Posted on February 1, 2010July 15, 2010Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags , , , 1 Comment on DCON บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

DCON บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.dconproduct.com นายต่อตระกูล ยมนาค ประธานกรรมการ นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (?บริษัท?) เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2539 ด้วยทุนจดทะเบียน (ชำระเต็ม) 40 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นพื้นและเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง โดยมีโรงงานตั้งอยู่ใน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2547 มีมติให้บริษัทแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน และ เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 200 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นสามัญชนิดเดียว จำนวน 40 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และแก้ไขชื่อจาก ?บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด? เป็น ?บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)? หุ้นของบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติให้เป็น? หลักทรัพย์อนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่? 21? กันยายน? 2547? สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 3300/57? ตึกช้างอาคารบี? ชั้น 8?? ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล? เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 บริษัทมีบริษัทย่อย 2 บริษัท? คือ 1. บริษัท อรดา จำกัด … Continue reading “DCON บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)”