HEMRAJ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

Posted 5 CommentsPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

ชื่อบริษัท บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 18, 9 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. เบอร์โทรศัพท์ 0-2719-9555, 0-2719-9559 เบอร์โทรสาร 0-2719-9546-7 เว็บไซด์ www.hemaraj.com บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งเริ่มประกอบธุรกิจ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2531 โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ?จังหวัดชลบุรี เป็นแห่งแรก เพื่อเป็นศูนย์รวมของอุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ต่อมาได้จัดตั้งบริษัท อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเพื่อดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง เป็นแห่งที่สอง ในเดือนกันยายน 2531 ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นประเภทกลุ่ม? ปิโตรเคมี เคมี และอุตสาหกรรมเหล็ก ต่อมาในปี 2535 บริษัทได้มีการเพิ่มทุนและจำหน่ายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป และนำบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2536 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด […]