Posted on January 29, 2010October 6, 2010Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags , 1 Comment on ASP บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

ASP บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.asiaplus.co.th นายชาลี โสภณพนิช ประธานกรรมการ นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ เป็นหนึ่งในผู้นำในการให้บริการธุรกิจการเงินครบวงจร ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์ พันธกิจ ขยายผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร พัฒนาความรู้และความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ ๆ ทางการเงิน ให้แก่ลูกค้าและพนักงาน ขยายเครือข่ายการกระจายผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน กระจายฐานรายได้จากธุรกรรมต่าง ๆ ให้มีความสมดุล ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ บริษัทกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ด้วยการให้บริการทางการเงินที่มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ของลูกค้าได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยจุดเด่นและความถนัดตลอดจนประสบการณ์อันยาวนานของบริษัทในการให้บริการที่มีคุณภาพในระดับที่มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้บริษัทยังมีการกระจายฐานธุรกิจเพื่อให้ผลประกอบการมีเสถียรภาพ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ เป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีดังนี้