PTL บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Posted 1 CommentPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซด์ www.polyplexthailand.com นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการ นายซันจีฟ ซาราฟ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (?PTL? หรือ ?บริษัท?) จดทะเบียนก่อตั้ง บริษัทเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 4 แสนบาท เพื่อผลิตและจำหน่าย Polyethylene Terephthalate Film หรือ Polyester Film (แผ่นฟิล์ม PET หรือ แผ่นฟิล์ม Polyester) ต่อมาบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 400 ล้านบาทในเดือนเมษายน/พฤษภาคม 2545?? บริษัทแปรสภาพ เป็นบริษัทมหาชนในเดือนสิงหาคม 2547 และเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป เป็นครั้งแรก (IPO) ในเดือนธันวาคม 2547 บริษัทก่อตั้งโดยบริษัทแม่คือ บริษัทโพลีเพล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (?Polyplex Corporation Limited? […]