัด? (มหาชน)? (?บริษัท?) ???ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์มือสอง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 จากการควบกิจการกับ บริษัท โปรเฟสชั่นแนลลีสซิ่ง?? จำกัด วันที่ 1 มีนาคม 2547 บริษัท ฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และขอจัดสรรเพิ่มทุนอีก 100 ล้านบาท ทำให้มีทุนที่ชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 410 ล้านบาท?? เงินที่ได้จากการขายหุ้น (หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว) บริษัทฯได้นำไปขยายพอร์ตเช่าซื้อ และให้สินเชื่อ Floor Plan ทั้งจำนวน ปัจจุบันธุรกิจสินเชื่อของบริษัทฯ ประกอบด้วย สินเชื่อเช่าซื้อร้อยละ 97.45 และสินเชื่อ? Floor Plan ร้อยละ 1.33 และลูกหนี้เงินให้กู้ยืม ร้อยละ 1.22 รถที่บริษัทให้สินเชื่อเช่าซื้อ จะเป็นรถยนต์มือสอง ??มีทั้งประเภท?? รถยนต์นั่งส่วนบุคคล?? […]

THANI บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด

Posted 2 CommentsPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น, บทความโตโร่, บทวิเคราะห์หุ้น, วิเคราะห์หุ้น

บทความเขียนและเรียบเรียงโดย หุ้นตัวนี้ถูกคัดสรรขึ้นมาจาก ระบบ กอริลล่า ที่ทางสถาบันคิดค้นขึ้นเพื่อเลือกหุ้นเด่นในแต่ละช่วงเวลา เราไปดูพื้นฐานกันว่าเป็นอย่างไรบ้าง   บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2531 ในนาม “บริษัท ราชธานี ลิ ซซิ่ง จํากัด” ด้วย ทุนจดทะเบียนเริ่ มแรกจํานวน 6 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์หลั กเพื่อประกอบธุรกิจประเภทการให้บริการสิ นเชื่อเช่ าซื้อรถยนต์มือสอง ทั้งนี้นับตั้งแต่เปิดดําเนินการมา บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท โดยได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น จํานวน 36 ล้านบาท ในปีเดียวกั บที่บริษัทเปิดดําเนินการ ต่อมาในปี 2535 และปี 2538 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 56 ล้ านบาท และ 168 ล้านบาท ตามลําดับ ในช่วงเริ่มต้นของการดําเนินกิจการ บริษัทมุ่งเน้นธุรกิจด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง ทั้งประเภทการให้สินเชื่อแก่ ผู้ ซื้อรถยนต์รายย่อยโดยผ่ […]