Posted on August 7, 2012Categories UncategorizedTags , ,   Leave a comment on เตรียมตัวเกษียณ (Retirement Readiness)

เตรียมตัวเกษียณ (Retirement Readiness)

การเตรียมความพร้อมเพื่อการเกษียณประกอบด้วยการเตรียมพร้อม 3 ด้าน คือ ความพร้อมทางด้านร่างกาย ความพร้อมทางด้านจิตใจ ความพร้อมทางการเงิน เตรียมความพร้อมเพื่อการเกษียณเป็นสิ่งที่ต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นรางการที่แข็งแรง จิตใจที่เบิกบานแจ่มใส และฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ต่างเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องใช้เวลาในการเตรียมการ เราจึงควรเริ่มวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆ ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุว่าในปี พ.ศ. 2563 – 2568 อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยจะสูงขึ้น โดยผู้ชายจะมีอายุประมาณ 75 ปี ผู้หญิงจะมีอายุประมาณ 80 ปี หากเราเกษียณจากการทำงานเมื่ออายุ 55 ปี หรือ 60 ปี โดยขาดการเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสม การใช้ชีวิตหลังเกษียณอีก 20-25 ปี คงเป็นเรื่องไม่ง่ายนัก คิดคร่าวๆ เฉพาะค่าอาหาร 3 มื่อต่อวัน สมมติ วันละ 150 บาท สำหรับ 25 ปี เราต้องเตรียมเงินค่าอาหารไว้ประมาณ 1,370,000 บาท ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ และยังไม่ได้ปรับด้วยเงินเฟ้อ การวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ (retirement planing) หรือ เตรียมตัวเกษียณ ตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้เราใช้ประโยชน์จากระยะเวลาเพื่อสร้างผลตอบแทนได้อย่างเต็มที่ เช่น หากต้องการมีเงิน 1 ล้านบาท เมื่ออายุ 60 ปี สมมติว่าได้ผลตอบแทนปีละ 6% ถ้าเริ่มเก็บเงินตั้งแต่ตอนอายุ 20 ปี เราเก็บเงินเพียงเดือนละ 502 บาท (วันละ 17 บาท) แต่ถ้าเริ่มเก็บตอนอายุ 40 ปี … Continue reading “เตรียมตัวเกษียณ (Retirement Readiness)”